JUOZO KRALIKAUSKO KŪRYBOS VAKARAS

Vakaro programos dalyviai: iš dešinės — Bernardas Brazdžionis, Ema Dovydaitienė, Juozas Kralikauskas, Rūta Kleva Vidžiūnienė, Saulius Matas, Maureen Vaivadaitė

1982 gruodžio 4 d. Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris suorganizavo 17-tą metinį literatūros vakarą, kuriame savo kūrybą skaitė iš Kanados atvykęs rašytojas Juozas Kralikauskas. Kralikausko kūrybą įžvalgiai aptarė žurnalistė Rūta Kleva Vidžiūnienė, pati 1982 metais laimėjusi dvi literatūrines premijas. Šiltais žodžiais svečią rašytoją pasveikino ir ta pačia proga literatūros vakarų organizatoriam palankų žodį pasakė Lietuvių Rašytojų d-jos pirmininkas poetas Bernardas Brazdžionis. Sveikinimo žodį tarė literatūros vakaran netikėtai iš Clevelando atvykusi JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

Los Angeles dramos sambūrio nariai — Ema Dovydaitienė ir Saulius Matas paskaitė ištraukas iš Kralikausko romanų, o trečios kartos lietuvaitė Maureen Way-ward-Vaivadaitė, pati sau pritardama akordeonu, padainavo kelias liaudies dainas.

Šiltus žodžius svečiui rašytojui ir organizatoriam skiria poetas Bernardas Brazdžionis

Rašytojas Juozas Kralikauskas skaito savo kūrybą

Ištrauką iš “Urviniai žmonės” skaito Ema Dovydaitienė

Ištrauką iš “Mindaugo” skaito Saulius Matas

“Lietuva brangi” dainuoja Maureen Vaivadaitė

P. Algis Raulinaitis užbaigos žodžiu uždaro vakarą

Ruta Klevą Vidžiunienė aptaria Kralikausko kūrybą

Rašytojas Juozas Kralikauskas po pasisekusio literatūros vakaro kalbasi su LFR Los Angeles sambūrio pirmininku dr. Zigmu Brinkiu ir tarybos prezidiumo nariu Edmundu Arbu

Visos nuotraukos A. E. J. Gulbinsko