ATSIŲSTA PAMINĖTI

Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, PENKTAS: NEŽUDYK. Istorinis romanas, laimėjęs pirmąją premiją Į Laisvę fondo rezistencinio romano konkurse. Tai suliteratūrinta autentiška lietuviškosios rezistencijos istorijos iškarpa, prasidedanti dar 18-tame amžiuje ir užsibaigianti lemtingais partizanų žūties epizodais. Knyga 269 psl., viršelis ir iliustracijos Justo Tolvaišio. Išleido 1994 m. Į Laisvę fondas Kaune. Spausdinta Morkūno ir Ko. spaustuvėje 

Vytautas Vaitiekūnas, VIDURNAKČIO SARGYBOJE II. Rinktinių raštų antrasis tomas, redaguotas Antano Sabalio. šioje 375 psl. knygoje ir vėl daug įdomių Vytauto Vaitiekūno straipsnių: metinės politinio gyvenimo apžvalgos, mintys krikščioniškosios socialinės etikos klausimais, Lietuvos valstybinio gyvenimo vaizdai. Ištisas skyrius ryškina Lukšos, Stulginskio, Dovydaičio, Krupavičiaus ir Brazaičio asmenybes. Išleista Čikagoje 1994 m. Į Laisvę fondo 27-tuoju leidiniu.

Antanina Garmutė, RUGIAI PO LEDU. Eilėraščiai. Kišeninio formato 134 psl. knygelė, kurioje poezijos posmais atsiveria amžinojo įšalo žemės vaizdai, tėvynės nostalgija ir pelenais pražydusi Sausio 13-tosios dabartis. Išleista 1994 m. „Gabijos" spaustuvėje, Kaune.

Povilas Pečiulaitis, ŠITĄ PAIMKITE GYVĄ. Atsiminimai. Autorius — buvęs partizanas, vos nežuvęs kartu su Juozu Lukša, vėliau ištremtas į Sibirą, dabar gyvenąs Clevelande. Tai gyvi ir įdomūs pasakojimai apie eilinių partizanų gyvenimą ir kovas, Sibiro kančias. Knyga iliustruota autentiškomis nuotraukomis. 304 psl. Išleista 1993 m. Kaune Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos.

Anatolijus Kairys, ŠIMTAS MEILĖS SONETŲ, nedidelė 114 psl., gražiai išleista knygelė su šimtu sonetų, apie kuriuos pats autorius užsklandoje rašo: ,,Mano sonetai yra himnas meilei. Meilei didžiąja raide". Kieti viršeliai. Išleido 1993 m. „Spindulys" Kaune.

Antanas Klimas, LIETUVIŲ KAL-BOS DALYVIŲ VARTOSENA. Šioje 84 psl. knygutėje tad ir rašoma tik apie lietuvių kalbos dalyvius ir jų teisingą vartoseną. Nėra abejonės, kad knygutė bus naudinga ne tik kalbininkui, bet kiekvienam kalbančiam ir rašančiam lietuviui. Išleido 1993 m. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilniuje.

Petras Plumpa, ŽVILGSNIS Į ATEITĮ. Autoriaus straipsnių rinkinys, kuriame liečiamos laisvės, Bažnyčios, Vatikano II posūkių, sektantizmo, ateitininkijos uždavinių temos. 80 psl., išleista Lietuvoje 1994 m.

Liudas Dambrauskas, POLITINIŲ AISTRŲ SŪKURY. Atsiminimai, apmąstymai. Tai jau antroji panašaus pobūdžio šio buvusio politinio kalinio knyga apie atsikūrusios Lietuvos politinio gyvenimo sūkurius. Autorius, atrodo, ir pats yra į tuos sūkurius aistringai patekęs, tad ir jo atsiminimai bei apmąstymai apie įvykius ar žmones beveik išimtinai persunkti šališko subjektyvumo. Tačiau šiaip knyga intriguojanti, lengvai skaitoma. Kieti viršeliai, 208 psl. išleido „Spindulys" Kaune 1994 metais.

Pijus Bukauskas, SANSKRITO KALBOS ŽODYNAS - 189 psl. ir to žodyno papildymas — 93 psl. Argentinoje gyvenąs autorius domisi sanskrito kalba, ją studijuoja ir savo žiniomis nori ,,supažindinti su mūsų protėvių kalba". Knyga spausdinta 1994 m. Morkūno spaustuvėje, Čikagoje.

