Teisingi JAV senatorių balsai

Totalinė mobilizacija

Senatorius Styles Bridges iš New Hampshire š. m. liepos 18 d. pasakė Senate drąsią ir istoriškai reikšmingą kalbą, pavadintą “A Program for America” (žiūr. “Life”, August 14, 1950). Svarbiausieji tos programos punktai reikalauja: skubiu keliu vykdyti JAV karinį pasirengimą; skubiai mobilizuoti industriją karinei gamybai; organizuoti civilinę krašto gyventojų apsaugą, ypač nuo atominės bombos; turėti parengtą įstatymą, kuris numatytų mobilizuoti visą 100% krašto žmonių ir išteklių per kelias valandas, jei būtų reikalas; išleisti įstatymą, nukreiptą prieš krašto išdavikus - komunistus; pagerinti ir išplėsti intelligence veikimą; visur mobilizuoti anti-komunistus; panaudoti kovai prieš komunizmą Kinijos Respublikos armiją ir Europos gyventojus be tėvynės; JAV turi sustabdyti visą prekybą su Sovietų Sąjunga ir jos satelitais ir su JAV sąjungininkais tomis prekėmis, kurios turi tiesioginę ar netiesioginę karinę reikšmę; įspėti JAV sąjungininkus, kad JAV neteiks pagalbos tiems kraštams, kurie ir toliau toleruos pas save penktąją koloną.

Jau nemažai tos programos punktų yra įvykdyta, o kiti vykdomi.

Tautiniai Europos pabėgėlių daliniai

Kitas Senatorius Henry Cabot Lodge, Jr. iš Massachusetts išryškina tą Senatoriaus S. Bridges programos punktą, kuriame kalbama apie Europos gyventoju be tėvynės panaudojimą kovai prieš komunizmą. Jis š. m. rugsėjo 14 d. atnaujino savo anksčiau dėtas pastangas tuo reikalu, (žiūr. “Life”, October 2, 1950). Jo planas numato suorganizuoti po JAV vėliava Savanorių Armiją iš Rytų Europos pavergtų kraštų pabėgėlių. Tokia armija būtų sudaroma savanoriškumo principu, aišku, iš tautinių dalinių, nes minėto žurnalo vedamajam sakoma, kad tokios armijos dalinių vadais būtų jų pačių buv. armijų karininkai ir puskarininkiai. Manoma, kad tokios armijos reikšmė būtų milžiniška propogandiniu, politiniu ir kovos vertės atžvilgiais. Atėjus laikui, evantualiai tokios armijos dalinius, panaudojus jų pavergtųjų tėvynių vadavimo tikslui, būtų tikra, kad komunizmo pavergtos tautos sveikintų savo brolius išlaisvintojus ir prieš juos nekovotų.

Šis Senatoriaus H. C. Lodge, Jr. keliamas Senate klausimas yra įdomus ir vertas iš mūsų pusės rimto dėmesio bei tinkamo pasirengimo ir veikimo, kad tas jo sumanymas būtų įvykdytas.

Netenka čia aiškinti, kokios milžiniškos reikšmės turėtu lietuviški daliniai mūsų tėvynės išlaisvinimo ir nepriklausomybės atstatymo pastangose. Tikėtis, kad be mūsų pačių naujų kraujo aukų bus mums grąžinta nepriklausomybė — būtu perdaug naivu. Tautinių dalinių kūrimo reikalas yra svarbus visai mūsų tautai ir, gal būt, lemiamas jos ateičiai. Todėl mūsų tautos reikalus atstovaują organai turi dėti pastangas, kad Senatoriaus H. C. Lodge sumanymas taptų realybe. Būkime tikri, kad, jei ta kryptimi mes nieko neveiksime, arba mažai veiksime, jokių savo daliniu neturėsime. Senatoriai iškėlė mūsų gyvybinį klausimą. Spauda tai paskelbė. Iš suinteresuotu lauks reagavimo. Jei mes į tai neatsiliepsime, būsime laikomi kaip mirusi tauta. Amerikos Lietuvių Sąjunga “Ramovė” daro pastangas, kad keliamas klausimas būtų mūsų tautą atstovaujančių organų rimtai apsvarstytas; kad būtų išplėstas atitinkamas mūsų veikimas tautinių dalinių kūrimo reikalu.    A. R.