Karys 5 1952 m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja:    Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla.
Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. V., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

 T U R I N Y S

Bronys Raila DVASIOS IR ŽODŽIO GINKLAS

Juozas Mikštas KARIUI (Poez.)

ADV. KOSTAS R. JURGĖLA 1830-31 METAI

JUOZAS MIKŠTAS IR VĖL IŠVYKSTANT (Poez.)

Plk. A. Birontas LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.

KAS GALĖTŲ GINTI STALINĄ?

LINKSMOS IK LIŪDNOS LIEPOS MĖN. SUKAKTYS

DIDIEJI LIETUVIAI

Iliustruotasis KARYS

KARIO BIČIULIS - RĖMĖJAS

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

Karinės ir kitokios žinios

Margieji laiškeliai kariui

Kuprinės pabiros

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS", 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y*

Nr. 5 (1278)1952 M. RUGPIŪTIS-AUGUST  ĮSTEIGTAS 1919 M.