ARTIMIAUSIEJI SOVIETŲ TIKSLAI

Rugpiūčio viduryje žinios iš Maskvos vyravo visuose Vakarų pasaulio spaudos puslapiuose. Retai kada iš Kremliaus vienu šūviu būta iššauta tiek naujienų, kurios atkreiptų dėmesį šiapus geležinės uždangos. Šios žinios eilės tvarka taip rikiavosi: 1) kiniečių delegacijos Maskvon atvykimas, 2) tariamasis Politbiuro panaikinimas ir 3) devynioliktojo Kompartijos suvažiavimo sušaukimas Spalių Revoliucijos proga, kuriame pagrindinę kalbą pasakys, gal jau parinktasis Stalino įpėdinis, Georgij M. Malenkov’as.

Visoms šioms žinioms priduoti ypatingą reikšmę, paskutinėmis rugpiūčio dienomis Sovietai Vakarams įteikė naują notą, reikalaudami aptarti suvienytos Vokietijos taikos klausimus.

Įtakingasis NEWSWEEK, komentuodamas šiuos visus reiškinius, taip rašo: “Kaip taisyklė, durtuvų pagalba galima viską atlikti, tik... neįmanoma ant jų atsisėsti. Bet sovietai, atrodo, bando šią aksijomą sugriauti. Pagal žinovų nuomonę, naujieji Maskvos ėjimai šachmatų lentoje yra pasirengimas neribotam laikui išplėsti šaltąjį karą. Tų pat asmenų samprotavimu, yra žymiai sumažėjęs visuotinojo karo pavojus, nes artimoje ateityje sovietai nesiryš žengti šį lemtingąjį žingsnį. Tam esančios šios priežastys:

1. Sovietai sutikę su Vokietijos padalinimu. Atsakydami į Bonnos vyriausybės ginklavimąsi, jie pagreitins jų kontroliuojamos Vokietijos militarinimą.

2. Nauji valymai satelituose ir žymi tų kraštų valstybinio aparato reorganizacija, pasireiškianti vietinių Maskvoje apmokytų pakalikų sodinimu į patikimųjų kėdes, rodo, kad Maskva pasiryžo šiuos kraštus galutinai įjungti į savo sistemą, nenaudodama jų kaip atramos taškų kitiems kraštams užimti. Pastebėtina, kad ten nuo sienų nyksta Stalino paveikslai. O Vokietijos padalinimas yra toks esminis, kad reikės eilės metų, kol ši skyrybų linija bus galutinai ištrinta.

3. Kompartros suvažiavimo sukvietimas spalių mėnesį esą reiškia, kad naujos kompartijos linijos nustatymas liudija, jog sovietai nesirengia bėdos atvejams, bet stengiasi iš esmės išvalyti ir patepti savo partijos vežimą, kad jis riedėtų negirgždėdamas. Tuo būdu partija viduje būsianti sustiprinta”.

Nenumatytas ir neužplanuotas karas

Žurnale toliau samprotaujama, kad būsiąs sustiprintas šaltasis karas, panaudojant taip vadinamąją “taikos ofenzyvą”. Galimas dalykas, kad įtampa bus palaikoma visuose frontuose. Europoje būsiąs išnaudojamas nepasitenkinimas, kurį iššaukia naujos ginklavimosi lenktynės, o Tolimuose Rytuose — Korėjoje ir Indokinijoje — būsianti kurstoma deganti karo ugnelė, pririšant tose srityse 500,000 JT vyrų Korėjos fronte ir apie 250,000 prancūzų karių Indokinijoje.

Tačiau sovietai bijo, kad Tol. Rytų konfliktas neiššauktų atominio JAV atsako, kuris jau nuo seniai viešai diskutuojamas ir reikalaujama, kad būtų bombarduojami tikrieji širšynai.

Aišku, tai įtampai išlaikyti sovietai galį “užraugti” naujus nesutarimų židinius, bet visa nelaimė,kad šioms “parako statinėms” surandama vis mažiau vietų. Ir Vakarams dėl to nėra geriau, nes neturima progos atsilyginti. Tuo būdu galįs kilti toks konfliktas, kaip “neužplanuotas karas” ir tokiam atvejui galimybės ne mažėjančios, bet didėjančios.

Be to, Vakarų diplomatai ir kariniai planuotojai pradeda prisibijoti, ar JAV atominės bombos baimės pranašumas jau bepradedąs nykti Kremliuje, kai jie vis daugiau prigamina šio ginklo atsargų ir jam panaudoti tolimojo skridimo bombonešių. Šią nuomonę sustiprina tas faktas, kad Rytų Vokietijoje jau pradėta statyti toki aerodromai, iš kurių galėtų pakilti šie naujieji bombonešiai, rašo “Newsweek”.

Nėra abejonės, kad gerai informuoti sluogsniai geriau orientuojasi šioje tarptautinėje painiavoje, kurią jau seniai laikas būtų užbaigti. Mūsų giliu įsitikinimu, tik žiauri operacija gali išgydyti gangrenuojantį pasaulio kūną, kuriam bacilas augina Kremlius.

A.B.