Tremties Trimitas

Redaguoja Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Laikin. Centro Vald. Darbo Prezidiumas.

PIRMASIS VISUOTINAS L. ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTYJE

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

L.š.S.T. Laikinosios Centro Valdybos šauktasis Šaulių Sąjungos Suvažiavimas, Įvyko š.m. liepos 5 d. Chicagoje, Jaunimo Centro patalpose. Jis gražiai ir sėkmingai praėjo, sutvirtino jau veikiančią tremtyje L. šaulių organizaciją ir įgalino ją toliau veikti. Išrinkta Centro Valdyba, Vyr. Kontrolės Komisija ir Vyr. Garbės Teismas. Patvirtinta laikinai veikęs Statutas, apsvarstyti TREMTIES TRIMITO, ŠAULĖS TREMTYJE ir eilė kitų šauliškų reikalų.

Laikinoji, steigiamoji Centro Valdyba į Suvažiavimą atėjo su dideliu organizaciniu turtu — su 8 veikiančiais šaulių vienetais, jau kelinti metai einančiu šauliškos sielos reiškėju TREMTIES TRIMITU ir ŠAULE TREMTYJE, su veikiančiu L. Statutu, ne tik suplanuota, bet jau praktikoje pradėta vartoti šaulių uniforma, su paruoštais uoliems darbininkams šauliško atžymėjimo ženklais, su ryškėjančia V. Putvio ideologine kryptimi ir nemaža nudirbto Laik. Centro Valdyboje ir šaulių vienetuose šauliško darbo ir iš to darbo sukauptos patirties.

Kaip pritarimo ženklą ir nudirbtam darbui ir parinktai krypčiai, po trumpo L.C. Valdybos pirmininko A. Mantauto pranešimo, suvažiavimo pirmininko R. Skipičio pasiūlymu, L.C.V. pirmininkas A. Mantautas buvo išrinktas Garbės nariu.

Buvo išklausyta sveikinimų žodžiu ir raštu. Buvo rezoliucijų ir sveikinimų, ypač reikšmingas žodis Lietuvių visuomenei. Pradžioje, iškilmingoje dalyje pagerbti žuvusieji ir atvežta iš Lietuvos vieno šaulių būrio vėliava.

Į Centro Valdybą buvo išrinkta 15 asmenų trims metams: S. Putvytė-Mantautienė, Alf. Valatkaitis, ev. kun. A. Trakis, J. Preikšaitis, K. Žilėnas, K. Kodatienė, VI. Išganaitis, V. A. Mantautas, K. Musteikis, A. Mantautas, A. Gintneris, V. Abramikas, A. Rožėnas, E. Jankutė ir J. Balčiūnas. Kandidatai: E. Klupšienė, V. Kažemėkaitis, Petrušauskas, Čižiūnas ir Vaičaitis.

Vyr. Kontr. Komisija: A. Kybartienė, Vl. Skirmuntas ir prof. V. Biržiška. Vyr. Garbės Teismas: adv. R. Skipitis, I. Serapinas ir prof. Šimoliūnas; kandidatas prof. M. Mackevičius ir St. Juškėnas.

Dėl laiko stokos ne visi Darbo Prezidiumo nariai išrinkti. Dėl to čia duodame tik naujosios vadovybės viršūnę, būtent: Centro Valdybos pirmininku išrinktas A. Mantautas, I vice-pirm. Alf. Valatkaitis, II — I. Preikšaitis ir sekretorium — A. Rožėnas.

Buvo pritarta C. V. pirmininko pasiūlymui įgalioti I vice-pirmininką ne principiniais klausimais kviesti Darbo Prezidiumo ir Centro V-bos posėdžius, apie tai informuojant C. V. pirmininką. Kadangi T. TRIMITO redaktorius suvažiavime negalėjo dalyvauti, nebuvo ir T.T. korespondento, o suvažiavimo ir pirmojo C.V. posėdžio protokolų redakcija dar negavo, todėl pilnesnį suvažiavimo aprašymą duosime kitame T.T. numeryje ir atskirai C. V. pirmininko žodį.

