Kovo 9-10 d. žuvę partizanai

Žuvę Tauro apygardos partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas -Valentinas Dainelis-Jūrininkas, antras - Vaclovas Kutkaitis-Vytautastrečias - Antanas Ardzijauskas-Slapukas, ketvirtas - Juozas Štrimas-Putinas.
Kūnai išniekinti 1949 m. kovo 10 d. Jankuose. (Genocido aukų muziejus)

Kutkaitis Vaclovas-Vytautas gimė 1918 m. Sakių apskrities Jankų valsčiaus Ardzijauskų kaime. Tauro apygardos partizanas. Žuvo 1949 m. kovo 10 d. karinės-čekistinės operacijos metu Jankų valsčiaus Liepalotų kaime

Ardzijauskas Antanas-Slapukas. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas, 34-osios kuopos skyriaus vadas. Žuvo 1949 m. kovo 10 d. Jankų valsčiuje, netoli Žvirgždaičių įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais J. Štrimu-Putinu ir V. Daineliu-Jūrininku. Kūnai buvo išniekinti Jankuose

Dainelis Valentinas-Jūrininkas gimė 1918 m. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Žūkų kaime. Į partizanų gretas įstojo 1947 m. gegužę. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 34-osios kuopos partizanas. Žuvo 1949 m. kovo 10 d. Jankų valsčiuje, netoli Žvirgždaičių įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais A. Ardzijausku-Slapuku ir J. Strimu-Putinu. Kūnai buvo išniekinti Jankuose

Štrimas Juozas-Putinas gimė 1911 m. Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos valsčiaus Bagauskų kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 34-osios kuopos Žvirblio būriui. Žuvo 1949 m. kovo 10 d. Jankų valsčiuje, netoli Žvirgždaičių įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais A. Ardzijausku-Slapuku ir V. Daineliu-Jūrininku. Kūnai buvo išniekinti Jankuose

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Foto: Numestas aikštėje 1946 m. kovo 10 d. žuvęs Algimanto apygardos partizanas. A. Paškevičius

https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

Žakevičius Petras, Aleksandro, - Tautmylis, g.l929m. Grickavo kaime (Kapčiamiesčio valsč.), žuvęs 1949 03 09 Smališkės k.

Vilkelis PetrasBarzdukas, Labutis, g. 1910m. Dulgininkų kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime. Vytenio tėvonijos vadas. Palaikai identifikuoti

Sotnikas BoleslovasMilžinas, g.Mocevičių kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime. Palaikai identifikuoti

Jančia Jonas - Džiaugsmelis, g.Neravų kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime

Barkauskas ? Žuvęs Smališkės kaime 1949 03 09.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Slapukė - Vlada Magylaitė iš Magylų k., Anykščių vls., partizano Sakalo, Vairo sesuo. 1949 m. kovo 9 d. traukdamasi nuo priešo, ties Pirmalinės vnk., netoli Andrioniškio Šventojoje paskendo. Palaidota Andrioniškio kapinėse

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

Gediminas Žilaitis-Mėnulis

Gimė 1928 m. Lapgirių k., Šimkaičių vls., ūkininko šeimoje.

Mokėsi Vadžgirio pradžios mokykloje ir baigė penkis skyrius. Toliau mokytis sutrukdė antroji bolševikinė okupacija. Dirbo tėvų ūkyje ir talkino Kadagio kuopos Gintaro, Bitino ir Rolando būriams. 1946 m., kai atėjo laikas tarnauti okupacinėje kariuomenėje, Gediminas išėjo partizanauti į Gintaro būrį. Gediminas-Mėnulis žuvo 1947 m. kovo 9 d. mūšyje su čekistais Butkaičių k., Eržvilko vls. kartu su J.Valantiejumi-Romu, A.Butkumi-Vėtra ir J.Stoniu.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-35-2003.pdf

Andrijauskas Antanas. 1918-1949.03.09. Žuvo prie Jankų kartu su V. Dainelių ir kitais.

Bortkevičius Jurgis - Balandis. G. 1929 m. Ašmintos k. Prienų vlsč. 1948.02.26 jų sodyboje bunkeryje žuvo 7 partizanai. Kartu žuvo sodybos šeimininkė Bortkevičienė ir jos dukra, partizanų ryšininkė Bortkevičiūtė. Jurgis pabėgo ir 1948.02.29 įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo 1948.03.09 Pociūnų k. apylinkėse Prienų vlsč.

Dainelis Valentinas - Dzininas, Jūrininkas iš Zūkų k. Jankų vlsč. 1918-1949.03.09. Žalgirio rinktinės Žvirblių kuopa. Žuvo miško slėptuvėje prie Žvirgždaičių, Jankų vlsč. Krizostomo brolis.

Jankus Petras- Vanagas. G. 1916 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.03.09 slėptuvėje Eglynėlio miške netoli Macijauskų k, Veiverių vlsč.

