Apie viską...

TIME apie Kasiulį

Vienas žymiausių JAV savaitinių žurnalų TIME 1950. XII. 25. patalpino mūsų garsaus dailininko paveikslo kopija “Bėgimas i Egiptą”. Apie dailininką žurnalas rašo: “Vytautas Kasiulis yra lietuvis. Į Paryžių jis atvyko prieš dvejus metus. Jo nuomone, kūrinys "Bėgimas į Egiptą” buvęs paskatintas atvaizduoti drobėje jo paties tremties išgyvenimų. Būdamas Pv.-Katalikų tikėjimo, jis tvirtina, kad Lietuvą, turėjusi puikias religinio meno tradicijas, “ligi atėjo rusai...”

—    Uršulė Žemaitienė, gyvenanti Čikagoje, aprašė Lankeliškių ir Alvito parapijų lietuviškų vestuvių papročius, laidotuvių apeigas ir -Kalėdas bei Sekmines, šie rankraščiai perduoti tautosakininkui dr. J. Baliui.

—    Juozas Vasiliauskas, tremtinys iš Waterbury, Conn., Čikagoje laimėjo 1950 m. visuotinio JAV fotografijos konkurso pirmąją didžiąją premija, 1.500 dol. sumoje,. už meniška nuotrauka, vaizduojančią vaiką, besidominti cigaretės dūmu kamuoliuku.

—Irena Gudeliūnaitė. gyvenanti Argentinoje, su vietine filmų bendrove pasirašė sutartį vaidinti.    .

-— Adelė Druktenytė per Kalėdų šventes dainavo Scalos operoje Milane, kur ji studijuoja dainavimą. Jaunoji dainininkė yra Amerikoje gimusi ir augusi.

—    Dail. K. Žeromskis pakviestas į Kolumbijos universitetą dėstyti dekoratyvinio meno.

—    Melbourne lietuviai, Australijoje, sumanė įsteigti biblioteką. Jau pradėtos rinkti knygos iš pavienių ašmenų.

—    Buenos Aires mieste šv. Cecilijos choras, kuris jau yra. įdainavęs dainų į plokšteles, dabar vėl, kompozitoriaus: V. Rymavičiaus vadovaujamas, akompanuojant A. Kuprevičiui, įdainavo visą seriją naujų dainų.

—    Australijoje esantieji lietuviai dailininkai susibūrė į dailės ratelį "Aitvaras”.

—    Sydnejuje gyvenąs dail. J. Bistrickas rūpinasi kilnojamos meno parodos suorganizavimu. Jau surinkta daug eksponatų.

—    Muzikui Br. Jonušui atvykus į Medeliną, Kolumbijoje, pagyvėjo vietos muzikinis gyvenimas. Suorganizuotas mišrus choras.

— Mokytoja M. Bulakienė Australijoje, Bathursto pereinamojoje stovykloje, įsteigė vakarinę lietuvių mokyklą. Pamokos vyksta po 1 val. 5 kartus per savaitę.

—    Sao Paulo, Brazilijoje, kultūros darbuotojai susijungė į vieną vienetą, kad pagyvėtu lietuviškųjų kolonijų veikla.

—    Argentinoje gyvenas muzikas Vytautas Kerbelis parengė liaudies dainų rinkinį, pritaikyta jauniems pianistams.

—    Nuo N. Metų “Skautų Aidas” Kanadoje bus leidžiamas ne “Rūtos” bendrovės, kaip anksčiau, bet Kanados Rajono Brolijos Vadijos.

—Brazilijos sostinės simfoninis orkestras veda susirašinėjimą su Vytautu Marijošiumi, kviesdamas jį diriguoti simfoninį orkestrą, koncertuojant šiam Pietinėje Amerikoje. Vytautas Marijošius šiuo metu profesoriauja Hartfordo, Conn., konservatorijoje.

—    VLIKas atidavė spaudai leidinį, kuriame bus surinkti visi memorandumai. įteikti tarptautinėms institucijoms genocido klausimu.

KRYŽIAŽODŽIAI

Šiuo KARIO numeriu pradedame Kryžiažodžių .skyrelį. Sprendimų ratą sudarys 3 kryžiažodžiai (per 3 sekančius numerius). Pirmojo rato sprendimų paskutinis terminas — birželio 30 d. Trims geriausiems sprendėjams bus skiriamos šios dovanėlės: 1) Lietuvių Kalbos Vadovas, 2) Barono Miunhauzeno nuotykiai ir 3) Metinė KARIO prenumerata.

Dovanos bus paskirstytos ir paskelbtos liepos mėn. numeryje.

RED.

