Červenės žudynės

1941 m. naktį iš birželio 22 d. į birželio 23 d. iš Kauno kalėjimo autobusais išvežta 90 kalinių (liudytojai mini 118). Dauguma jų nuvežti į Minsko kalėjimą, nedidelė grupė – Polocko Bigosovo stoties link. Minske buvo atskirta ir sušaudyta 15–17 nuteistųjų mirti, tarp jų pulkininkas Steponas Rusteika, Vanda Pranckonienė, Albertas Švarplaitis, B. Kaniauskas ir kiti. Birželio 25 d. likusieji kartu su 2000 kitų kalinių pėsčiomis išvaryti iš Minsko kalėjimo [1] keliu Lugos slabada – Smilavičiai – Červenė – Magiliavas. Tarp suimtųjų buvo ir lenkų Ginkluotos kovos sąjungos (lenk. Związek Walki Zbrojnej) narių, suimtų Vilniuje ir Kaune. Trečdalis suimtųjų – moterys, tarp jų ir su mažais vaikais. Pakeliui enkavedistai šaudė nebegalinčius paeiti bei bandžiusius pabėgti suimtuosius. Dalis suimtųjų nušauti į pakaušį Chvoinikų miške.

 

Bijodami pakliūti į nelaisvę sparčiai į Rytus besiveržiantiems Vermachto daliniams, NKVD karininkai 1941 m. birželio 26 d. naktį nusprendė sušaudyti kalinius Cagelnios miške prie Červenės. Dalis suimtųjų pabėgo per pelkynus.[2] Iš Kauno kalėjimo kalinių, išvarytų iš Minsko kalėjimo, išsigelbėjo apie 40, tarp jų valstietis Jonas Dambrauskas, policininkas Vaclovas Kaušas, Povilas Lašas (g.1878 m.), leitenantas Alfonsas Žebrauskas, studentas Juozas Žičkus, pulkininkas Antanas Šova, pulkininkas Jonas Petruitis, pulkininkas Juozas Tumas, kapitonas Osvaldas Žadvydas, aviacijos kapitonas Stasys Jasiunskas, Eržvilko klebonas Antanas Petraitis, Kauno kunigų seminarijos rektorius Pranas Petraitis.[3]

Červenės žudynių aukos

Kazimieras Bizauskas (g. 1893 m.), Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, sušaudytas L. Berijos įsakymu

Vincas Daudžvardis-Daugvardis, žurnalistas

Balys Giedraitis, pulkininkas

Jonas Jablonskis, diplomatas, kalbininko J. Jablonskio sūnus

Petras Kupčiūnas, žurnalistas

Vanda Pranckonienė, Šaulių sąjungos veikėja

Steponas Rusteika, vidaus reikalų ministras

Juozas Šarauskas, pulkininkas

Jonas Špokevičius, majoras

Albertas Švarplaitis, aviacijos kapitonas, LAF ryšininkas

Literatūra

Petruitis J., Kaip jie mus sušaudė, Kaunas, 1942, 1990

Tumas J. Kelias į Červenę, Vilnius, 1990