Mūsų gyvenime, knygos ir leidiniai

SAULEI TERESEI BRAZDŽIONYTEI-LAZORE
mirus,

Bernardą ir Aldoną Brazdžionius, jų visą šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuvių fronto bičiulių taryba


PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

1992.VII.1-4 dienomis Lemonte, JAV, įvykusiame aštuntajame PLB seime dalyvavo atstovai iš 19-kos kraštų. Pirmą kartą tokiame PLB seime dalyvavo atstovai ir iš buv. Sovietų Sąjungos pavergtų respublikų. Buvo išrinkta nauja PLB valdyba, kuriai dabar vadovaus Bronius Nainys. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, apjungianti už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, atidarė savo įstaigą ir pačioje Lietuvoje, įsikurdama Parlamento rūmuose, Vilniuje.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖS EUROPOJE IR AMERIKOJE

39-toji Europos lietuviškųjų studijų savaitė šiemet įvyko rugpjūčio 16-23 dienomis Austrijoje, gražioje gamtos aplinkoje. Dalyvių buvo apie 80. Programa įvairi: paskaitos, simpoziumai, Tėvynės vakaras, religinės muzikos koncertas, išvykos į kalnus. Pagrindiniai paskaitininkai: Darius Kuolys, Vincas Natkevičius, Alfredas Bammesberger, Vytautas Ališauskas, Juozas Tumelis, Kazimieras Motieka, dr. Kęstutis Girnius, Ričardas Kabelis. Temų skalė labai plati — nuo aktualiausių Lietuvos politinių bei socialinių aspektų iki literatūros, muzikos ir net archeologijos.

Kitais metais nutarta 40-tąją Europos studijų savaitę rengti Augsburge, Vokietijoje. Ji vyks 1993 rugpjūčio 1-8 dienomis. Sudarytas rengimo komitetas jau prašo norinčius kitų metų savaitėje dalyvauti iš anksto registruotis pas Aliną Grinienę, Diamantstr. 7, D-8000 Muenchen 50, Vokietija. Platesnės informacijos bus teikiamos vėliau.

36-toji JAV ir Kanados lietuviškųjų studijų savaitė, rengiama LFB, šią vasarą įvyko Dainavoje rugpjūčio 23-30 dienomis. Nors dalyvių buvo šiek tiek mažiau negu iki šiol, programa buvo įdomi ir nuotaika jauki. Savaitės tema: politinė, kultūrinė ir ekonominė transformacija Lietuvoje. Paskaitininkai ir simpozimų dalyviai: kun. Algirdas Paliokas, S.J., Algis Raulinaitis, dr. Antanas Musteikis, Vytautas Volertas dr. Valdas S amonis, Jonas Pabedinskas, Liuda Rugienienė, Juozas Ardys. Nemaža laiko buvo skirta posėdžiams ir pokalbiams Lietuvių Bendruomenės, Į laisvę žurnalo, Į laisvę fondo, LFB ir apskritai lietuviškosios išeivijos ateities perspektyvų klausimais. Literatūros ir poezijos vakare dalyvavo Julija Švabaitė-Gilienė ir Vytautas Volertas. Nutarta ir vėl kitą vasarą 37-tąją studijų savaitę rengti Dainavoje, greičiausiai, liepos mėn. antroje pusėje. Plačiau apie įvykusią savaitę bus parašyta kitame Į laisvę numeryje.

KNYGOS IR LEIDINIAI

Liudas Dambrauskas, ŽVILGSNIS Į DABARTĮ, atsiminimai, apmąstymai. Tai ,,Gyvenimo akimirkų" autoriaus lyg ir tęsinys įžvalgų apie žmones ir įvykius jau atgimusioje Lietuvoje iki pat maždaug šių dienų. Ir šis tomas skaitytoją pririš nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Vaizdžiai ir gyvai, kartais kontroversiškai, Dambrauskas klausia: „Kur eini, Lietuva?" Knyga patiks visiems demokratine mintimi tikintiems lietuviams. Išleido „Spindulys" Kaune, 1992 m. Kieti viršeliai, 232 psl.

Antanas Masionis, ATEITININKŲ DVASIA NEPALŪŽO. Ilgai laukta knyga, savo dokumentacija atverianti beveik 10 metų trukusį tautininkų režimo nepriklausomoj Lietuvoj vykdytą ateitininkų persekiojimą. Knygoje įdėti autoriaus atsiminimai, dar 1985 m. spausdinti Draugo atkarpoje, surinkta plati tuo klausimu polemika ir pasisakymai bei devyniolikos liudininkų pareiškimai. Demokratiškai galvojantis skaitytojas iš šios knygos puslapių pajus, kad diktatūra pasilieka diktatūra, nežiūrint ar ji būtų sava ar svetimųjų primesta. Išleido Ateities leidykla 1992 m. viršelis J. Kuprio, 214 psl., nemaža iliustracijų.

