KATYNAS IR PRAVIENIŠKĖS

Amerikos Kongreso speciali komisija tebetyrinėja Katyno žudynes, kur antrojo pasaulinio karo pradžioje buvo išžudyta keli tūkstančiai lenkų karių. Tai buvo karo belaisviai, kuriuos rusai paėmė 1939 metų rugsėjo mėnesį, kai Hitleris ir Stalinas drauge puolė ir pasidalino Lenkiją. Komisija apklausinėjo eilę liudininkų, Vašingtone ir Čikagoje, buvo nuvykusi į Londoną, kur apklausinėj o 31 liudininką, ir 28 Frankfurte, Vokietijoje.

Per apklausinėjimus paaiškėjo, kad 1939-40 metų žiemą rusai laikė keliolika tūkstančių karo belaisvių lenkų trijose stovyklose: Kozielsko, Starobielsko ir Ostaškovo. Nuo 1940 metų pavasario apie tuos lenkus jau nebūta jokių žinių.

Kongreso komisijoje duotieji liudijimai visu tikrumu parodė, jog Kazielske laikytieji lenkai buvo rusų NKVD išžudyti Katyno girioje netoli Smolensko. Starobielsko stovykloje laikyti lenkai karo belaisviai buvo išžudyti netoli Charkovo, gi Ostaškovo stovykloje internuotieji lenkai buvo susodinti į baidokus ir nuskandinti Baltijos jūroje.

Amerikos Kongreso komisijai liudijo nemaža asmenų, kurie patys buvo internuoti Kozielsko stovykloje. Liudijo gydytojų komisijos nariai, kurie 1943 metais ištyrė masinius Katyno kapus, kai šie buvo surasti. Buvo ir tokių liudininkų, kurie patys regėjo žudynes. Visi jie, apie pusantro šimto, pareiškė esą įsitikinę, kad Katyno girioje lenkų karius išžudė NKVD 1940 metų vasario, kovo ir balandžio mėnesiais, kada Katynas buvo rusų rankose.

Kongreso apklausinėjimuose išryškėjo, kad Stalino NKVD yra atsakinga ne už vieną Katyną, bet už daugelį. Iškilo vardai, kurių vienas tik suminėj imas kelia šiurpą lietuvio atsiminimuose. Plačiajam pasauliui šiandien jokia paslaptis, kad Sovietai yra įvykdę masines žudynes Pravieniškėje, Rainių giraitėje, Červenėje, Vinicoje ir kitur.

Šiomis dienomis Amerikos Balsas įvairiomis kalbomis davė pranešimą apie Pravieniškių žudynes, kurias rusai įvykdė 1941 metų birželio 26-tą dieną, čia kulkosvaidžiais išžudyta ūkininkai, darbininkai ir tarnautojai, kurie buvo laikomi internuoti neva kaip nusikaltę komunistinei tvarkai. To paties likimo susilaukė ir šių internuotųjų prižiūrėtojai su šeimomis.

Kulkosvaidžiams nutilus, enkavedistai durtuvais subadė tuos, kurie dar krutėjo.

Kai viskas nutilo, enkavedistai dingo miške, palikdami vieną mongolą saugoti, ar nepasirodys dar kas gyvas išlikęs. Ką pastebėjęs krutant, mongolas pribaigdavo revolveriu arba durtuvu. Užėjo naktis. Iš visur pasigirdo klaikūs dejavimai ir šauksmai, ir mongolas nusigandęs pabėgo.

Tokius dalykus Pravieniškėse prieš vienuolika metų matė Vytauto Didžiojo universiteto studentas. Iš viso ten žuvo puspenkto šimto nelaimingų lietuvių — tirono Stalino aukos. Tačiau keletas išliko. Pora dabar jų yra Amerikoje ir ruošiasi Kongreso komisijai paliudyti apie Pravieniškio žudynes.

Kai 1941 metais raudonarmiečiai pabėgo iš Lietuvos, buvo rastas įsakymas žudyti kalinius Baltijos valstybėse. Įsakymas buvo pasirašytas vieno aukšto NKVD pareigūno. Įsakyme buvo pabrėžta, kad atsižvelgiant į “visuomeninį pavojų, kurį jie sudaro, pasitraukimo atveju visi jie (kaliniai) turi būti sušaudyti”. Stalinui, Berijai ir enkavedistams lietuviai ūkininkai, jų jauni sūnūs, sargybiniai, jų žmonos ir maži vaikučiai, rankutėmis įsikabinę į savo motinų glėbį, buvo “visuomenei pavojingas gaivalas”. Iš Kremliaus mūrų NKVD-NKGB siuntė įsakymus išžudyti nieko nekaltus lietuvius.

VISŲ DĖMESIUI

Kultūros žurnalas “Aidai” energingai kovoja su dvasiniu apsnūdimu, nutautėjimu ir komunistiška ideologija, todėl labai tinka kariams.

Jau laikas užsisakyti AIDUS 1953 metams.

Prenumeratos kaina:

Amerikoje 5 dol. Užsieniuose — 6 dol., Kanadoje — 5.40 dol.

Adresas: 680 Bush wick Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

"Amerikos Balso" 8-ių kasdieninių transliacijų lentelė

Vienas mūsų klausytojų, gavęs nemokamą “Amerikos Balso” leidinį, sudarė šią tabelę tikslu pagelbėti lietuviams kituose kraštuose klausyti žinių, duodamų į Lietuvą. Bangos paduotos metrais (skliausteliuose apytikriai tūkstančiais kilocyklų).

Pirma programa iš New Yorko:

Bangos: 13,

16, 19, 25. 31, 41. 49, 251 mtr. arba 21 klc, 17. 15, ( 11. 9, 7. 6 kilocyclai

Europos

programa:

Bangos: 31 mtr. (9.7 kc.), 41 (7 kc.), 49 mtr. 6 kc.) ir 251 mtr.

Antroji New Yorko programa:

Bangos: 25 (11 kc), 31 (9.6 kc)

Europos programos pirmas kartojimas 251 mtr. banga

KARTOJIMAI

Europos programos II-as kartojimas 25, 31, 49 mtr.

N. Y. II-ji 31, 41. 49 ir 251

N. Y. II-ji 31. 41 ir 49 mtr.

N. Y. II-ji 19, 25 mtr.

 

New Yorke

11 v. ryto

1.45 p. p.

4 v. p. p.

10.45 v. vak.

4 v. ryto

7 v. vak.

11.15 v. vak.

4.15 v. ryto

Čikagoj

10 v. ryto

12.45

3 v. p. p.

9.45 v. vak.

3 v. ryto

6 v. vak.

10.15 v. vak.

3.15 v. ryto

Lietuvoje

Berlyne

Romoje

Londone

7 v. vak.

9.45 v. vak.

12 v. nakt.

6.45 ryto

12 v. dieną

3 v. ryto

7:15 v. ryto

12.15 v. d.

5 v. vak.

7.45 v. vak.

10 v. vak.

4.45 ryto

10 v. ryto

1 v. ryto

5.15 ryto

10.15 v. ryto

Paryžiuje

4 v. vak.

6.45 v. vak.

9 v. vak.

3.45 ryto

9 v. ryto

12 v. nakt.

4.15 ryto

9.15 v. ryto

Rio de Janeiro

1 v. p. p.

3.45 p. p.

6 v. vak.

12.45 nakt.

6 v. ryto

9 v. vak.

1.15 v. ryto

6.15 v. ryto

Buenos Aires

12 v. dieną

2.45 p. p.

5 v. vak.

11.45 v. vak.

5 v. ryto

8 v. vak.

12.15 nakt.

5.15 v. ryto

Los Angeles Melbournas,

8 v. ryto

10.45 ryto

1 v. p. p.

7.45 v. vak.

1 v. ryto

4 v. p. p.

8.15 v. vak.

1.15 v. ryto

Australija

2 v. ryto

4.45 ryto

7 v. ryto

1.45 p. p.

7 v. vak.

10 v. ryto

2.15 p. p.

7.15 v. vak.

Tokio, Korėja

1 v. ryto

3.45 ryto

6 v. ryto

12.45 p. p.

6 v. vak.

9 v. ryto

1.15 v. p. p.

6.15 v. vak.

Kviečiame savo skaitytojus patikrinti ir mums parašyti, jei pasiseka programas pagauti.