LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI PASISAKO KAI KURIAIS KLAUSIMAIS

Lietuvių Fronto bičiuliai, susirinkę Dainavoje savo metinei studijų ir poilsio savaitei 1982 m. liepos 25 - rugpjūčio 1 dienomis, išklausę visos eilės paskaitų, pranešimų bei simpoziumų ir apsvarstę savuosius organizacijos reikalus konferencijos metu, nutarė atkreipti ypatingą bičiulių dėmesį:

1. Lietuvių Bendruomenės atžvilgiu —

a)    Bičiuliai supranta, kad išeivijos ateitis yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Iki šiol rėmę PLB darbus, bičiuliai ir toliau savo dėmesį ir paramą skirs Bendruomenės stiprinimui.

b)    Su pritarimu sekdami ateinančių 1983 metų Lietuvių Dienų ir PLB seimo Chicagoje ruošos darbus, bičiuliai prisideda darbu, aukomis ir dalyvavimu visuose renginiuose.

c)    Bičiuliai teigiamai pasisako už lietuvių kalbos Katedros prie Chicagos universiteto kaip centrinio lituanistikos studijų centro steigimą.

2. Lietuvos vadavimo organizacijos klausimu —

Išklausę simpoziumo prelegentų pasisakymus apie Lietuvos vadavimo organizacijos praeitį, dabartį ir ateities perspektyvas, nuoširdžiose tos temos diskusijose vieningai pripažino, kad

a)    mūsų tautos išsivadavimo iš sovietų okupacijos pastangos yra reikalingos visos laisvę gerbiančios žmonijos, o pirmiausia laisvųjų lietuvių paramos;

b)    ta laisvųjų lietuvių parama nukenčia dėl mūsų išeivijos atatinkamų veiksnių tarpusavio nedarnos ir savųjų jėgų bei išteklių išsklaidymo;

c)    laikas išeivijos jėgas sekdina ir diktuote diktuoja visų jėgų telkimą bendram ir vieningam darbui;

d)    Lietuvos vadavimo organizacija išeivija šaukte šaukiasi atatinkamų pataisų, kurios laisvųjų lietuvių talką tautos išsivadavimo pastangas padarytų paveikesnę bei vaisingesnę. LFB remia kiekvieną iniciatyvą ir kiekvieną konkretų žingsnį į priekį mūsų išeiviškųjų Lietuvos vadavimo veiksnių tarpusavio susipratimo, susikonsolidavimo ir vieningo darnaus darbo kryptimi.

3. Tautiniais - religiniais klausimais —

a)    Dešimties metų LKB Kronikos puslapiai, skirti pasaulio informacijai apie okupuotos Lietuvos kovą už tautinę ir religinę laisvę, įpareigoja kiekvieną bičiulį imtis asmeninės iniciatyvos tą kovą tęsti ir laisvajame pasaulyje.

b)    Vertindami lietuviškųjų parapijų — mūsų religinių ir tautinių namų — nuopelnus praeity ir dabar, suprasdami jų reikšmę išeivijos gyvenime, bičiuliai stengiasi patys ir ragina visus lietuvius įsijungti į parapijų veiklą, remti jas finansais, dalyvauti tarybose ir nuoširdžiai bendradarbiauti su parapijų dvasiniais vadovais.

4.    Kultūriniais klausimais —

Bičiuliai pripažįsta kultūrą kaip vieną svarbiausių tautos gyvymės apraiškų ir kaip efektingą ginklą kovoje dėl Lietuvos laisvės bei lietuviškumo išlaikymo išeivijoje. Todėl bičiuliai įsipareigoja ugdyti ir puoselėti tautinę kultūrą, remiant lietuvio kūrėjo pasireiškimus ir sudarant jam tinkamas sąlygas kurti.

5.    Organizaciniais reikalais —

a)    Bičiuliai supranta, kad sambūris yra svarbi bičiulių veiklos bazė, todėl pritaria Centro valdybos pageidavimui atkreipti didesnį dėmesį į sambūrių organizacinės drausmės stiprinimą.

b)    Visi bičiuliai raginami savo aukomis ir darbu remti CV užsimojimus, o taip pat prenumeruoti “Į Laisvę” žurnalą bei tapti “Į Laisvę Fondo” nariais.