KRYŽIAŽODIS Nr. 1

įrašykite i langelius šios prasmės žodžius:

GULSČIAI: 2. JAV respublikonų partija, 4. Laiko aplinkybė, 6. Muravjovo pravardė, 8. Italų rašytojas, 9. Dainuok ir... 11. žaidimas, 12. Bato dalis, 14. Samdinė, 15. Italijos miestas, 17. Radio priimtuvo dalis, 18. Miškelis, 19. Nepr. Lietuvos- klubas, 21. Prieauglis, 22. Statybinė medžiaga, 23. Dažų rūšis, 24. Kareivio savybė, 25. Tvarinys, 26. Laiško dalis, 27. Afrikos miestas, 28. Dujos, 29. Mirusius priglaudžia, 30. Vyro vardas,-32. Nelaimė, 33. Pasikartojantis balsas, 34. Musių persekiotojas, 35. Jungtukas, 36. Lytis, 37. Poezijos forma, 39. Pagyvenęs-žmogus, 40. Įvardis.

STAČIAI: 1. Japonijos sostinė, 2. Filmų žvaigždė, 3. Vokiečių prieštankinis pabūklas, 4. Rusijos upė, 5. Rašomoji priemonė, 6. Indijos augalas, 7. ūkio dalis, 8. Darbo įstaiga, 10. Kinijos upė, 11. Moters vardas, 12. Vilniaus istorinis pastatas, 13. Lietuvos miestelis, 14. Sicilijos miestas, 15. -Medžiaga, 16. Limpantis skystis, 17. žodžio “spalva” pakaitalas, 18. Kūno dalis, 20. Klausiamasis žodelis, 21. Jungtukas, 22. Korta, 23. Dėvėto drabužio dalis, 25. Kurio krašto penketukas labiausiai išgarsėjęs?. 26. Dalinio, viršininkas, 28. Turistų vadovas, 29. Nelaimė, 31. Veiksmažodis, 32. Cheminė medžiaga, 34. Valstybės ženklas, 36. Gyslos, 38. Jungtukas.

GERB. KARIO VETERANAI,

Skaičiau “Karį” Nepriklausomybės metas ir su juo taip susigyvenau, kad nemanau skirtis, iki egzistuosiu šiame pasaulyje. Puikiai prisimenu jo, kaip ir mūsų visų, sunkius Golgotos kelius. Užplūdus mūsų kraštą raudonosioms rytų ordoms, sustojo lankęs mūsų karius, visuomenę ir populiarusis “Karys”. Sunku aprašyti tas skaudžias karių nuotaikas, kuomet ne dėl jų kaltės Lietuva neteko Nepriklausomybės, spaudos ir savo pamėgtojo “Kario.”.

Sudundėjus patrankoms ir karo gaisrams šviečiant Lietuvos padangėje, kariai energingai griebėsi ginklo ir sėkmingai ginė bolševikus iš tėvynės laukų. Tuoj pat, karo veiksmų sūkuriuose, susiorganizavo Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, rinkosi išblaškytos ir Lietuvos kariuomenės liekanos. Didesnis jų telkinys, pro degančius miškus, miestelius, sodybas, sudaužytas patrankas, tankus ir žuvusiųjų kovos brolių lavonus, 3 dienas nevalgę, iš Valkininkų pėsčiomis viena diena padarė 70 km žygį į mūsų sostinę Vilnių.

Laikai keitėsi. Susidariusi kariuomenės užuomazga netrukus vokiečių buvo išformuota. Daugelis mūsų vyrų likimo buvo nublokšti į rytų frontą, kautis su bolševikais. Juos kovose guosti ir stiprinti lietuviškoje dvasioje, 1941 m. pabaigoje vėl išėjo “Karys”.

Negaliu atvaizduoti tuos vyrų džiugesius speigų ir mirties agonijoje, kuriuos jų tarpe sukėlė pasirodęs tuometinis pirmasis“Kario" numeris. "Karys" ištikimai juos lankė kovų baruose beveik trejus metus. Jo nuopelnais užsimezgė glaudus ryšis tarp fronto ir Laisvės siekiančios Tėvynės. “Karys” ir pogrindžio spauda. užnugaryje bolševikų sprogdinamais -geležinkeliais, nuolatos skubėjo pas savuosius karius. O iš ten... išmontuoti kulkosvaidžiai, šautuvai, granatos, pistoletai. šoviniai plaukė Lietuvos pogrindžiui, kuris buvo vienodai nusistatęs tiek prieš bolševikus, tiek prieš vokiečius.

Šiandien dar puikiai menasi “Kario" 25-rių metų sukakties minėjimas, kuris įvyko 1944 m. Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje, liūdnomis Vietinės Rinktinės likvidavimo dienomis.

Lūžo rytų frontas, chaosas ir tragedija ištiko mūsų Lietuvą. Mūsų ginkluoti kariai traukėsi į miškus, kovoti su vienais ir antrais krašto naikintojais. Kitus vokiečiai sugaudę išvežė į Vokietiją. Jų dalis dabar yra išsiskirsčiusi po įvairius laisvojo vakarų pasaulio kraštus.

