Karys 14 1951m. Turinys, metrika

ŠIAME NUMERYJE

Sveikinimai metinių proga

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P Tylioji naktis

ALGIMANTAS GIEDRIUS Didžioji lietuvių tautos mokykla

CPL. R. V. MIŠAUSKAS “Mes atvyksime laiku, kad jie gyventų”. . .

VL. VRUBLEVIČIUS Septyneri kovų ir vargo metai

I. M. K.Lietuvos kovūnų dvasia tebedega mūsų širdyse

Mūsų žuvusieji ir mirusieji

ADV. KOSTAS R. JURGĖLA 1830-31 metai. Mjr. J. Hordinskis

PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietine Rinktinė 1944 m.

JONAS NOREIKA Trys velniai(apysaka)

ERIC WILLIAMS Medinis arklys (karinių nuotykių fragmentas)

RED JON. PR. PALUKAITIS Akiratis

SOFIJA OŻELIENE Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Draugijai atgyjant

 Numerio fotofrafinė kopija PDF 

*

Viršelyje:    dail. P. Osmolskio

piešinys.

*

šis nr. padidintas 36 psl.. 26 iliustracijos.

KAINA — 45c.

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.—

$2.50, atsk. nr. 45c. Adresas: administracijos — 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., redakcijos — 153 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS", 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription \; $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamooat Road, Great Neck, L. I., N. Y. • t

Nr. t4 (1273)1931 M. GRUODIS-DECEMBER ĮSTEIGTAS 1919 Mt