Lapkričio 17 d. žuvę partizanai

Jiezno turgaus aikštėje, prie bažnyčios išniekinti partizanų kūnai. 
(Iš kairės)  A. Juonys, V. Truncė-Dobilas, J. Andrulevičius-Šviesuolis, A. Šmigelskis-Klajūnas

Andrulevičius, Jonas-Šviesuolis (1918-1945)
Gimė ir augo Gripiškių kaime, Stakliškių valsčiuje, Alytaus apskrityje. Į partizanų gretas įstojo 1944 metais. 1945 metų lapkričio 17 dieną su savo draugais partizanais buvo apsistojęs dienoti Gripiškių kaime, pas Andrulevičienę (Jono motiną). Jausdami, kad gali būti nesaugūs šiuose okupantams įtartinuose namuose, visi partizanai persikėlė į Vaiciulevičių sodybą praleisti naktį, nes ankstų rytą ruošėsi trauktis link Daugų. Buvo išduoti. Vyko susišaudymas su Jiezno, Stakliškių stribais. Visi keturi - Šviesuolis, Dobilas, Nendrė ir Žaibas - žuvo apsuptyje. Jų kūnai niekinti Jiezne, ant gatvės, pakasti Bijomino darže.
Šmigelskis, Adolfas-Žaibas, Klajūnas (7-1945-11-17)
1945 m. lapkričio 16 dieną buvo apsistoję Gripiškių kaime, Stakliškių valsčiuje, pas Andrulevičienę, Jono motiną: A. Juonys, V. Truncė, A. Šmigelskis. Dieną pailsėję vakare nutarė naktį praleisti Vaiciulevičių sodyboje, kaimynystėje. Jie nežinojo, kad išdavikas juos seka ir iškvietė Jiezno stribus, Rodino vadovaujamus. Apsuptyje žuvo visi keturi: Klajūnas, Dobilas, Petras, Šviesuolis. Kūnas niekintas Jiezne.
Juonys, Alfonsas-Žaibas, Petras (1908-1945-11-17)
Gimė ir augo Žvirgždėnų kaime, Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Daugų viršaitis. 1945 metų lapkričio 16 dieną buvo Gripiškių kaime, Stakliškių valsčiuje, pas J. Andriulevičiaus motiną: A. Juonys, V. Truncė, A. Šmigelskis. Vakare jie nutarė pereiti į Vaiciulevičių (kaimynų) sodybą nakčiai pailsėti, o ankstų rytą visi žygiuoti link Daugų, Alovės. Jie nežinojo, kad išdavikas juos seka ir iškviečia Jiezno stribus, kuriems vadovavo Rodinas. Apsuptyje žuvo visi keturi (A. Juonys-Žaibas, J. Andrulevičius-Šviesuolis, V. Truncė-Dobilas, A. Šmigelskis-Klajūnas). Jų kūnai buvo niekinami Jiezne. 
Truncė, Vincas-Dobilas (1924-1945-11-17)
Nuo Daugų, Alytaus apskrities. Dobilas su savo draugais partizanais 1945 lapkričio 16 d. buvo Gripiškių kaime, Stakliškių apylinkėje, Alytaus apskrityje, dienojo pas Jono motiną Andrulevičienę. Vakare nutarė naktį praleisti, pailsėti Vaiciulevičių sodyboje, o ankstų rytą leistis į kelionę, link Daugų, Perlojos. Jie nežinojo, kad yra sekami išdaviko, kuris iš vakaro iškvietė iš Jiezno stribus, rusus, vadovaujamus Rodino. Apsuptyje žuvo S. Juonys, J. Andrulevičius, A. Šmigelskis, V. Truncė. Jų kūnai buvo išniekinti Jiezne.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 
 

Vincas Eidukaitis

Eidukaitis Vincas, Vinco s., - Audrūnas iš Vartų k. Bartninkų vlsč. Vilkaviškio apskr. 1922-1949.11.17. Per antrąją okupaciją buvo pasiųstas į frontą, forsavo Oderį, ėmė Berlyną. Vežamas į Japonijos frontą, pabėgo ir grįžo į Vilkaviškio raj. pas savus. Įsidarbino Kybartų paruošų kontoroje. Sugumui pradėjus sekti, 1947.08 išėjo į Vytauto rinktinę. Žuvo Rudelės k. prie Kalvarijos, dengdamas atsitraukiantį N. Liškevičių-Vyturį. Buvo niekintas Kalvarijoje.