Pašaukus—vėl kiekvienas energingai stos kovon prieš bolševizmą, už laisvos Lietuvos idėjas. Kelius mums vėl nurodys “Karys”, bežygiuojąs laisvių šalyje — Amerikoje. Apie “Kario” pasirodymą Anglijoje mus painformavo per Atlantą atkeliavę — “Nepriklausoma Lietuva,” “Naujienos”, “Keleivis” ir kt. lietuvių laikraščiai.

Linkiu “Kariui” puikiausios sėkmės ir plačiausiai pasklisti lietuviškoje visuomenėje. Manę vėl telanko jis nuo pat pirmojo numerio!   

 Jonas Janulaitis

Bradford. England.

—    Brooklyne sėkmingai vekia 2 lietuvių sporto klubai — Lietuvių Atletų Klubas ir Lietuvių Sporto Klubas. L.A.K. pirmasis krepšinio vienetas buvo išvykęs į Amsterdamą, N. Y., kur pralaimėjo New Yorko valstybės (be New Yorko miesto) meisteriui 46:66. L.S.K., pasidaręs D.A.F.B. “A" klasės meisteriu, iškopė į lygą, nepralaimėdamas nei vienų futbolo rungtynių. L.S.K. pirmasis futbolo vienetas užregistruotas eilei futbolo turnyrų, kuriuos pradės vasario mėn.

—    L.A.K. suorganizuotos New Yorko šachmatų pirmenybės prasidėjo. Po 2-jų žaidimo ratų pirmauja J. Repečka su 8:0 ir Merkevičius, E. — 5-0. Užsirašė 16 šachmatininkų.

—    Vokietijos futbolo “Oberli-goje” pirmauja: FSV Frankfurt (21:11), VfL Osnabrueck (23:9), Schalke 04 (24:6).

—    Korėjos bėgikai — olympiniai Maratono nugalėtojai—Kitei Son (1936). Yun Bok Suh (1946) ir Ham Ki Yong (1950) karo audros liko nepaliesti Seule.

—    Čikagoje, kaip skelbia spauda, organizuojamas reprezentacinis futbolo vienetas.

—    Anglijos futbolo pirmenybiųlentelę veda:    Arsenai (49:23),Škotijos - Dundee (21:11); Italijos: Inter (44:21) ir Šveicarijos— Chiasso (22:14).

—    Sunkiasvoris meisteris Ezzard Charles, prieš stodamas kovon Cincinnati, U.S.A., turi nusiskusti savo ūsus. Mat, Cincinnati ir Ohio valstybėje yra įstatymas, kad sportininkas ringe gali pasirodyti tik švariai nusiskutęs.

 

ĮVAIRENYBĖS

Gimtadienio vainikas

Vakarų Berlyno “Antižmoniš-kumo Kovos Grupė”, Stalino 71 metų gimimo proga, pasiuntė paštu į Kremlių vainiką, nupintą iš spygliuotų vielų....

Oi, tos moterys

Paskutinių šešių mėnesių laikotarpyje N. Yorko požeminiuose traukiniuose buvę palikta 5.390 įvairių daiktų. Iš jų, apytikriai, buvę pamiršta apie 4,000 moteriškų lietsargių. Tuo tarpu vyrai pamiršę tik apie 400. Atrodo, kad moterys tuo pat metu mėgina galvoti apie daugelį dalykų, ir tai kaip tik atsiliepia į lietsargių ir rankinukų palikimą viešose vietose.

Iki redaktoriaus kėdės...

Įtakingojo “New York Journal American” vieno skyriaus redaktorius, prieš įeidamas į savo pašaukimo sritį, kaip jis pats prisipažįsta, yra buvęs: laikraščių išnešiotojas, pasiuntinys, stenografas, kelneris, autobuso patarnautojas, restorano virėjas, viešbučio tarnautojas (dienos ir nakties metu), sunkvežimio šoferis, profesinis tenisininkas, sviedinio matytojas, beisbolo žaidėjas, beisbolo teisėjas, futbolo referi, ūkio darbininkas, .scenarijų rašytojas, dieninių įvykių filmuotojas ir redaktorius, elektros mechaniko padėjėjas, golfo čempijonas, golfo lazdų nešikas ir laikraštininkas. Laikraštininko karjeroj išėjęs šį patyrimą: reporteris, beisbolo rašytojas, filmų kritikas, Hollywood korespondentas, vedamųjų rašytojas.

Kuriuo greičiu važiavo pirmasis išrastas automobilis?

Jo skuba siekė 2.5 km/val., tačiau jis turėjo sustoti kas 30 mt, kad gautų daugiau garo.

Kuris Amerikos gaisras pareikalavo daugiausia žmonių aukų?

Miško gaisras Peshtigo, Wisconsin vastijoje, 1871. X. S., tą pačią dieną, kai įvyko istorinis Čikagos gaisras, Peshtigo miškų ugnyje žuvo 1,200 žmonių...

Kiek metų turėjo Nojus,

kai baigė Arkos statybą?

Pagal senuosius apskaičiavimus, Nojus turėjo 600 metų, kai baigė savo Arkos statybą.