VLIKAS POSĖDŽIAVO CLEVELANDE

VEIKSNIUOSE IR VEIKLOJE

VLIKo seimo 1972 sesija vyko Cle-velande lapkričio 25 - 26. Šiais metais seime 39 delegatai atstovavo 14-kai grupių, nes penkioliktoji, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, iš VLIK-o sudėties yra iškritusi. Kandidatų į iškritimą yra ir daugiau, nes kai kurių “grupių” atstovai jau senai niekam nebeatstovauja ir tos “grupės” jau senai VLIK-o nario mokesčio nebemoka. Sąžiningesnieji žmonės šioje sesijoje tą reikalą kėlė ir pravedė rezoliuciją: “Siekiant tampresnės Vliko konsolidacijos, Seimas kviečia giminingas politines grupes ir rezistencinius sąjūdžius jungtis į stipresnius vienetus. Vliko organizacijų glaudos klausimui nagrinėti Seimas siūlo Vliko Taryboje sudaryti specialią komisiją”. Nors kituose seimo nutarimuose ir pasigendama konkretumo, tačiau VLIK-o valdyba darbų apyskaitoje galėjo kai ką ir reikšmingesnio pasakyti, k. t., memorandumo paruošimas ir išsiuntinėjimas būsimos Europos saugumo konferencijos dalyviams, memorandumo paruošimas ir išsiuntinėjimas Vokietijos Bundestago nariams, “USSR — Germany Aggression Against Lithuania” dokumentų rinkinio leidimas, The World Baltic Conference junginio suorganizavimas. Žinoma, “Eltos” biuletenių leidimas turėtų būti reformuotas. Pirmoje vietoje atsisakytina nuo niekam nereikalingų lietuviškų laidų, kainuojančių apie 7000 dol. į metus.

Yra tokių, kurie memorandumų reikšmę bando nuvertinti. Tačiau specialistų paruoštų memorandumų svarbiu klausimu pristatymo, tinkamu laiku ir reikiamoje vietoje, vertė nesibaigia su nuvertintojų plunksnos brūkšniais. Pav. minėtą Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto memorandumą komentuodamas vokiečių “Memeler Dampfboot” (1973, nr. 2) taip rašo:

Lietuvių reikalavimas į Šiaurės Rytprūsius su Karaliaučiumi) yra — reikia Dievui pasiskųsti — brandtinės Rytų politikos išdava. Lietuviai padarė išvadas iš mūsų vyriausybės atsisakymo rytinių plotų. Kai Bonnos koalicija (pritariant arba pakenčiant žymiam būriui parlamentarinės opozicijos) palieka status quo Europoje tolimai ateičiai, tremties lietuviai pasireiškia kaip tolimo pramatymo politikos vyrai. Jie planuoja tai (gal būt labai tolimai) dienai, kai rusai bus priversti apsiriboti vien Rusija . . . Šiaurės Rytprūsiai pasiliks dispozicijai, ir lietuviai jau šiandien prisistato su reikalavimais, pagrįsdami tuo, jog Šiaurės Rytprūsiai yra ne kas kita, kaip Prūsų Lietuva, į kurią ateities Lietuva turės gyvybinių interesų.

Ne vienas rytprūsietis gali sau šypsotis iš mažos tautos ateities vizijos. Bet neužmirškime, kad lietuvių vizija jau kartą išsipildė, atstatant Lietuvos respubliką ir prisijungiant Klaipėdos kraštą. Tai vizijos, apie kurias jie šimtmečiais svajojo ir pagaliau popieriuje užfiksavo. Savo tvirtu tikėjimu į laisvą, vieningą, didesnę Lietuvą jie gali daugeliui mažatikių vokiečių būti pavyzdžiu”.

Panašių mažatikių netrūksta ir lietuvių tarpe. Prieš kelerius metus Kalifornijos universitete (Los Angeles) dr. M. Gimbutienė suruošė lietuvių liaudies meno parodą, o išstatytame žemėlapyje ant viso Rytprūsių ploto užkrovė sunkias USSR raides. Lietuvių spaudoje dėl tokios “lietuviškos propagandos” kai kam suabejojus, atsirado net žinomų žmonių, kurie viešai neigė lietuvių teises į Rytprūsius.

Ryšium su VLIK-o metine konferencija pozityvių minčių pateikė “Darbininko” ir “Draugo” komentatoriai, tačiau šioje vietoje norima pacituoti įdomią S. Žymanto sugestiją, paskelbtą “Dirvoje” (1972, nr. 88). Vietoje metinių VLIK-o seimų jis siūlo kviesti politines konferencijas, kurių sudėtis būtų žymiai praplėsta:

“Ar nebūtų tikslingiau ir naudingiau, jei vieton Vliko seimo Vilkas kasmet sukviestų VLIKo politinę konferenciją, kurioje dalyvautų visi jį sudarančių grupių 15 atstovų, o kitus 30 sudarytų ALTos PLB, JAV LB, Balfo, Batuno, Rezoliucijų komiteto, įvairių jaunimo organizacijų atstovai: Lietuvos vyčių, ateitininkų, santariečių, neolituanų, ir laisvojo pasaulio, ypač JAV, lietuvių laikraščių ir žurnalų redaktoriai?”

Prof. S. Žymanto straipsnyje yra eilė kitų labai gerų sugestijų, kurias VLIK-o valdyba turėtų pasvarstyti.

VLIK-o sesijoje dalyvavę Amerikos Lietuvių Tarybos veikėjai, kaip paprastai, bandė kelti Lietuvių Bendruomenei nepalankias nuotaikas. Tačiau nesėkmingai: Bendruomenės kanalais į VLIK-o kasą suplaukė daugiau dolerių negu ALT-o kanalais. Gal dėl to VLIK-as ir pakeitė pirmykštį nusistatymą visas Vasario 16 minijimuose surinktas aukas kreipti į ALT-os kasą. Viešu pasisakymu šiemet į lygią padėtį pastatė ir JAV Lietuvių Bendruomenę.

B. D.