Juočys (Jočys) Kazimieras - Šatas iš Pakumprio k. Prienų raj. G. 1925 m. Baigęs „Žiburio" gimnaziją, į partizanus išėjo rusams 1945 m. nušovus brolį Juozą. Geležinio Vilko rinktinės Šiaurio būrys. Mirė sužeistas 1946.03.09.

Naudžius Andrius-Tėvelis, Beržas. G. 1916(?) m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo 1949.03.09 pas Klimanskį Antrųjų Girininkų k. Broniaus ir Petro brolis. Žalgirio rinktinė.

Nėnius Juozas - Inžinas. G. 1909 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Žuvo 1949.03.09 Kazlų Rūdos miške, slėptuvėje, netoli Naudžių k. Kartu žuvo Siaurys iš Naudžių k., V. Žilinskas iš Antrųjų Girininkų k. ir Pažėra.

Sakalauskas Alfonsas. 1921-1949.03.09. Iš Maržoviškių k. Žagarės vlsč. Šiaulių apskr. Arlausko būrys. Žuvo ar buvo suimtas Veiverių vlsč.

Siaurys Antanas-Strazdas. G. 1926 . Naudžių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1949.03.09 prie Naudžių k. miške, slėptuvėje. Žalgirio rinktinė.

Skučas Jonas - Šlampa, Slunkius. G. 1921 m. Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.03.09 tėviškėje pas Klimanskį. Kartu žuvo Naudžius ir partizanas nuo Veiverių, vardu Mindaugas.

Šalčius Petras, Petro s., iš Gudelių vlsč. Rudenų k. Antano brolis. G. 1926 m. Žuvo 1945.03.09 kartu su broliu ir dar 7 partizanais Rudenų miške ties Gudeliais.

Štrimas (Štrimaitis) Juozas, Saliamono s., - Putinas iš Kazlų Rūdos apskr. Baganskų k. 1911-1949.03.09. Ūkininko sūnus. Į partizanus išėjo 1944 m. Priklausė Žvirblių būriui. Buvo niekinamas Jankuose, perlaidotas į Višakio Rūdą. Žuvo Bičiulio miške prie Baganskų k.

 Žilinskas Vytautas - Genys iš II Girininkų k. 1929- 1949.03.09. Susisprogdino Kazlų Rūdos miške prie Naudžių k. Kartu žuvo A. Siaurys, J. Nėnius ir J. Pažėra. Žalgirio rinktinė.

Baltrušaitis Antanas - Pykuolis iš Liciškių k. Šilavoto vlsč. 1918-1948.03.10. Žuvo Vartų k. Prienų raj.

Maseika Algirdas - Biliūnas, Šarka. Viesulo būrys. Žuvo Garliavos vlsč. 1946.03.10.

Milašauskas Juozas iš Balbieriškio vlsč. Žuvęs 1949.03.10    Naujojoje Ūtoje(?).

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

1945 METAIS 03 10-12 - Kautynes Labanoro girioje (Utenos apskritis). Žuvo 83 partizanai

https://partizanai.org/failai/html/pasipriesinimo_istorija.htm

Ėglis-Jonas Čiupas, gyveno Būdų km, Birštono valsč, Alytaus apskr. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio grupės I būrio partizanas.

Žuvo 1948 03 10 Jundiliškių km, Jiezno valsč, Prienų apskr.

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

Romualdas Navickas-Jaunutis, Dusetų vls., Avyžių k., Audros b. Ž.1953 03 09.

Boleslovas Simutis-Granitas, Dusetų vls., Šeiminiškių k., Audros b. Ž.1953 03 09.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Feliksas Šukys-Alksnis, Kamajų vls., Juodonių k., Dapšio b. Ž.1946 03 10.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

RINGELEVIČIUS ALBERTAS, gimęs Gatakiemio k., Saldutiškio vls. Šaukiamas į kariuomenę, slapstėsi. 1945 m. pradžioje su broliu Jaroslavu išėjo į Kiauneliškio bunkerius, į Tigro rinktinę ir kovo 10-11 d. abu žuvo.

RINGELEVIČIUS JAROSLAVAS, gimęs Gatakiemio k., Saldutiškio vls. Paskelbus sovietams mobilizaciją, su broliu Albertu slapstėsi apie namus. 1945 m. pradžioje įstojo į Tigro rinktinę ir kovo 10-11 d. su broliu ir dešimtimis kitų partizanų žuvo.

CICĖNAS PETRAS, Petro - Žalgiris, g.1920 m. Daubariškės k., Daugėliškio vls. Erškėčio kuopos partizanas, 1947 m. pabaigoje - 1948 m. pradžioje - Lokio rinktinės (Vytauto apyg.) štabo apsauginio būrio vadas. Nuo 1948 03 01 - Lokio rinktinės adjutantas. Žuvo 1950 03 10 su keturiais kitais partizanais - J.Čičeliu, A.Vitėnu, S.Butrimu ir vienu neatpažintu.

