Laiškai ir mintys

Mieli tautiečiai, nuoširdžiausiai dėkoju už 3 egz. KARIO. Kiek išgalėdami ir toliau mūsų neapleiskite. nes užsiprenumeruoti neįstengiame. Linksmų Šventų Kalėdų' Geriausių pasekmių ir ištvermės iki mūsų brangios Tėvynės laisvės ryto. Dėkodamas visų vardu, reiškiu augštą pagarbą.

J. Vaivada

Gautingen, Sanatorium, Germany. •

... siųsdamas prenumeratos mokestį noriu kartu pareikšti geriausius linkėjimus tiems, kurie traukia šį sunkų “arklą”, bepurenantį lietuviškus dirvonus. Džiaugiuosi, kad nesileidžiama, neduodama vietos žurnale tarpusavio ginčam ir visam tam, kas ardytų mūsų vieningumą...

St. Jurevičius, Chicago, Ill.

*

...Mūsų tikėjimas ir viltis buvo nepaprasti 1918—1920 metais, kai mažom jėgom apgynėm savo Tėvynę, kovodami su milžinu. Tačiau raudonasis slibinas ir vėl Lietuvoj. Oi koks bolševikų darbas yra begėdiškas, kad net sunku pagalvoti ir rankos dreba berašant.

Mūsų krauju ir sveikata atvaduota, užgimė Lietuva, su savo mokyklomis, kultūra, savo universitetu, gimnazijom. Turėjom visko: duonos ir mėsos, rūbų ir medicinos ir beturčių šelpimą turėjom: buvo senelių prieglaudos, buvo ne-sarmata Lietuvos valstybei. Laisvoje Lietuvoje niekas tavęs nepersekiojo, nieko nebijojai, nei dieną nei nakčia, nelaukei, kad kas tave užpuls ir išveš į tolimą Sibirą. Nelaukėm nei kankinimų nei kalėjimo. Tik laukėm gero oro, kur šventę praleisti ar Vievyje šv. Petro atlaiduose, ar Kaune katedroje, ar Petrašiūnuose. Lietuva buvo rojus tiems, kurie mylėjo savo tautą ir kraštą.

Bet atėjo bolševikai ir pradėjo sužvėrėjusių darbą, prieš lietuvybę, prieš tikėjimą. Buvau ir aš suimtas, sėdėjau Trakų kalėjime. Ten buvau mušamas Kudrešovo Radivono, Feodoro sūnaus. Mane tardė ir mušė ir kompartijos sekretorius Vasilijus Ribakovas iš Mūro Strėvininkų, jis ten kartu buvo ir Žiežmarių vlšč. pirmininkas. Paleidus buvau suimtas antrą kartą ir kito Kudrešovo, Pilypo tardomas ir mušamas.

Kai šį kartą paleido, dingau iš gyvenamos vietos, taip ir likau neišvežtas. Karui prasidėjus mūsų 32 partizanai apsiginklavom iš rusų atimtais ginklais. Įsigiję daugiau ginklų apginklavom kelis apylinkės būrius Semeliškėse, Beižionyse.

Tada raudonieji sušaudė Andrių Kapačiūną iš Kertauninkų kaimo, kartu su sūnum klieriku. Tą pat dieną jie nužudė ir karo invalidą Ramanauską. Jo išgelbėti nepavyko. Minėtas politrukas Kudrešovas pats šaudė lietuvius. Kruonio miške rasta buvo apie 90 asmenų taip sušaudytų. Vienas policininkas savanoris buvo taip sušaudytas. Suėmus Kudrešovą Pilypą, pas jį buvo rastas vyskupo Kuktos auksinis kryželis, žudikus kai kuriuos sugaudėm. Kudrešovą pagavus padarėm jam Dievo Teismą. Paklausiau jo ar yra Dievas. Jis atsakė, kad dabar mato, kad yra. Klausiau už ką nužudė karo invalidą? Jisai man atsakė, kad jis buvęs liaudies priešas. Paklausiau kas yra tas liaudies priešas. Jis atsakė, tai tas, kuris nemyli komunistų. Jis turėjo visą sąrašą, kuriuos turėjo likviduoti.

Tada turėjom daug aršių kovų su raudonaisiais. Karys ir partizanas dykai kraujo nelieja. Jis liejamas už savo mylimą tėvynę.

... garbė KARIO leidėjams už gražaus žurnalo leidimą. Garbė p. gen. P. Plechavičiui už stiprią lietuvišką dvasią. Aš kada gaunu KARĮ, tai man rodos, kad su visais prieteliais Lietuvoj esu... Linkiu Jums visiems grįžti į laisvą Lietuvą. O dabar linkiu Jums iš Dievo sveikatos 1955 metams. Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Aleksandras Mackevičius,

Vyties Kryžiaus Kavalierius,

Cleveland, Ohio.

Rašau iš senutės Europos padangės, nuo žydriojo Dunojaus upės krantų. Tariu padėkos žodelį už man kaip karo invalidui nemokamai siuntinėjamą KARĮ. Esu širdingai dėkingas. Ta proga siunčiu geriausius linkėjimus Redakcijai ir sveikinu ateinant didžiosioms šventėms ir linkiu laimingų Naujų Metų.

Karo invalidas,

Pranas Bagdonavičius

Ulm, Donau, Vokietija.