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IRNACIŲ KANKINIAI, redagavo L. Ke­rulis, P. Narutis, J. Prunskis. Kruopš­čiai surinktas vardynas ir aprašymai kalėjusių, nukentėjusių ir žuvusių ateitininkų abiejų okupacijų kacetuose bei kalėjimuose. Daug nuotraukų. Knyga 246 psl., išleista 1991 m. „Krikščionis gyvenime" leidyklos.

Julija Švabaitė, TU NIEKUR NEIŠĖ­JAI, poezijos rinktinė. Iš savo jau išleistų rinkinių ir dar nespausdintų eilėraščių autorė sudarė Šią nemažą 302 psl. poezijos rinktinę, išleistą 1991 m. Vilniuje. Julijos Švabaitės-Gylienės poezija šilta, nuoširdi ir asmeniška savo prisiminimais apie „išbarstytą gyvenimą ir sapnus", kuriuos ji sėja „lyg avižų grūdą", o skaitytojas jį imliai priima. Išleido „Vagos" leidykla. Iliustruota V. Petravičiaus grafika. Kieti viršeliai.

Arūnas Bubnys, LIETUVIŲ ANTINACINĖ REZISTENCIJA 1941-1944. šioje 167 psl. knygoje autorius, jaunas Lietuvos istorikas, sukaupia antinacinio pogrindžio organizacijų ir jų veiklos istoriją, bruožus ir kai kurią dokumentaciją. Knygą 1991 m. Vilniuje išleido „Vejos" leidykla.

Adolfas Damušis, LIETUVOS GYVENTOJŲ AUKOS IR NUOSTOLIAI II PASAULINIO KARO IR POKARIO METAIS. Trečiasis papildytas leidimas, išleistas Į laisvę fondo Lietuvos filialo Kaune, 1991 m. Leidinys 94 psl.

Arvydas Juozaitis, NEPRIKLAUSOMYBĖS KRYŽKELĖ, straipsniai ir kelionės, interviu. Naujos įžvalgos į Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenimo aktualijas, kartais taiklios, kartais kontroversinės, bet priverčiančios susimąstyti. 160 psl. knygą išleido leidykla „Liktarna" 1992 m.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, X tomas. Jame sudėti kronikų 76-81 numeriai su plačiu įvadu lyg ir užbaigia dar 1974 metais pradėtą LKB kronikų leidimą atskiromis knygomis. Juo visą laiką rūpinosi LKB kronikos sąjunga, vadovaujama kun. K. Kuzminsko. Si kietais viršeliais 327 psl. knyga išleista 1992 m. Viršelis ir iliustracijos ses. Mercedes.

Vincas Ramonas, KRYŽIAI, romanas. Tai trečioji nepaprastai didelę audrą lietuvių išeivijoje sukėlusios knygos laida. Pirmosios dvi buvo išleistas dar Vokietijoje 1947 ir 1948 m. Vienas iš geriausių lietuvių romanų. Dabar išleistas Lietuvoje 20,000 tiražu. Knyga 262 psl. su V. Natkevičiaus užbaigiamuoju straipsniu. Kietais viršeliais, aplankas dail. A. Lapienio. Išleido I laisvę fondo Lietuvos filialas 1992 m.

Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄ, svarstymai apie valstybės pagrindus. Antroji 1958 m. originaliai išleistos studijos laida, papildyta V. Natkevičiaus baigiamuoju žodžiu, šį 82 psl. leidinį išleido 1992 m. Į laisvę fondo Lietuvos filialas.

Antanas Paškus, IDĖJŲ SANKRYŽOJE, kritinis skerspjūvis. Savo naujausioje knygoje autorius gvildena šiuolaikinio žmogaus dvasines problemas, susijusias su religija, humanizmu, psichologija. Gilesnio dvasingumo beieškančiam žmogui jo mintys bus artimos ir naudingos. Išleido Į laisvę fondo Lietuvos filialas 1992 m. Knyga 293 psl.


INFORMACIJA

„Morkūnas ir Fondas", uždara akcinė bendrovė (M & F Corporate Enterprises, LTF) baigia savo pirmuosius žingsnius Kaune įkurti savo spaustuvę. Šios bendrovės partneriai yra Morkūno spaustuvė Čikagoje, Į laisvę fondo filialas Lietuvoje, Baltoskandijos organizacija ir privatūs akcininkai.

Pasirašyta sutartis su Kauno Technologijos Universitetu ir neseniai jo senato patvirtinta suteikia universiteto rūmuose „Morkūnas ir Fondas" spaustuvei dideles ir tinkamas patalpas. Dar prieš Naujus Metus numatoma dalį Morkūno spaustuvės mašinų pervežti į Kaimą, o kita dalis bus pripirkta Vakarų Europoje.


ERRATA

Turinyje išspausdinta:

Pilypas Narutis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje .........53

Turi būti:

Pilypas Narutis, Apie svetimas armijas ir Karaliaučių ......47

Antanas Musteikis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje ......53