Laiškas, eilės

Karys ir gėlės Floridos žemėje

LEGIONIERIAUS LAIŠKAS IŠ ŠIAURINĖS AFRIKOS

ORAN, Š.AFRIKA, 1951 m. birželio 14 d.

Didžiai Gerbiamas Kapitone,

Iš vieno lietuviško laikraščio sužinojau, jog mūsų mielas ir brangus KARYS vėl yra atgijęs Amerikos padangėje. Man, kaip buvusiam kariui, ta žinia suteikė nemaža džiaugsmo, tad būčiau laimingas, gavęs pasiskaityti bent vieną KARIO numerį. Ak, jau nuo pat vaikystės dienų mėgau mūsų KARĮ ir Nepriklausomybės laikais su įdomumu jį skaitydavau.

Kaip ir daugeliui kitų mano kovos draugų, karo audros nublokštiems, teko atsidurti prancūzų svetimšalių legione. Ėjome ilgą kančios kelią, kovodami tolimojoj Indokinijoj dėl svetimųjų interesų... Laimei dar teko gyvam išlikti, nors ir praradus nemaža sveikatos jau vien dėl klimato sąlygų.

Dabar jau metai laiko kaip esu civiliam gyvenime, nelengvomis sąlygomis įsikūręs saulėtoj Afrikoje.

Sunku yra čia naujakuriui, kur vienam tarp svetimųjų reikia kovoti su gyvenimo tikrove. Ypač jaučiuosi vienišas ir badauju dėl lietuviškosiosios spaudos trūkumo. Tad turiu garbės kreiptis į geraširdžius Amerikos lietuvius, kad jie mane sušelptų lietuviškąja spauda, kad pagydytų šį vienišą “ligonį”. Ypač norėčiau matyti mieląjį KARĮ. Turiu vilties ir tikiu, kad mano šauksmas pasieks geradarį tautietį, kuris sušelps mane — būsiu labai dėkingas.

Baigdamas prašau gerb. Redaktorių šį mano laiškelį paskelbti KARYJE. Drauge prašau priimti mano nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus. Tegul KARYS tvirtai ir garbingai gyvuoja, tegul lanko visus mūsų tautiečius, išsklaidytus plačiame pasaulyje, o mūsų kariams tepriduoda naujų jėgų, ištvermės ir kantrybės. Kovos valandai išmušus, visi ir iš visur pakilsime žygin — vaduoti ir ginti mūsų mieląją senolių ir tėvų žemę. To kuo greičiausiai sulaukti iš visos širdies linkiu Jūsų vadovaujamam KARIO žurnalui.

Su pagarba,

buv. Vilniaus Filharmonijos ir Čiurlionio ansamblio choristas,
 svet. legiono grandinis Bronius Vrublevičius.

44 Rue Dumanoir,

ORAN—Algerie,

Afrique du Nord.

Nuo Red. Br. Vrublevičiui išsiuntėme visų išėjusių KARIO nr. nr. komplektą. Žurnalas jam bus siuntinėjamas ir toliau. Būtų malonu, jei ir kitos redakcijos ar kas tautiečių, bent retkarčiais, pasiųstų jam vieną kitą laikraštį, žurnalą ar knygą, čia nurodytu adresu.

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

—    Šis KARIO nr. atspaustas baigiamoj įrengti “Darbininko” spaustuvėje. Spaustuvei persikeliant ir kuriantis, žurnalą išleisti laiku — buvo neįmanoma. Pradedant sekančiu nr., KARYS bus leidžiamas nepriklausomoj Lietuvoje buvusio formato, iki 32 puslapių apimties, geresniam e popieriuje, gausiai iliustruotas, spalvuotu viršeliu.

—    Maloniai prašome visus nesumokėjusius metinius ir pusmetinius skaitytojus, vėliausiai ligi rugpiūčio 1 d., įmokėti prenumeratos pinigus. Visi mūsų talkininkai-platintojai, kurie bent kiek yra atsilikę, ligi rugpiūčio 1 d. prašomi pilnai atsiskaityti už visus išplatintus numerius, o likusius grąžinti administraciiai, drauge su tikslia pinigine apyskaita. Bet kuris atsiskaitymo delsimas trukdo darbą ir sunkina atsiskaitymą...

—    Visus KARIO bičiulius ir bendradarbius maloniai kviečiame rašyti ar siųsti turimų foto nuotraukų — be asmeninio prašymo.

—    KARIO bičiuliai ir talkininkai! Kvieskite draugus ir pažįstamus išsirašyti žurnalą II-jam pusmečiui. Dar galima gauti ir ligšiol išėjusių numerių.    Red.

JONAS MINELGA

IŠ POLIGONO DIENŲ

Renkasi vyrai prie šilosėdų, —
Vilnin pasklido jų visas pulkas.
Vos ryto rūkas Nerin nusėdo,
Panerio slėniuos nulijo kulkom.

—Ar beiškęsiu šią dieną baisią,—
Guodžias naujokas savam kaimynui, 
Kai mėlynieji su raudonaisiais 
Pažėrė žemėn degantį šviną.

Saulė zenitan kyla ir kyla,
O kaitra kokia—Dieve, apsaugok!
Šautuvai aidi — nebenutyla,
Su ginklu, rodos, širdys suaugo.

Kriokdami Anbo virpina orą,
Patrankos groja mirties kadrilių. 
Veržias į priekį ištįsę voros, — 
Kariui ne kelias dešimtys mylių.

Seniai saulutė Nerin nuskendo,
Sveikina vyrus naktis žvaigždėta. 
Skelbia trimitai pergalės gandą, — 
Džiaugsmas krūtinėj—kova laimėta.

Lietuvos karių choras su orkestru, vedamas M. Liuberskio, Kauno Valstybinio Teatro programoje. M. Liuberskis dabar vadovauja Operetės chorui Brooklyne, N. Y.