Margieji laiškeliai kariui

PAVYZDINGAS SUPRATINGUMAS

Jau įpusėjus šio numerio spaudos darbams, iš Lietuvos Pasiuntinybės prie švento Sosto gautas šio turinio laiškas:

“P. Ministerio S. Girdvainio pavedimu turiu garbės prisiųsti Tamstoms čia pridedamus 5 dol. už KARIO prenumeratą 1952 metams.

Džiaugiuosi galėdamas šia proga palinkėti KARIUI visokeriopos sekmės ir išreikšti viltį, kad, likdamas toks pat patrauklus kaip dabar, jis ilgus metus nesustos ėjęs.

Su tikra pagarba

(pas.) S. Lozoraitis, jr.

Pasiuntinybės Sekretorius. Roma, 1952 m. rugsėjo mėn. 4 d.”.

Šį puikų gestą mes laikome pavyzdingu supratingumu. Įvairiose šalyse esančioms Lietuvos Atstovybėms ir Konsulatams atsisteigusį KARĮ mes siuntinėjame ex oficio, t. y. neskaičiuodami, kad šios įstaigos irgi už gaunamą žurnalą privalo atsiteisti. Užtat šis gestas, parodąs net Lietuvos Pasiuntinybių susirūpinimą KARIO, to nepriklausomos Lietuvos simbolio, egzistavimu, mus ypač padrąsina kovoti už jo gyvasties išlaikymą. Būdami didžiai dėkingi Lietuvos Pasiuntinybės prie Švento Sosto personalui už šiuo būdu suteiktą paramą, tikimės to pat susilaukti ir iš kitų lietuviškų įstaigų.

—o—

Mielas KARY!

Susidariusiems finasiniams sunkumams nugalėti siunčiu 5 dol. Linkiu, visus sunkumus nugalėjus, ir toliau mus nuolat lankyti ir nešti Tėvynės meilės žibintą mums svetur išblaškytiems.

Su geriausiais linkėjimais KARIUI

L. Remeikienė

Kanada, Sudbury, 1952. VIII. 30.

—o—

Gerb. Redaktoriau!

Sužinojęs esant KARĮ sunkioje padėtyje, siunčiu Jums už II-jį pusmetį 2 dol. prenumeratos mokestį, už 1 dol. prašau atsiųsti knygą MEDINIS ARKLYS, o likusius 2 dol. skiriu kaip auką. Viso siunčiu 5 dol.

Linkiu pasiryžimo ir ištvermės nugalėti visus sunkumus. Iki malonaus pasimatymo Lietuvoje!

Su pagarba

P. Polgrimas

Kanada, St. Catherines,

1952. VIII. 30.

Karys privalo gyventi!

Tatai įrodo supratingųjų KARIO skaitytojų aktyvumas, pasireiškęs net kolektyvinių aukų organizavimu. Štai mūsų bičiulis kanadietisJ.    Vyšniauskas iš St. Catharines, remdamasis KARIO Nr. 4 paskelbtu į skaitytojus atsišaukimu, paruošė aukų lapą ir pagal jį surinko 33 dolerius. Aukų lape yra 26 asmens, teisingai supratę KARIO sunkią ekonominę padėtį. Po 2 dol. aukojo: J. Alonderis, V. Satkevičius, J. Satkevičius, I. Šajauka, J. Šarapnickas, St. Šetkus ir J. Vyšniauskas; po 1 dol. aukojo: K. Bukys, A. Dauginaitė, P. Dauginas,K.    Galdikas, J. Giliūnas, J. Grigas, K. Jonušas, St. Kutka, B. Ivanauskas, J. Markuškis, A. Orokauskienė, V. Pavilčius, A. Satkevičius, M. Šorius, A. Šetikas, P. Šukys ir St. Vaitkus.

Atsiuntė aukų ir pavieniai asmens. Tokiu būdu šį kartą galime paskelbti sekantį aukotojų sąrašą:

J. Vyšniauskas iš Kanados, kaip aukų rinkimo iniciatorius $33.00.

L. Remeikienė iš Kanados $5.00.

J. Krutulis iš Kanados . .. $2.00.

P. Matekūnas iš Brooklyno $2.00.

P. Polgrimas iš Kanados $2.00.

J. Volodkevičius iš Brooklyn $1.50.

Visiems aukojusiems nuoširdžiausia mūsų padėka. Su praeitame numeryje ir čia paskelbtaisiais jau susidaro gražus būrys KARIO Bičiulių, kurie patys pirmieji konkrečiai įrodo, kad KARYS, kaip P. Matekūnas 4 nr. tūpusiame laiške teisingai teigė, yra mūsų visų kovos organas už Tėvynės Lietuvos laisve.

Deja, šalia talpinami laiškai ir skelbiamos aukotojų pavardės rodo, jog supratingumu kol kas pasižymi toliau gyveną KARIO skaitytojai, bet ne amerikiečiai, nors ištremtojo KARIO išeities taškas yra šioje šalyje. Tikimės, kad po praėjusių vasaros karščių sukrus ir šios šalies tautiečiai ir įrodys, jog KARIO gyvybės išlaikymas jiems taip pat nemažiau rūpi, kaip, pavyzdžiui, kanadiečiams.

Neužsimokėjusieji prenumeratoriai maloniai prašomi kuo skuibau-siai atsilyginti.

Rėmėjams dėkingas

KARYS

680 Bushwick Ave.,

Brooklyn 21, N. Y.

Mielas KARY!

Atjausdamas tavo sunkią padėtį, siunčiu 2 dol. ir prašau mane lankyti toliau.    k. Kielius

Chicago, 1952. VIII. 16.