MANIUŠIS BRONIUS, g. 1922(?)m. Pilkenių k., Tauragnų vls. Partizanas. Slapstėsi apie namus. Sužinoję apie Labanoro miškuose organizuojamą Tigro rinktinę, B.Maniušis, Kazys Kučinskas, Vytautas Tilindis ir Bronius(?) Gaidelis rogėmis išvyko ten ir, matyt, apie 1945 03 10 visi žuvo prie Kiauneliškio.

VAITKEVIČIUS VLADAS - Kirvis, gimęs prie Spitrėnų. Tigro rinktinės štabo viršininkas. Žuvo 1945 03 10-11 Labanoro girioje, netoli Kaltanėnų.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Baltrušaitis, Antanas-Pykuolis (1918-1949)Gimė ir augo Liciškėnų kaime, Šilavoto valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Jo tėvai turėjo 52 ha žemės. 1939 metais vedė ir gyveno tėvų ūkyje. 1944 metų pabaigoje įstojo į partizanų gretas. Jam buvo suteiktas slapyvardis - Pykuolis. Priklausė Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinei. Turėjo puskarininkio laipsnį.

Daug kartų teko kovoti su galingu priešu. 1947 metais, aršios kovos metu, Vangių miške buvo sužeistas, gydėsi Žemaitkiemio kaime, Birštono valsčiuje, pas siuvėją Pūką. 1949 metų kovo 10-ąją žuvo Vartų kaime, Balbieriškio valsčiuje, apsuptyje: Pykuolis, Albinas Milušauskas-Aras, Juozas Milušauskas - Aro tėvas. Lavonus stribai sumetė į sunkvežimį, vežė į Marijampolę, į Kauną. Niekas nežino, kur padėti kūnai.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

Norkus Juozas, Juozo, sl. Kerštas, g. 1914 Telšiuose, gyv. Pigonių k., Musninkų vlsč., LK ats. leitenantas. 1941-1944 dirbo mokytoju Musninkų pradžios mokykloje. LLA DKR vado pavaduotojas. 1944 09 01 informatoriui įskundus, suimtas už laikraščio „Vytis" platinimą. Pabėgo: vieni LYA dokumentai mini, kad užverbuotas ag. „Balandžiu" ir paleistas, kiti, kad iš areštinės pabėgo; V.Alekna tvirtina, kad iš Musninkų stribyno išvadavo partizanai. 1944 12 01 - 1-o bataliono vadas. Žuvo 1945 03 10 Kaimynėlių k., Sakalauskienės sodyboje, išduotas ag. „Kolios", o F. Jakiūnas-Tauras sužeistas paimtas gyvas, sodyba sudeginta. Norkų nušovė NKVD leitenantas Chimin, o sodybą uždegė stribas Petras Kolesnikovas. Palaikai išniekinti Musninkuose, užkasti senosiose kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

BABILIUS Juozas, Antano, g. 1913 Paviščiovyje, Eržvilko v., Tauragės apskr., ūkininkų šeimoje. Baigė Tauragės mokytojų seminariją ir Lietuvos Karo mokyklą. 1935 J. Babiliui suteiktas leitenanto laipsnis. 1942, dirbdamas mokytoju Varlaukyje, Eržvilko v., įstojo į LLA. Artėjant frontui, šeimą palydėjo į Vakarus, o pats, laikydamasis LLA kario priesaikos, liko Lietuvoje ir tęsė kovą prieš okupantą. Tai buvo vienas aktyviausių partizaninio judėjimo organizatorių Eržvilko, Šimkaičių, Batakių, Gaurės valsčiuose. Veikė svetima pavarde, apsimesdamas Devynakių malūno darbininku (Batakių v.). 1945 01 14 suimtas ir žiauriai tardytas Tauragės Šubartinės rūsiuose. Vežant į Vilnių bandė pabėgti ir, sunkiai sužeistas, pakelyje 1945 03 09 mirė. Kapas nežinomas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

BUTRIMAS STASYS - Kerštas, g.1934 m. Jakėnų k. (Ignalinos rj.). Partizanaut išėjo dar neturėdamas 16 metų, nes du broliai jau partizanavo, o motina buvo ištremta. Žuvo 1950 03 09 Ažusienio k. kartu su P.Cicėnu-Žalgiriu, A.Vitėnu-Siaubu ir dar vienu neatpažintu.

VITĖNAS ALBERTAS - Siaubas, g. 1920 m. Ažvinčių k., Salako vls., Kazitiškio prp. Partizanas. Priklausė P.Račinsko būriui. Žuvo 1950 03 09 Ažusienio k. su 4 partizanais - P.Cicėnu, J.Čičeliu, S.Butrimu. Žuvusieji nuvežti į Ignaliną.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1948 m. Šaruno rinktines štabo sprendimu Vytenio banditu grupe buvo pavadinta Vytenio banditu tevunija, o jos vadu paskirtas Vilkelis Petras, Jono s., slapyvardis Barzdukas, jis taip pat ir Vaidotas, 1949 m. kovo 9 d. nukautas.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm