SIBIRO BATALIONUI 40 METŲ


Štabskapitonas Alfonsas Navickas


Poručikas Jonas Eidukas


Praporščikas Stasys Vytautas Kasakaitis

P. DIRKIS

1917 m., Rusijos caro monarchijai žlugus ir Kerenskiui paėmus valdžią lietuviuose, tarnavusiuose caro armijoje, pabudo lietuviška savigarba ir patriotizmas ir jie pradėjo rūpintis lietuviškų batalionų organizavimu. Pradėjo aktyviai vykdyti karių suvažiavimus, dirbo vykdomuosiuose jų organuose, dalyvaudavo įvairiose delegacijose į rusų karinę vadovybę, norėdami gauti leidimus steigti įvairiose vietose lietuvių karines dalis. Mat tada lietuviai remdavosi “apsisprendimo laisve”, tikėdamiesi su tais batalionais grįžti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Pirmas toks leidimas buvo duotas karin. Antanui Juozapavičiui, organizuoti lietuvišką batalioną Vitebske. Kiek vėliau leidimą gavo karin. Edv Adamkavičius steigti batalioną Rovne. Greta tų dviejų pėstininkų dalinių buvo gautas leidimas karin. Juozo Mikuckio organizuoti Valke - Estijoje lietuvių raitininkų eskadroną. O dar vėliau lietuvių pėst. batalionas buvo sudarytas karin. Petro Linkaus Sibire ir pavadintas Vytauto Didžiojo vardu.

Kurį laiką lietuvių batalionai ne tik sėkmingai vystėsi, bet ir veikė. Tačiau valdžią paėmus komunistams, lietuvių batalionai buvo ne tik išformuoti, kai kurių batalionų vadai, pav. Sibiro, buvo suimti, sukišti į kalėjimus, o valdiniai brutališkai išžudyti.

1919 m. lapkričio 25 d. klastingai įsiveržę į Sibiro lietuvių batalioną Čerpanovo stotyje, Sibire, kurį staiga apsupo, bolševikai likvidavo. Kareivinėse žiauriausiu būdu buvo nužudytas karin. Čarneckis. Kiti bataliono karininkai: Kasakaitis, Navickas, Moleris, Šukevičius ir Norvilaitis visi buvo žiauriai išžudyti. Didžiausiame Sibiro šaltyje bolševikai išvilko juos iš rūbų, nusivarė į kapus, išrengė visai nuogai, ir kardais sukapojo.

Taip prieš 40 metų mirė Sibiro Vytauto Didžiojo batalionas. Bataliono vadas, karin. P. Linkus, buvo kalinamas ir jam pavyko išvysti Lietuvą tik kaip įkaitui 1920 metais. Tam įvykiui prisiminti, savo laiku, Kaune, Vytauto Bažnyčioje buvo padėta marmurinė lenta su tų kankinių vardais. Tačiau šiandien bolševikai, tikriausiai ją sunaikino.