Valio auganti ir gražiai besitvarkanti Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje!    A. Mantautas

—    Čikagos šaulių klubas kas mėnuo didėja narių skaičiumi. Kiekviename posėdyje yra priimami nauji nariai. Paskutiniame posėdyje buvo priimti: Agota Šuopienė, Jonas Jasas, Aleksas Gaidjurgis ir Kazys Ulevičius, šaulių rėmėjų skaičius irgi didėja. Jais rašosi toki asmens, kurie nori paremti šaulių veiklą idėjiniu ir tautiniu atžvilgiu, bet patys negali aktingai dalyvauti viešame gyvenime.

—    Pranas Tomkevičius, 3307 So. Emerald Ave., YA 7-8605, Čikagos šaulių klubo iždininkas, kviečia visus šaulius atsilankyti ir įsigyti šaulių sąjungos statutą, šaulio ženklelį, apsimokėti nario mokestį, gauti nario liudijimus, pareiškimus ir kitą informaciją, įskaitant ir uniformos įsigijimo reikalus.

— Alf. Butkus, senas Lietuvos šaulys ir Čikagos šaulių klubo narys, kuris prieš pusę metų buvo sunkiai sužeistas, jau pradeda sveikti ir gali pavaikščioti su lazdele, bet darbo dirbti dar negalės keletą mėnesių. Jisai turi šeimą 5 asmenų: žmoną ir 4 dukteris, visi nedarbingi, arba neturi darbo.

— Čikagos šaulių klubo atstovai, visuotiniame šaulių suvažiavime, įvykusiame liepos 5 d. Jaunimo Centre, Čikagoje, buvo išrinkti sekanti asmens:    A. Rožėnas, A.Juodka, Pr. Tomkevičius, J. Balčiūnas, V. Abramikas, O. Dunaitienė ir Radzvickas. Iš valdybos atstovavo: kun. A. Šeštokas, K. Rožėnienė ir Z. Urbonas. Jaunimo štabo atstovai: VI. Išganaitis, A. Gintneris ir A. Kybartienė. Taigi, iš viso Čikaga į suvažiavimą pasiuntė 13 atstovų.


LŠST I-JO VISUOTINO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

1.    — Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje atstovų suvažiavimas kviečia visus buvusius Lietuvoje šaulius, dar nepriklausančius šiai organizacijai, nedelsiant susisiekti su šios organizacijos Centru arba artimiausiais vienetais išaiškinimui šaulių vieneto organizavimo galimybės. Lietuvoje šaulių Sąjunga buvo pati didžioji organizacija. Tokią pat vietą Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje turėtų užimti ir išeivijoje. O šauliškam darbui dirva ir čia yra labai plati.

2.    — Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje, tęsdama savo tradicijas, atsivežtas iš Lietuvos, stato pirmuoju ir didžiuoju savo uždaviniu įtraukti į savo eiles įmanomai daugiau lietuvių jaunimo, auklėti jį lietuviškoje patriotinėje dvasioje ir sudaryti jaunimui sąlygas dvasios ir kūno kultūrai stiprinti. Todėl suvažiavimas kviečia lietuvius tėvus raginti savo vaikus rašytis į šaulius.

3.    — Lietuvos Šaulių Sąjungos pirmasis atstovų suvažiavimas skelbia, kad šios organizacijos vyriausias tikslas yra Nepriklausomos Demokratinės Lietuvos Valstybės atstatymas, gi atsižvelgdamas į tai, kad politinė Lietuvos laisvinimo veikla nepriklauso šaulių organizacijai, reiškia karštą pageidavimą, kad visi Lietuvos laisvinimo veiksniai suderintai ir energingai kovotų politikos lauke dėl Lietuvos išlaisvinimo, o šauliai pasižada, atėjus tinkamam momentui, paremti laisvinimo kovą savo darbu, krauju ir gyvybėmis.

4. — Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje dideliu dėmesiu seka visų mūsų organizacijų politinę ir visuomeninę veiklą ir su apgailestavimu pastebėjo, kad toji veikla dažnai pasireiškia ne savų organizacijų kūrybiniam darbui, bet kitų organizacijų niekinimui ir jų griovimui. Šaulių Sąjunga konstatuoja, kad visos lietuvių politinės ir visuomeninės organizacijos lietuvybės išlaikymui ir Lietuvos atkūrimui yra reikalingos ir būtinos. Todėl vardan tos Lietuvos, kviečia visas organizacijas gerbti viena kitą ir džiaugtis atsiektais jų gerais darbais Tėvynės labui.

L. š. S. T. Centro Valdybos pirmininkas A. Mantautas kalba suvažiavime vakarienės metu.

Visuotino suvažiavimo pirmininkas L. š. S. T. Garbės narys R. Skipitis (stovi) ir vicepirmininkas J. Preikšaitis

Naujai išrinktas L.š.S.T. Garbės narys ir C.V. pirmininkas Aleksandras Mantautas Augšt Karininkų Kursuose 1926 m. A. Panemunėje.

NAUJOJI LŠST CENTRO VALDYBA

Pereitame numeryje buvo išvardinti į LŠST C V išrinktieji šauliai ir šaulės. Š.m. rugsėjo 6 d. CV posėdžio nutarimu, Centro Valdybon tapo kooptuoti: kun. A. šeštokas,

J. Vaičaitis, V. čižiūnas, P. Petrušaitis ir V. Kažemėkaitis.

Šiuo metu LŠST CV Darbo Prezidiumą sudaro šie asmenys:

1.    Sąjungos Pirmininkas — Aleksandras Mantautas;

2.    I Vicepirmininkas ir Administracijos Skyriaus Vedėjas — Alfas Valatkaitis;

3.    II Vicepirmininkas — Jurgis Preikšaitis;

4.    Iždo ir ūkio Sk. Vedėjas — Vincas Abramikas;

5.    Iždo ir ūkio Sk. Ved. pavaduotojas — Kazys Žilėnas;

6.    Sekretorius — Albertas Rožėnas;

7.    Šaulių Moterų Vadovė — Sofija Putvytė-Mantautienė;

8.    Tautinio Auklėjimo ir Kultūros Darbų Sk. Vedėjas — Vaclovas Čižiūnas;

9.    TREMTIES TRIMITO Redaktorius ir Ryšių Sk. Vedėjas — Vaidievutis A. Mantautas;

10.    ŠAULĖS TREMTYJE Redaktorė ir šaulių Moterų Spaudos ir Švietimo Sk. Vedėja — Kunigunda Kodatienė;

11.    šaudymo-Sporto Sk. Vedėjas — Jonas Balčiūnas;

12.    Jaunimo Sk. Vedėjas — Vladas Išganaitis;

13.    Spaudos ir Informacijų Sk. Vedėjas — Antanas Gintneris.

PRIIMTAS LŠST STATUTAS

LŠST Visuotinis Atstovų Suvažiavimas vienbalsiai priėmė iki šiol laikinai veikusį LŠST Statutą su sekančomis pataisomis:

#    9 papildyti: “LŠST nariais gali būti asmenys ir ne lietuvių kilmės”.

#11 vietoje “21 metų” pakeisti į “18 metų”.

#    24 paskutinį sakinį, po žodžių “vieneto valdybos nutarimu”, papildyti: “per dvi savaites”.

#    119 pirmame sakinyje, po žodžių “atstovų suvažiavime”, įrašyti : “trims metams”.

#    122 pakeisti sekančiai: “LŠST visuotiniai suvažiavimai šaukiami kas treji metai, tarp kovo 5 ir liepos 31 dienų”.

#    171 pakeisti laiką iš “per du metus” į “per tris metus”.

#    176 2-me punkte išbraukti žodžius: “kuriais nėra nusižengta” ir jų vieton įrašyti: “kuriais yra sunkiai nusižengta”.

Suvažiavimas nustatė metinį nario mokestį — $3.00, iš kurio $1.00 vienetai įneša Centro Valdybai.

Suvažiavimas nutarė šaulių KLUBUS vadinti KUOPOMIS, ir pačias kuopas pavadinti žymiųjų, jau mirusiųjų, lietuvių vardais. Pavadinimas “Klubas” paliekamas tiktai raštuose anglų kalba.