PRO FILATELISTO AKINIUS

Kaip lenkai pašto ženkluose pavaizdavo Vilniaus užėmimą 1920 m.

Ant. Bernotas

Oi eikit, išeikit,
Strzelcai nadnemenskiai,
Plačiai vartus atdarykit
Do ziemej Kowenskej . ..

Kadaise, dar Laisvės kovų su lenkais metu, “Trimite” buvo įdėtas lenkus pašiepiantis eilėraštis.

Mums daug kartų teko matyti mūsų laikraščiuose, knygose ir žurnaluose paveikslų, kuriuose parodyti Suvalkų sutarties derybininkai, susėdę už ilgo stalo ir iškilmingai pasirašą sutartį, kurią po kelių dienų sulaužė. Teko matyti mūsų dailininkų pieštų, geresnių ar blogesnių paveikslų, kuriuose vaizduojamos kovos su lenkais.

Tačiau mažai kam teko matyti vaizdų, kaip lenkai patys pavaizdavo Vilniaus užėmimą 1920 m. spalio 9 d., ir tai ne kur kitur, o... savo pačių išleistuose pašto ženkluose.

Taigi, eilėrašty aprašomi “strzel-eai nadnemenskiai”, atseit, “Užnemunes šauliai”, vadovaujami “sukilėlio” generolo Lucijono Želigovskio, kuris “neklausė savo viršininkų”, faktinai gi vykdė jau iš anksto paruoštą karinių operacijų planą, 1920 m. spalio pradžioje ir išžygiavo “plačiai vartų atdaryti” į “Kauno žemę”, kaip tada lenkai su panieka vadindavo Lietuvą.

Tas jų žygis, kaip žinome, pavyko ir jie užėmė beveik trečdalį tuometinės Lietuvos. Norėdami pasauliui parodyti, kad tai ne kokia okupacija, o tik kadaise Liubline tarp Lenkijos ir Lietuvos padarytos unijos atnaujinimas, užimtąjį kraštą pavadino “Litwa Srodkowa” (Vidurinė Lietuva), sugalvojo kraštui naują herbą — skyde Lenkijos erelis ir Lietuvos Vytis, ir jau spalio 20 dieną išleido pirmuosius pašto ženklus su tuo naujuoju herbu (pav. Nr. 1). ženklai spausdinti mums gerai žinomoje J. Zavadzkio spaustuvėje, kurioje prieš I Pasaulinį Karą buvoatspausdinta nemaža lietuviškų knygų ir maldaknygių. Tuo pačiu herbu perspausdino ir lapkričio 23 d. apyvarton paleido ir Vilniaus pašte rastuosius lietuviškus pašto ženklus (10 įvairių verčių).

1921 metų lapkričio mėnesį lenkai išleido 2 pašto ženklus, kuriais paminėjo vienerių metų sukaktį nuo tos “Vidurinės Lietuvos” įsteigimo.

Pirmajame — 100 markių ženkle (pav. Nr. 2) parodyta, kaip iškilmingai lenkų kariuomenė įžengė į Vilnių 1920 m. spalio 9 d. ženkle matome Vilniaus rūmus, susirinkusią minią, sveikinančią įžygiuojančią kariuomenę ir lenkų raitelį, iškėlusį jietį su vėliavėle.

Antrajame — 150 markių ženkle yra generolo Lucijono Želigovskio atvaizdas (pav .Nr. 3). Tuo metu Želigovskis jau buvo paskirtas Vilniaus krašto gubernatorium. Kitas pašto ženklas su Želigovskio atvaizdu buvo 1920 m. gruodžio mėnesį išleistoje įvairių Vilniaus vaizdų serijoje. Ten jis rodomas su kepure.

O čia štai parodytas pačios Lenkijos išleistas pašto ženklas, kuriame matome lenkų ulonus, puolančius priešą (pav. Nr. 4). Šitokie “narsūs” lenkų raiteliai, vykstant kovoms prie Širvintų ir Giedraičių, buvo prasilaužę pro fronto linijas ir toli nužygiavę į užfrontę, kone pasiekdami Kėdainius, ir mūsiškiams sudarė nemaža rūpesčio, kol juos iškrapštė atgal.

“Vidurinė Lietuva”, atgyvenusį savo trumpą amžių, 1923 m.balandžio 18 d. buvo visai prijungta prie Lenkijos, jos pašto ženklai panaikinti, o apyvarton paleisti grynai lenkiškieji ženklai. Per visą jos gyvavimo laiką buvo išleisti 53 įvairūs pašto ženklai su daugybe atmainų bei spaudos klaidų. Be to, Varviškių zonai buvo perspausdinti 3 lenkiški pašto ženklai užrašu “Samorzad Warwiszki”, kurie 1923 m. kovo 26 d. paleisti apyvarton.

 

Nr. 1

 

Nr. 2

 

Nr. 3

N r. 4