ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Landsbergis, KRYŽKELĖ. Politiniai tekstai ir atsiminimai, šioje gražiai išleistoje knygoje išspausdinti prof. Vytauto Landsbergio straipsniai, kalbos, pasisakymai bei atsiminimai, atspindintys 1992-1994 metų nepriklausomos Lietuvos gyvenimo laikotarpį. Knyga 413 psl., 1995 m. išleido „Lietuvos aido" leidykla Vilniuje.

Vytautas Volertas, ANGELAMS VEDANT, VELNIAMS PAINIOJANT. Jaunystės dienų prisiminimų knyga, kurioje „viskas tikra. Ir laikas, ir žmonės, ir įvykiai". Rašytojas V. Volertas savo vaizdingu pasakojimu skaitytoją pririša nuo pat pirmojo puslapio ir nuo idiliškojo Noragėlių kaimo veda iki Kempteno griuvėsių. Knygą išleido Į laisvę fondo Lietuvos filialas Kaune 1995 m. 206 psl.

Janina Semaškaitė, VAIČĖNO BŪRIO ŽŪTIS. Dokumentinė apybraiža apie tragišką šiaurės rytų Lietuvos partizanų likimą. Autorė jautriai ir lyriškai atskleidžia įvykius ir partizanų pergyvenimus, pasakoja apie skausmo pilnas dienas. Knyga 269 psl., daug autentiškų nuotraukų, dokumentų bei laiškų. Išleido „Amžiaus" leidykla 1994 m. Vilniuje.

Paulius Kuliešius, ANT SKARDŽIO SĖDINTIS ŽMOGUS. Eilėraščiai. Pirmasis jauno poeto eilėraščių rinkinys. Jo poezija daugiausia elegiškos nuotaikos, parašyta moderniu stiliumi — be jokių skyrybos ženklų. 87 psl. kišeninio formato knygutę išleido 1995 m. „Spindulio" leidykla Kaune.

Jonas Šidlauskas ir Valdas Bartasevičius, UŽGESĘS SAULĖTEKIS VIRŠ BUDAVONĖS. Pasakojimas apie Budavonės miške 1941 birželio 22 nukankintus kunigus — Justiną Dabrilą, Vaclovą Balsį ir Joną Petriką. Knygelė 86 psl. su daugybe nuotraukų. Išleista Vilkaviškyje 1992 m.

SUVAŽIAVIMO DARBAI 1994. Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje 1994 m. suvažiavime skaitytos paskaitos apie tautinių grupių sugyvenimą Mažojoje Lietuvoje, šios paskaitos skaitytos ir išleistos vokiečių kalba. Leidinys — 122 psl., išleistas 1995 metais. Redagavo Vincas Bartusevičius.

Vytautas Antanas Dambrava, MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTO UŽKULISIAI. Dar 1989 m. Caracas, Venezueloje, išleista V. Dambravos knygutė 1995 m. perspausdinta Kaune Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių s-gos rūpesčiu. 58 psl. knygutėje sutrauktai pateikiama ano lemtingojo pakto istorija ir padariniai.

Aldona Vasiliauskienė, STASIO ANTANO BAČKIO GYVENIMO IR VEIKLOS BRUOŽAI. Šioje 123 psl. knygutėje autorė supažindina su Lietuvos diplomatijos veterano dr. S. A. Bačkio, atšventusio savo 90 m. sukaktį, asmenybe ir veikla. Išleido LKM Akademija Vilniuje 1996 metais. Leidinys gausiai iliustruotas.

Vytautas Vaitiekūnas, VIDURNAKČIO DOKUMENTAI — trečioji šio autoriaus raštų serijos knyga, turinti 647 psl. Tomą redagavo A. Pribušauskaitė, išleido „Katalikų pasaulio" leidykla Vilniuje. Turinyje — V. Vaitiekūno rašyti ir dokumentais pagrįsti straipsniai apie 1940 m. Liaudies vyriausybės valdymo periodą ir Liaudies seimo rinkimus bei veiklą.

VARPAS, nr. 30, Čikagoje leidžiamo Varpininkų filisterių draugijos žurnalo 1995-tųjų metų numeris. Šio numerio 206 puslapiuose sutelkta daug įdomių straipsnių politinėmis bei kultūrinėmis temomis, pateikiamos plačios apžvalgų skiltys.

VISUOMENĖ, Politikos, visuomenės ir kultūros žurnalas, 1995 m. nr. 1(24), leidžiamas ir redaguojamas Vilniuje Virginijos Apanavičienės. šiame numeryje išspausdinti 4 straipsniai, du iš jų biografinio pobūdžio.

"DIENOVIDIS"

ir

"GARSAS"

tai du Lietuvoje leidžiami laikraščiai, kurių puslapiuose gyvai atsispindi nuosaikios pilnutinės demokratijos idėjos. Abu laikraščius galima užsisakyti ir užsakyti į Lietuvą per atstovą JAV:

Alfonsą Pargauską,

8908 Butterfield Ln.,

Orland Park, IL 60462, USA.

"Dienovidžio" metinė prenumerata 50 JAV dol. (Lietuvai - 15 JAV dol.)

"Garso" prenumerata 45 JAV dol. (Lietuvai - 20 dol.)