ŠVIESUS KELEIVIO SILUETAS

KAZYS BRADŪNAS

 (Iš poemos “Maras”)

VIENINTELĖ MERGAITĖ

Užvertus duobę, atsitiesia— — —
Kapely kūdikis nurimęs amžinai,
Suvystytas į atminimų drobę šviesią, 
Į motinos šilkinę. Smėlynai 
Mažytę širdį jo uždengia,
O čia ruduo per žemę žengia.

Per properšas apniukusių padangių
Miškuos nutiškę šviesos gesta. 
Bekraščio kapinyno plotu,
Platybėje laukų miglotų
Lynoja tik mirties lietus.

Tenai kažkur nelaimės riksmas
Toli už girių kaimuose

Tai paukščio išlekiančio klyksmas
Paklydusio debesyse.
Daugiau čia nieko nebėra,
Tik lyjama kapų tvora.

Bet nejuodų kalvų gūbriu
Šimtai karstų vėl atlinguoja,
Juos nešasi minia rūsti
— —
Žibintai vėjo užpūsti
Tai krūmai miglose dūluoja.
Daugiau čia nieko nebėra,
Tik lyjama kapų tvora.

Viena vienintelė gyvoji,
Supylus kapą paskutinį,
Kaip angelas kalnely stovi
Prieš dangų drumzlina, švininį
— 
Viena vienintelė mergaitė.

O vakarop, kai ją kelyje
Gyvybės lydi paslaptis,
Kapuose įsmeigtas rūdija
Kastuvas, ir šalia mirtis

Sena, pailsusi mirtis.

KAREIVIO GRĮŽIMAS

Artyn, artyn vaiduoklės žingsniai
Laukų negyva krūtine.
Per gruodą, per lijundrą trinksi,
Pusnynais atbrenda
— —Bet ne!
(O Viešpatie, ar neapgausi?)
Tai žingsniai žengiančio žmogaus.

Bet mirusieji juk negrįžta
Jų šaltas guolis po žeme.
Kieno gi eisena ramia
Visa apylinkė jau skamba?

Kaip medis vienišas iškyla
Šviesus keleivio siluetas 
Augštam piliakalnio krante 
Ir žvalgos klonio užkerėtas 
Akiračių plačiam rate.

Iš tolimų šalių, po mūšių kruvinųjų,
Kaip žvaigždę sekdamas mintis
Apie gimtinį kraštą, jis pirmuoju 
Pro bado užtvaras ir pro mirties 
Drąsiu laimėtoju pareina.

Kareivio diržas per krūtinę,   
Prie šono duonmaišis odos,
Kepurėj žvaigždė sidabrinė
Ir nusiblaivęs virš galvos   
Švelnus atodrėkio dangus.

Be nuovargio, pakelta galva
Žygiuoja jis panemuniais.
Jam daubą, tolumas
ir kalvą
Jau tvindo saulė spinduliais.

DU ŽMONĖS

Pabrinko dirvožemy šaknys
Srove siautulingos gyvybės,
Ir papūtė vėjas pietinis
Daigais garbanotos žolės.

Verbom žydi paupio karklai,
Baltaisiais baržynų kamienais 
Plaukia sula į viršūnes 
Ten melsvoje begalybėj 
Plevena lapeliai gležni.

O viską užliejusi saulė
Pakalnė ir šlaitas ir kalva,
Kur spinduliais apipilti
Kalbas du žmonės jauni:

—    Žiūrėk į tolį. Lig dangaus 
Vis lygumos ir vis derlingos
— 
Kaip valandos čia būt prasmingos 
Galingo dirbančio žmogaus.

—    Dirvonai būtų suarti 
Kvepėtų šviežias duonos raugas, 
Tu būtum milžinu išaugęs 
Saulėtoj ainių ateity.

Kelionės lazdą čia smeigiu
Į juodžemį, į baisią jėgą,
Kuri man gyslomis nubėga
Banga siūbuojančių rugių.

Kaip juostą čia dienų dienas,
Kaip drobę ausiu į rietimą, 
Namų šventam prisikėlimui 
Skambės vėl motinos daina.

Tą dieną ten paukščiai giedojo
Kiekvieną šakelę nutūpę,
Ir pievom upeliai tekėjo
Kaip niekada greitai tolyn.

Tą vakarą stirnos atbėgę
Vėl gėrė jų teškančią srovę,
Ir vėl už rasotų paklonių
Be poilsio šaukė griežlė.

Kai užvėjoj temstančio slėnio
Iš kamino dūmai pakilo, 
Linksmai suspragsėjo ugnelė 
Jauna gyvame židiny.

A. Varnas, iliustracija