ĮTEIKTOS JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDO STIPENDIJOS

Pirmosios keturios Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendijos, paskirtos Garliavos J. Lukšos vardo gimnazijos abiturientams, pradėjusiems tolimesnes studijas, buvo iškilmingai įteiktos gimnazijoje 1996 m. vasario 2 d. Bendra šių keturių stipendijų suma — 2000 litų. Stipendijos buvo įteiktos šiems studentams:

Neringai Mišeikaitei, pradedančiai studijas Kauno Technologijos u-to informatikos fakultete.

Giedrei Žalytei, studijuojančiai Vilniaus u-to filologijos fakultete norvegų kalbą.

Ievai Pakštytei, pradėjusiai studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje.

Gediminui Černiauskui, studijuojančiam Lietuvos policijos akademijoje.

Stipendijų įteikimo iškilmėse dalyvavo gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų draugai. Renginio pradžioje buvo prisimintas Juozas Lukša ir jo bendražygiai. įteikus stipendijas, visų gavusiųjų vardu Neringa Mišeikaitė perskaitė pasižadėjimą savo įgytas žinias skirti tautos gerovei. Stipendininkai papasakojo apie savo pradėtas studijas, atsakinėjo į klausimus. Nuotraukoje matosi Garliavos J. Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, įteikiantis premiją Giedrei Žalytei. Toliau sėdi Neringa Mišeikaitė ir Ieva Pakštytė. Nuotraukoje nėra ketvirtojo stipendininko — Gedimino Černiausko.


Prof. dr. BRONIS KASLAS, teisininkas, Wilkes kolegijos politinių mokslų katedros profesorius ir dekanas, daugelio knygų Lietuvos klausimais angliškai ir prancūziškai autorius, laisvę" žurnalo bendradarbis, mirė 1996 sausio 19 Wyoming, PA, sulaukęs 85 m. amžiaus.

JUOZAS ŽILIONIS, lituanistinių mokyklų mokytojas, Lietuvių Bendruomenės ir kitų organizacijų veikėjas, mirė 1996 sausio 20 d. Clevelande, sulaukęs 88 m. amžiaus. J. Žilionis plačiai reiškėsi Lietuvių fronto bičiuliuose, ateitininkuose, kasmet dalyvaudavo Dainavos studijų savaitėse, buvo visuomenininkas, kultūrininkas, visą savo gyvenimą skyręs lietuviškai ir krikščioniškai veiklai.

Dr. KAZYS PEMKUS, gydytojas, visuomenininkas, mirė Čikagoje 1996 balandžio 15 d., sulaukęs 75 metų. K. Pemkus buvo Ateitininkų Federacijos vadas, priklausė „Gajos" korporacijai, Lietuvių fronto bičiuliams. Dar visai neseniai prieš mirtį suspėjo savo didžiulę biblioteką ir sukauptą archyvą pasiųsti į Klaipėdos universitetą.1996 METŲ SOLIDARUMO IR VEIKLOS VAJUS

LFB prezidiumas praneša, kad 1996 vajus tęsis per visus metus, ir kviečia bičiulius ir jų bičiulius savo auka jungtis į finansinę paramą reikalingai veiklai ir senųjų LF veteranų Lietuvoje šalpai. Dalis aukų skiriama

laisvę" žurnalo išlaikymui bei jo sklaidai ir prenumeratoms Lietuvoje, finansuojant ten žurnalo perspausdinimo ir platinimo išlaidas. LFB prezidiumas taip pat remia Lietuvoje ir kitą, savo idėjomis mums artimą spaudą, planuoja reikalingą paramą idėjiškai artimiems kandidatams būsimuose Seimo rinkimuose ir apskritai demokratizacijos procesui ugdyti. Tad kviečiame visus į talką. Savo solidarumo mokestį ir aukas siųskite adresu: Juozas Ardys — LFB, 855 Greener PI., Fairvievv, PA 16415.

Iki 1996.IV.22 vajui gautos šios aukos:

$200 — K. Ambrozaitis,

$170 — K. Račiūnas,

$100-150 — J. Ardys, Z. Brinkis, č. Kuras, V. Maželis, V. Montvilas, A. Pargauskas, M. Sodonis, O. šilėnienė, V. Šmulkštys, R. šomkaitė, V. Voler-tas, kun. V. Volertas. P. Žemaitis,

$50-99 — V. Aušrotas, A. Čepulis, V. Čyvas, P. Kisielius, V. Naudžius, B. Polikaitis, Z. Prūsas, K. Ralys, V. Rociūnas, S. Rudys, J. Rugelis, V. Sinkus, V. Skladaitis, V. šaulys, J. Urbonas,

Mažiau $50 — V. Akelaitis, A. Bagdonas, B. Balaišis, E. Baltrušaitienė, A. Bumbulis, Z. Dičpinigaitis, J. Gelumbauskas, B. Jasaitienė, J. Kasputis, J. Kojelis, kun. V. Krikščiūnevičius, B. Krokys, S. Kungys, J. Paliulis, A. Pocius, J. Prakapas, A. Pumputis, L. Rugienienė, V. Sendžikas, K. Skrup skelis, V. Varnienė, J. Vasaris, A. Velavičius, V.Žadeikienė.

LFB Tarybos prezidiumas