LB STUDIJAVO ŠVIETIMO PROBLEMAS

JAV LB Vl-sios Tarybos IV-ji sesija

Tarybos prezidiumas (V. Kamantas — pirm., V. Kleiza, dr. A. Razma, dr. E. Lenkauskas ir dr. S. Matas), korespondenciniu būdu surinkęs narių nuomones, liečiančias vietovę, datą ir pobūdį, Tarybos sesiją sukvietė Clevelande spalio 28-29. Sesija pagrindinį dėmesį skyrė beveik išimtinai švietimo ir kultūros reikalams svarstyti.

Sesijoje dalyvavo 39 Tarybos nariai, 8 Švietimo tarybos nariai, 5 lituanistinių mokyklų vedėjai ir keletas pozityvių svečių. Žodžiu buvo trys sveikinimai, 9 sveikinimai raštu iš lietuvių ir 9 iš amerikiečių  (prez. Nixonas, 6 senatoriai, 1 gubernatorius ir 1 kongresmanas). Buvo atsisakyta nuo įvairių suvažiavimus apsunkinančių priedų, o koncentruotasi į darbą ir svarstymus. Pranešėjai pateikė svarstymams medžiagos:

D. Petraitytė: steigti tėvams vaiko auklėjimo kursus ir vaikų židinėlius šeimose.

Kun. K. Pugevičius informavo apie galimybes gauti paramos lituanistiniam švietimui iš JAV kongreso.

Kun. J. Vaišnys, S.J.: per visą laiką išleista vaikams 36 knygelės, paaugliams — 41. Tai labai maža. Ragino leisti daugiau knygų vaikams, skelbiant konkursus, įtraukiant jaunus rašytojus, sutelkiant kasme 15000 dol.

L. Raslevičius: mokslo priemonių ir skaitinių leidimas plėstinas ir tobulintinas; ieškoti naujų talentų ir pradėti milžinišką propagandą lietuviukų atlietuvinimui.

A. Kairys: nedelsiant sudaryti Kultūros Tarybą ir išrūpinti atleidimą nuo federalinių mokesčių.

S. Rudys pateikė dviejų metų finansinę apyskaitą:    pajamų turėta 32.126 dol., iš kurių 25.633 gauta iš Lietuvių Fondo.

J. Kavaliūnas, Švietimo Tarybos pirmininkas apžvelgė bendrines lituanistinio švietimo problemas. JAV-se yra apie 8000 mokyklinio amžiaus vaikų, o mokyklas 1971 lanko 2824. 42 mokyklų biudžetas 1971-72 mokslo metais siekė 145,000 dol. Lituanistika dėstoma 5 universitetuose, mokytojų paruošimas vyksta 4 institucijose. Siūlė vaikų literatūros leidimui sutelkti 50.000 dol., sudaryti JAV lietuvių kartoteką, rugsėjo mėnesį skelbti lėšų ir lituanistinių mokyklų mokinių vajus.

Visi siūlymai balsavimo keliu priimti.

Suvažiavime buvo pagerbtas žymus Amerikos lietuvis prel. J. Balkonas. Lietuvių Fondo pareigūnai, dr. K. Ambrozaitis ir dr. A. Razma 70 metų sulaukusiam jubiliatui įteikė LF išleistą Lietuvos prezidentų medalį.

Sesija priėmė ir patvirtino Tarybos rinkimų ir PLB Seimo atstovų rinkimų taisykles.

Ka