Kariai ir jaunimas

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

ROMAS KEZYS

Kūčių naktį žmonija prisipildo džiaugsmu, kai visas krikščioniškas pasaulis švenčia Tautų Karaliaus gimimo dieną. Daugeliui žmonių šis Karalius yra vienintelis vilties ir stiprybės šaltinis, daug kam gyvenimo tikslas yra sekti Jo pėdomis, kitiems gi Jo pagalba yra esminė, siekiant laisvės asmenims, valstybėms ir ištisiems kontinentams. Pastarųjų tarpe esame ir mes, lietuviai.

Tiesa, kad tankais ir paraku paremta idėja gali toli eiti. Tačiau nesugriaujama tiesa yra ir tai, kad vien jėgos globojami šūkiai greitai išsisklaido, palikdami vien skaudžias vagas žmonijos veide. Istorija tai patvirtina.

Mes kaip tik gyvename tokiame laikotarpyje, kuomet rusiškasis čebatas, paremtas barbarizmu, sėkmingai griauja tautų kultūros pastatus, žmoniškumo idėjos, kurios klabena raudonojo grobuonio sąžinę per Jungtines Tautas ir kitomis priemonėmis, nepaveikia šio milžino, nes jis pripažįsta tik smurto, bet ne idėjos jėgą.

Tačiau netikėtina, kad istorija staiga nusilenktų prieš kardo jėgą, gi žmoniškumo idėjos būtų pasmerktos žūti. Naujai atgimęs Karalius neleis savo krauju atpirktos žmonijos paaukoti barbarų garbei. Tik mes turime su Juo vieningai stoti į kovą prieš bendrą priešą — giliai tikėkime Jo idėjų kilnumu, Jo galinga ir teisinga ranka, ir prašykime Jo pagalbos.

Nenusiminkime, kad negalime durtuvais pergalėti savo priešo. Mūsų kovos idealas — laisvo apsisprendimo teisė — yra kilnus. Apsišarvuokime juo, ir tikėkime, kad, kaip praeityje, taip ir ateityje, žmoniškumas pergalės barbariškumą, ir tuomet visa žmonija galės pasipuošt tyru Kalėdų džiaugsmu.

SEKMADIENIS SEOULE

A. J.

Šiandien sekmadienio rytas. Nors dienomis oras yra gerokai šiltas, bet naktimis, o ypatingai rytais, jaučiasi ateinanti žiema. Neapšildytuose “quonsetuose” (skardiniai barakai pusstatinės pavidalo) mes tą gerai žinome ir miegame gerai apsikloję.

Sekmadienio rytais pusryčiai būna vėlokai. Valgyklą atidaro septintą vai., už tai mes gauname ilgiau pamiegoti. Apsiprausę šaltame vandenyje, kurį šalmuose atsinešame iš bakų. Kartais dėl vandens stokos turime likti nesiprausę.

Kaip paprastai pusryčiams gauname kiaušinienę, kurią virėjams yra greičiausia paruošti. Pavalgę pusryčius, išvykstame į Seoulą.

Važiuoti tenka kariškais sunkvežimiais. Korėjoj susisiekimas yra vienas iš prasčiausių pasaulyje. Lyjant keliai yra dumblėti, o gražiame ore vienos dulkės, šiandien yra viena iš gražesnių rudens dienų, todėl keliai yra paskendę dulkėse. Pakelyje pralenkiam korėjiečių autobusus ir sunkvežimius, pergrūstus keleiviais. Taip pat pralenkiame traukinį, kuris susideda iš vieno keleivinio ir gal dešimt prekinių vagonų. Visi vagonai yra lygiai prigrūsti keleivių. Kai kurie keleiviai, ypatingai korėjiečių jaunimas, sulipę ant traukinio stogų. Traukinys, vietomis nepajėgdamas užkopti į statesnį kalną, turi grįžti, kad įsibėgėtų.