Algirdas J. Greimas, OF GODS AND MEN, Studies in Lithuanian mythology. Tai autoriaus knygos „Apie Dievus ir žmones" (1979) vertimas į anglų k. Vertė Milda Newman. 332 psl., išleido Indiana University Press.

Naujoji Romuva, iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas, Nr. 1 (495), 1994 liepos 7 d. Maloniai nustebino šio pirmojo iš Vilniaus prisiųsto Naujosios Romuvos numerio viršelis — taip panašus ir tokio pat formato bei užrašo kaip iš anų dienų, kai jį redagavo Juozas Keliuotis. Dabar žurnalo redaktoriumi pasirašo Vaidotas Daunys. Numeris 58 psl., jame rašoma kultūrinėmis temomis, duodama kūrybos, literatūrinių vertinimų.

LFB SOLIDARUMO VAJUS

Kaip praėjusiame Į laisvęnumeryje buvo skelbta, LFB prezidiumas ir toliau tęsia solidarumo vajų, rinkdamas aukas finansiškai paremti rezistencinės veiklos bičiulius, mūsų veteranus Lietuvoje. LFB taryba skelbia vėl naujai ir pakartotinai atsiliepusius savo aukomis aukotojus:

350 dol. — dr. N. Bražėnaitė.

250 dol. — A. Pocius.

140 dol. — dr. Č. Kuras.

Po 110 dol. — dr. R. Šomkaitė, K. Račiūnas.

Po 100 dol. — J. Barasas, A. Grinius, K. Šakys, M. Sodonis, V. Akelaitis, dr. P. Kisielius, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė.

85 dol. — dr. J. Skrinska.

Po 80 dol. — V. Vaitkus, S. Rudys, O. Šilėnienė, V. Vidugiris.

75 dol. — V. Maželis.

Po 60 dol. — J. Žilionis, V. Sinkus, dr. K. Skrupskelis, J. ir V. Gelumbauskai, A. ir V. Balsiai.

Po 50 dol. —. T. ir R. Alinskai, J. Prakapas, J. ir O. Girniai, dr. V. Majauskas, dr. V. Šaulys, dr. A. Čepulis, V. Kuzmizkas, V. Čyvas.

Po 40 dol. — B. Krakaitis, J. Kasputis, V. Aušrotas.

35 dol. — dr. Valis-Labokas.

Po 30 dol. — J. Vasaris, M. Šilkaitis, dr. R. šliažas, kun. J. Staškevičius, N. Palubinskienė, B. Polikaitis.

Po 20 dol. G. Damušytė, G. Bučmys, V. Gureckienė, M. Remienė.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū! Vajus tęsiamas ir toliau. Aukas prašome siųsti LFB tarybos ižd. Juozo Ardžio adresu: 855 Greener PL, Fairview, PA 16415. Čekius išrašyti ,,Center for Lithuanian Studies" vardu.

LFB taryba

AUKOS Į LAISVĘ FONDUI

Iki 1994 m. rugsėjo mėn. šiemet įvairiomis progomis į Laisvę fondui aukojo:

$1,000 — dr. K. Ambrozaitis; $500 — dr. N. Bražėnaitė; $100 — M. Sodonis; $72 — K. Račiūnas; $25 — S. Kuprys; $22 — J. Ardys; po $18 — dr. A. Laucis, dr. V. Majauskas; $13 — dr. J. Girnius; po $10 — kun. V. Cukuras, G. Biskis, J. Lieponienė; po $8 — B. Mikonis, E. Pakulis, B. & P. Petrulis, V. Skladaitis; Po $7 — M. Karaška, dr. L. Sidrys, kun. V. Krikščiunevičius, C. Surdokas, V. Žiaugra; $5 — R. Shatas.

Už visas aukas Į Laisvę fondas nuoširdžiai dėkoja.

Pilypas Narutis

TAUTOS SUKILIMAS

1941

Lietuvos nepriklausomybei atstatyti

Pirmoji dalis Knyga 404psl. išleista 1994m. JAV

 

Alp(LKA) 3082 1994 Nr.119(156)