Karinės žinios

Mobilizacijos reikalai

Gynybos užsakymais apkrauti, lėktuvų pramonės vadovai pradeda siausti darbo rinkoje, visoje Amerikoje ieškodami mašinų štampų gamintojų, šveisuotojų, mechanikų, mašinistų ir mašinų prižiūrėtojų.

Daugiau kaip 7,000 Amerikos pagrindinės pramonės įmonių, totalinės mobilizacijos atveju, savanoriškai priėmė karinės gamybos užsakymus, šiuo metu vedamos derybos dar su 25,000 įmonių.

Eisenhoweris į Europą

Gen. Dwight Eisenhoweris yra pasirengęs perimti Atlanto Pakto jėgų vadovavimą, kaip vyr. vadas ir, greičiausiai, sekančių metų pradžioje išvyks į Europą. Pirmiausia jis atliks:    1) parinks vieta vyr. būstinei ir 2) sujungs apygardines planavimo grupes į vieną centrinę organizaciją.

Aviacijos naujienos

Aliaskos svarba yra pabrėžiama naujame 1951 Amerikos Oro Jėgų konstrukcijų biudžete, kur 40,-000,000 dol. yra skiriama dviem pagrindinėms oro bazėms Aliaskoje, kai tuo tarpu dvylikai Amerikos avio taškų paskirta tik.... 30,000,000 dol.

Apie 180 B-29 supertvirtovių yra perdirbamos į “benzino sunkvežimius”, kad papildytų degalų atsargas lėktuvams ore. Šie specialūs lėktuvai būsią strategiškai paskirstyti virš žemės planetos,tarp devynių vidutiniųjų bombonešių grupių.

JAV armija greit pradėsianti naujų parašiutininkų grupių apmokymą. Iš gen. MacArthuro vyr. būstinės pranešama, kad parašiutininkų reikia vis daugiau.

Laimėjimą galima apskaičiuoti

JAV karininkai, ruošdami Inchon Įlankoje JAV dalinių išsikėlimą, naudojęsi matematiška karo žaidimų teorija, kuri yra išplėsta Princetono prof. dr. John Von Neumann, šios teorijos smulkmenos yra aukščiausia karinės vadovybės paslaptis. Taip, specialūs instrumentai galį apskaičiuoti, kiek bombų ir bombonešių reikalinga, kad sugriautų tam tikrą objektą. Tai yra matoma iš pataikymų ir nukrypimų į “modelį” taikinį.

Kiti apie MacArthurą

“Jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, galįs per 5 minutes išblaivyti pilną girtų vyrų kambarį” — sako ankstybesnis West Point kariūnas.

“Jis negalįs sutikti, kad kiti jam patartų. Jo didžiausia neigiamybė, kad jis vienas turi viską atlikti” — sako žymus britas.

“Generolas gauna tik tai, ką mes jam patiekiame ir kaip atsitinka, kad jis visuomet daug daugiau žino, negu mes? Jis niekada neklysta. Iš kur jis viską žino?” — stebisi jo štabo bendradarbis.