Rugsėjo 17 d. žuvę partizanai

1950 m. rugsėjo 17 d. į Ramygalos r. Likėnų (Naujasodės) k. (dabar – Kėdainių r. sav.), pasislėpę šiaudų vežime, sunaikinti partizanų atvyko ir Onos Žižiūnienės sodybą apsupo MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviai.

Mėgindami ištrūkti iš apsupties, gyvenamojo namo palėpėje slėpęsi 3 partizanai buvo nušauti. Žuvo Vyčio apygardos Briedžio rinktinės vadas Jonas Kalvaitis-Pažįstamas, jo adjutantas Antanas Valikonis-Slyvka ir partizanas Antanas Kadžys-Šešiapūdis.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Ramygalos miestelio aikštėje.

Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 1 dalis,
Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 173–174.

Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas (antras iš kairės) su Vytenio būrio partizanais. Iš kairės pirmas – Vladas Drąsutis-Vytenis, trečias – Jonas Kalvaitis-Pažįstamas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

JONAS KALVAITIS-PAŽĮSTAMAS

1914 06 23–1950 09 17

Jonas Kalvaitis gimė 1914 m. birželio 23 d. Panevėžio aps.

Ramygalos vls. Rimaisų k. Tomo Kalvaičio ir Onos Staškevičiūtės-Kalvaitienės šeimoje.

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės 1-ojo rajono vadas.

Nuo 1950 m. rugpjūčio 17 d. Briedžio rinktinės vadas.

ANTANAS VALIKONIS-SLYVKA

1917 11 20–1950 09 17

Antanas Valikonis gimė 1917 m. lapkričio 20 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Antano Valikonio šeimoje.

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės vado J. Kalvaičio adjutantas.

1999 m. spalio 4 d. A. Valikoniui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

ANTANAS KADŽYS-ŠEŠIAPŪDIS

1915 04 15–1950 09 17

Antanas Kadžys gimė 1915 m. balandžio 15 d. Ukmergės aps. Pagirių vls. Užuraisčių k. Mykolo Kadžio šeimoje.

Partizanas nuo 1944 m. Vyčio apygardos Briedžio rinktinės 1-ojo rajono partizanas.

2000 m. birželio 23 d. A. Kadžiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

 
 

Skulptūros ir atminimo lentų kompozicija šioje aikštėje niekintiems 1944–1953 m. žuvusiems Vyčio apygardos Petro Januškevičiaus-Tėvo, Stasio Eitminavičiaus-Rupūžėno, Petro Bliekos-Bliekinio, Kazimiero Vaznonio-Vėtros, Kazio Kirdonio, Vlado Drąsučio-Vytenio, Juozo Kučo-Finkos, Prano Pakščio-Cezario, Antano Žygo-Aptiekoriaus, Jono Vepšto-Paukštelio, Ipolito Mulevičiaus-Pavasario ir Mykolo Janulio-Tautvydo būrių partizanams atminti. Bendras skulptūros su atminimo lentomis ir keleto jų vaizdas. Panevėžio r. Ramygalos sen. Ramygalos mstl. Laisvės (buvusi Turgaus) aikštė. Skulptūros aut. skulptorius Kazimieras Kisielis, architektai Vytautas Čekanauskas ir Rasa Laučienė. Atidengta 1994 m. rugpjūčio 7 d. Atminimo sienelės aut. architektė Jūratė Račkauskienė. Pastatyta 2002 m. vasarą. J. Paršeliūno nuotr., 2010 m. ir R. Trimonienės nuotr., 2004 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201509_briedzio_zutis.pdf


Algimanto apygardos partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės: Albinas Milčiukas-Tigras, Juozas Šilaika-Šviedrys, Liuda Kaminskaitė-Kuosa ir Juozas Valonis-Merkys; antroje eilėje (iš kairės): Jonas Darela-Dieduška (vėliau tapęs išdaviku), Jonas Butkus-Karklas, Antanas Karvelis-Vachmistras, Simonas Dailidėnas-Vėtyklė ir Petras Šakėnas-Šauksmas; trečioje eilėje (iš kairės): Aleksas Velanis-Tigras, Jonas Dagelis-Gintaras, Antanas Jogėla-Ąžuolas, Jonelis-Vilkas, Antanas Blauzdys-Konkurentas ir Anicetas Simanonis-Sigitas.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.htm

 

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai ir ryšininkės. Stovi iš kairės: Janina Valonytė, Antanas Blauzdys-Konkurentas, neatpažintas, Kazė Stravinskaitė, neatpažintas, neatpažintas, Danutė Dovydėnaitė-Laumė, Alfonsas Pajuodis-Radvila, Juozas Šilaika-Šviedrys. Kiti - neatpažinti (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

ŠILAIKA Juozas, Adomo-Šviedrys, Berželis, gim. 1925    m. Repšėnų k., Traupio vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos Tigro būrio partizanas. Žuvo 1949 m. rugsėjo 17 d. 

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm