RYŽTO GALIA

A. MERKELIS

Įdėjoms įgyvendinti reikia ryžto. Ir juo tas ryžtas galingesnis, juo greičiau jos įkūnijamos ir tampa gyvenimo tikrove. Ryžto galia yra vienas didžiųjų pažangos veiksnių. Tik tos tautos yra pažangios ir stiprios, kurių ryžtas didiesiems siekiams yra galingas. Ryžtas ir pasitikėjimas savo jėgomis ugdo kūrybines jėgas.

Šios mintys šiandien mums kyla, minint Dariaus ir Girėno didingo žygio ir jų tragiško likimo 18 metų sukaktį. Ko Darius ir Girėnas siekė, prieš 18 metų skrisdami iš Amerikos į Lietuvą, per audringąjį Atlantą? Gal būt, jie tuo savo pavojingu, drąsiu žygiu siekė taip daugelio mėgstamos garbės ir reklamos? Jei to jie būtų siekę, jie nebūtų tapę mūsų tautos didvyriais, jų vardai nebūtų plačiai nuskambėję per visą pasaulį, ir šiandien jie nebūtų kelrodžiais mūsų skausmo kelyje į laisvę.

Dariui ir Girėnui rūpėjo ne garbė ir reklama. Jie savo drąsiu žygiu skatina lietuvių tautą didingiems žygiams. “Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių — juodu rašo savo testamente-.— Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir priemones pritaikyti kasdieniams reikalams. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti”.

Darius ir Girėnas numatė didžiulę aviacijos reikšmę, ir anais laikais, palyginti, menkomis priemonėmis perskrisdami Atlantą, savo vardus garbingai įrašė ne tik į lietuvių tautos, bet ir į pasaulinės aviacijos istoriją.

Dariaus ir Girėno žygis buvo įkvėptas nepriklausomam gyvenimui prisikėlusios lietuvių tautos, ir todėl jie tą žygį stengėsi didvyriškai įvykdyti. ”Mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų Lituaniką pas save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą”.

Darius ir Girėnas siekė, kad Lituanikos laimėjimas sustiprintų jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir juos įkvėptų naujiems žygiams, o jos pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno gelmes tegu auklėtų jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą,

Darius ir Girėnas savo galingu ryžtu įvykdė didį žygį, o jam įvykdyti paaukojo net savo gyvybes. Jie savo didvyrišku žygiu ir tragišku likimu įrodė ryžto galią, kuri mūsų tautoje turi būti ugdoma.

Nepalaužiamu ryžtu ir pasitikėjimu savo jėgomis mūsų tauta atkūrė nepriklausomą valstybę. Nepalaužiamas ryžtas ir pasitikėjimas savo jėgomis daug lems ir dabarties mūsų sunkiame žygyje į laisvę. Turėdami Dariaus ir Girėno ryžto galią, mes tikrai per audringąjį Atlantą pasieksime laisvą Lietuvą!