Artėjant prie Seoulo, privažiavome korėjiečių kapines, kurios tę-

 

Korėjos imperatoriaus sostas

siasi kelias mylias. Korėjiečio kapas skiriasi nuo mums žinomo kapo, jis yra apvalaus pavidalo. Einant sargybą Inčono apylinkėse, porą kartų teko matyti korėjiečių laidotuves. Kaimiečiai laidoja savo mirusius jų lauko augščiausioje vietoje, kad ir po mirties velionis galėtų saugoti savo buvusį žemės sklypą. Miestiečiai laidoja netoli miesto, pakalnėje. Kuo garbingesnis yra miręs, tuo augščiau jį laidoja. Duobė būna iškasama apvali, maždaug šešių pėdų gilumo ir laidojamasis pasodinamas sukryžiuotomis kojomis. Kapas supilamas apvalus, o vėliau dar apsodinamas žolėmis. Turtingesnieji pastato stulpelį su rytietišku užrašu.

Pagaliau įvažiavome į Seoulą. Sunkvežimiai sustojo trijose vietose: 8/A stovykloje, geležinkelio stotyje ir U.S.O. klube. Mes išlipomeU.S.O. klube. Klubas yra įrengtas dideliame “quonsete”. Pagrindinėje salėje yra kafeterija ir P.X. Toliau yra skaitykla, kur kariai skaito laikraščius, žurnalus, o daugiausia rašo laiškus. Ten pat yra kirpykla ir dušai su karštu vandeniu.

Apsiprausus ir užkandus, nutarėme susipažinti su miestu. Prie klubo vartų mus sutiko būriai vaikų, kurie pragyvena valydami batus. Toliau einant, sutikome žmones, kurie mums siūlė pirktis viską, nuo adatos iki namo su visais gyventojais. Šie žmonės yra žinomi geriausi vagys pasaulyje. Jie sugeba nuimti laikradžius ir žiedus nuo rankų ir pavogti foto aparatą befotografuojant.

Bendrai imant, Seoulo gatvės man priminė Maxwell gatvę Čikagoje. Čia galima visko gauti, bet kainos yra nepaprastai augštos. Daugumoje namai yra moliniai su šiaudiniais stogais, arba lentiniai su skardiniais. Mūriniai pastatai tai daugiausia valstybinės įstaigos, viešbučiai, arba turtingesniųjų namai.

Sugrįžę į U.S.O., sužinojome, kad už pusvalandžio išeina ekskursija į Chang Duk rūmus. Mes ta proga irgi pasinaudojom. Mus palydėjo U.S.O. dirbantis korėjietis, kuris paaiškino apie miestą ir jo dalis, bei supažindino su valstybiniais pastatais.

Chang Duk rūmai buvo pastatyti 1404 metais. Korėjos imperatoriui kariaujant su Japonija, jie buvo visai sudegę, bet neužilgo buvo vėl atstatyti.

Rūmuose aplankėme visus kambarius ir sales. Įdomiausias buvo sosto kambarys. Be rūmų aplankėme imperatoriaus sodą ir jo mėgiamiausias vietas. Mr. Kim mums paaiškino, kad Korėjos imperatoriai šiuose rūmuose gyveno iki 1926 metų.

Aplankę rūmus, grįžome atgal į U.S.O., iš kur, vakarui atėjus, išvažiavome atgal į kalnus.

1956 m. spalio 4 d.

MŪSŲ TARPE

—    Argentinos skautai ir skautės aktyviai dalyvauja visuomeniniam veikime. Tautos šventės minėjime jie stovėjo garbės sargyboje prie vėliavų, puikiai išpildė kelias deklamacijas, ir jaunųjų instrumentalistų kvartetas atliko kelis liaudies kūrinius. Rugsėjo vidury Lietuvių Skautų Dr-vė Argentinoje su nepaprastu pasisekimu pastatė G. Veličkos “Šienapjūtę”. Salė netalpino visų žiūrovų, ir skautai po savaitės šią pjesę turėjo kartoti. Urugvajaus lietuvių kolonija yra pakvietusi skautus į gastroles.

—    Skautų Aidas Nr. 10 paskelbė 1957 m. prenumeratų platinimo vajų. Jame kviečiami dalyvauti visi skautai — skautės, jų skiltys, būreliai, valtys. Laimėtojams numatytos vertingos dovanos. Vajuje dalyvaują vienetai iki sausio 1 d. registruojasi Skautų Aido administracijoje.

—    Delhi-Tillsonburg, Ont., apylinkėje sktn. Z. Paulionis įkūrė skautų vienetą. Tėvai suvežą skautus į sueigas iš artimesnių ir tolimų ūkių. šis vienetas labai gražiai veikia, tad lietuviai, ypatingai senosios kartos ateiviai, juos remia. V.

V. Treigiai padovanojo skautams puikią stovyklavietę, kuri beveik jau baigiama įrengti. Spalio 21 d. vienetas iškilmingai pašventino savo vėliavą. Skautų rėmėjai čia pat sumetė skautų reikalams 65 dol..

—    Clevelando jūrų skautai įsigijo regatinį 18 pėdų pastatą, čia jiems daug padėjo jų bičiuliai dr. M. Vaitėnas, H. Macijauskas, VI. Bacevičius. Aukomis parėmė V. Jokūbaitis — 25 dol., Ad. Kežienė, S. ir B. Jurgutavičiai ir V. Bacevičius po 10 dol., J. Švarcas — 5 dol., kiti po mažiau. Visiems jiems Clevelando jūreiviai reiškia nuoširdžią padėką.

—    Akademikių Skaučių Dr-vės Čikagos Sk. Valdybą sudaro — pirm. N. Maskaliūnienė, skr. ir ižd. V. Šliūpienė ir kandidačių globėja — D. Bartuškaitė. Čikagos Akademinio Skautų Sąjūdžio metinė šventė įvyko lapkričio 4 d. Sherry viešbutyje, Skyroom salėje.

—    Lapkričio 3 d. New Yorke įvyko sėkmingas jaunimo vakaras, kurį rengė N. Y. skautų Tauro tuntas. Buvo parodytos filmos iš vasaros stovyklų ir daugelio kitų subuvimų. Tą pačią dieną įvyko metinis N. Y. skautų-skaučių tėvų susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas naujas tėvų — rėmėjų k-tas: p. Klivečkienė, G. šetikienė, J. Audėnas, dr. B. Nemickas, dr. E. Noakas, A. Reventas, p. švalbonas ir P. Ulėnas. Į revizijos k-ją išrinkti p. Legeckienė, p. Rimavičius ir akt. K. Vasiliauskas.

—    Aukos į Džiamborės Fondą dar vis plaukia. Neseniai Čikagos Skautų Židinys, kuriame veikia vyresni skautai, rėmėjai bei skautininkai, surinko 93.25 dol. Lietuvių Gailestingųjų Seserų Dr-ja Čikagoje paaukojo 40 dol., o New Yorko skautų tėvai surinko 29 dol. Čikagos akademikai skautai įteikė 20.45 dol., o Lietuvių Moterų Klubas Brighton Parke — 10.00 dol. Tenepamiršta ir kiti skautų bičiuliai paremti Džiamborės Fondą aukomis, kurias priims kiekvienos vietovės skautų vadovai.

—    Psktn. J. Benešiūnas, 96 Maple Ave., Hartford, Conn., paskirtas Rytinio Atlanto pakraščio vilkiukų skyriaus vedėju.

—    Bostone įsikūrė naujas skautų vyčių “Herkaus Montės” būrelis. Būreliui vadovaus Romas Venckus. Naujuoju Bostono tunto tuntininku paskirtas Č. Kiliulis, o jo pavaduotoju — G. Kurpius.