Milkeris Zigmas - Vaiduvis. G. 1926 m. Vaiguviškių k. Plokščių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1947.11.17 Kūdrų miške stovykloje netoli Matijošiškės k.

Rudmickas Juozas - Erelis, Velnias, Drąsutis. G. 1919 m. Paužnykių k. Plokščių vlsč. Žuvo 1947.11.17 Kūdrų miške kartu su broliu Vincu (susisprogdino). Partizanuose nuo 1945.07.08. Dr. V. Kudirkos kuopa, Žalgirio rinktinė.

Rudmickas Vincas - Meška, Klevas. G. 1926 m. Paužnykų k. Plokščių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1947.11.17 Kūdrų miške kartu su broliu Juozu. Dr. V. Kudirkos kuopa, vėliau - Žalgirio rinktinė.

Valenta Kęstutis - Kęstutis. G. 1925 m. Padvariškių k. Igliškėlių vlsč. Nuo 1945 m. pradžios iki 1947 m. vasaros buvo partizanų atskirame, savarankiškai veikiančiame būryje Prienų valsčiuje prie Nemuno. Perėjus į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės sudėtį, 1947.12.15 buvo paskirtas laikinai eiti 51 kuopos vado pareigas. Buvo tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, todėl vadovavo ir partizanų kariniam mokymui. Žuvo išduotas 1950.11.17 Kalvių miške, bunkeryje (Prienų raj.).

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Valevičius Vytautas - Klajūnas. 1930 - 1947 11 17. Žuvo Bertulinės miške prie Ilguvos. Žalgjrio rinkt.
Aleksa Antanas - Kęstutis. ? - 1947 11 17. Žalgirio rinkt.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Jonas Indrišiūnas, Biržų vls., Ustukių k. Ž.1946 11 16.

Antanas Varnas-Paukštis, Juodupės vls., Margio b. Ž.1948 11 17.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

ALEŠKEVIČIUS ALGIRDAS, Jono - Lubinas, Ąžuolas, g. 1930 m. Rašos k., Molėtų vls., dirbo Saldutiškio gaisrinėje. Pašauktas į sovietų armiją, 1950 07 išėjo į partizanus. Priklausė Trimito būriui. Pakviestas į susitikimą, pateko į smogikų pasalą ir 1951 11 17 prie Paalsuodės k., Saldutiškio vls. žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Kazakevičius Ignas, sl. Rūta, Agurko brolis, g. 1921 Kaugonių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Aguonos būrio partizanas. Žuvo 1945 11 17 Kaugonių miške su Aguona ir broliu Kaziu. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Kazakevičius Kazimieras (Kazys), sl. Agurkas, Rūtos brolis, g. 1919 Kaugonių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR Aguonos būrio partizanas. Žuvo 1945 11 17 Kaugonių miške su Aguona ir broliu Kaziu. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Petkevičius Andrius, Jono, sl. Aguona, Vlado-Sakalo ir Vinco-Dobilo brolis, g. 1916 Kaugonių k., Žaslių vlsč. LK puskarininkis. Šaulys. Dirbo geležinkelyje, Žaslių pašte, nuo 1944 02 14 - Vilniaus Lukiškių kalėjime prižiūrėtoju. Artinantis frontui su šeima grįžo į gimtinę. Nuo 1944 07 - DKR partizanas, būrio vadas, 12 01 - 5-os orgkuopos (Kaugonių apylinkės), 1945 09 - A rinktinės 1-o bataliono 4-os kuopos vadas. Žuvo 1945 11 17 Kaugonių miške su broliais Kazakevičiais. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm