Kariai ir jaunimas

MŪSŲ ŠEIMOJE

Gruodžio mėn. pabaigoje prasidėjo Korespondencinė Lietuvos Skautų Brolijos Vadovų Sueiga, kurią sudarys penki posėdžiai, šios sueigos tikslas yra apžvelgti Brolijos veikimą, išryškinti ateities veikimo gaires ir išrinkti Brolijos organus naujai kadencijai. Sueigai pravesti yra pakviestas Prezidiumas iš Clevelande gyvenančių skautininkų, kuriems vadovauja Pr. Karalius, -o-

Lapkričio mėn. pabaigoje Čikagoje įvykęs Liet. Stud. Sgos JAV-se visuotinis suvažiavimas buvo gausiausias dalyvių skaičiumi už visus iki šiol buvusius — netoli 250 dalyvių, gi šie atsivežė įgaliojimus atstovauti dar virš 150 kolegų. Gaila, kad tokiam svarbiam ir gausiam suvažiavimui buvo silpnai pasiruošta, o taipogi jokių svarbių nutarimų nebuvo galima padaryti daugiausia dėl nesveiko tarpgrupinio konkuravimosi.

-o-

New Yorko skautai įkūrė savo vaidintojų dramos sekciją, kuriai vadovauja J. Pupius. Pirmuoju veikalu pasirinkta V. Alanto “Buhalterijos klaida”. Premiera įvyks vasario 6 d. Apreiškimo par. salėje. Veikalą režisuoja akt. Vyt. Kidolis.

-o-

Studentai ateitininkai Kalėdų atostogų metu buvo surengę New Yorke savo studijų dienas. Studentų Santara gruodžio 11 d. Bostone pravedė lietuvišką seminarą. Tai sveikintini reiškiniai studentiškam judėjime.

-o-

New Yorko jaunimo organizacijos (ateitininkai, šviesiečiai, studentai, santariečiai, skautai), susijungę su vyresniųjų organizacijoms po Liet. Bendruomenės vėliava, surengė iškilmingą Naujųjų Metų sutikimą.

-o-

Lapkričio 27—28 d. d. Waterburyje, Conn. įvyko Atlanto pakraščio skautų vadovų konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš Bostono, Worcesterio, Hartfordo, Waterburio, New Yorko ir Elizabetho. Buvo peržvelgta šio Rajono veikla ir nustatytos ateities veikimo gairės, šis Rajonas yra vienas iš veikliausių visoje Brolijoje. Jam vadovauja sktn. A. Matonis iš Waterbury.