NAUJI LEIDINIAI

Aloyzas Baronas. TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS. Novelės. Viršelis Nijolės Palubinskienės. 176 psl. 1981 m. Lietuviškos knygos klubo, 4545 W. 63 Street, Chicago, 1L. 60629, leidinys. Kaina $8.00. Gaunama pas leidėją ir pas platintojus.

Tai 1980 m. rugsėjo 7 d. mirusio vieno produktyviausių išeivijos rašytojų pomirtinis novelių rinkinys.

Aloyzo Barono literatūrinis palikimas yra impozantiškas: 18 beletristinių kūrinių, iš kurių du romanai išversti į anglų kalbą — “Lieptai ir bedugnės” (Footbridges and Abysses), “Trečioji moteris” (Third Woman) ir trys novelės išspausdintos “Lithuanian Quartet" antologijoje; trys romanai išversti į latvių kalbą; vaikų literatūra praturtėjo dviem jo knygelėmis, išleisti trys jo humoristinių eilėraščių rinkiniai ir dvi istorijos — biografijos knygos.

Aloyzas Baronas yra laimėjęs šias premijas: už “Lieptai ir bedugnės” (Draugo, 1961), “Trečioji moteris” (Giedros korp!, 1966), “Vėjas lekia lyguma” (Lietuvos Atgimimo sąjūdžio, 1973), ir "Abraomas ir sūnus” (Draugo, 1973).

Apie. "Trisdešimt istorijų suaugusiems” leidėjų recenzentas rašo; "— Kiekviena sutiktu gyvenimo menkystė Jam paslapčia kalbėjo apie kurį nors žmogiškojo gyvenimo nuotykį su pilnu įtampos intryga ir su pozityvia jos atomazga. Tarp daiktų ir gyvenimo Baronas matė aiškų sąryšį. Ir obuoliai ant senos obelies, ir žmogaus gyvenimas jam ženklino vienas kitą. Šito įžvalgumo į žmogiškąją gyvenimo aplinką dėka Baronas sugebėjo supinti visą eilę pilnų įtampų romanų. Bet, berods, dar labiau jam sava buvo trumpa novelė, kurioje Barono sugebėjimas viską apimti vienu žvilgsniu turėjo dar geresnės progos apsireikšti”.

NELAISVĖJE GIMĘS KŪDIKIS. Sibiras — 1955, vasario 16. (An infant born in Bondage). Kazachstano lagerių lietuvių kalinių mintys Vasario 16-jai.

Spaudai paruošė ir į anglų kalbą išvertė Kazimieras Pugevičius. Jam talkino Gintė Damušytė ir Marian Skabeikis. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, leidinys. Didelio formato (8 1/2 x 11) 199 puslapių. Knygos išleidimą finansavo Sofija Brazauskienė savo vyro atminimui. Spaudė Franciscan Press.

Dedikuojama: Mūsų svajonių, lūkesčių ir vilčių pynė, skirta 1955 m. Vasario 16-jai atminti. Kazachstano lagerių lietuviai kaliniai. Pavadinome: Nelaisvėje gimęs kūdikis”.

Tai 44 kalinių mintys, pareikštos Vasario 16-sios proga. Knygos įžangoje, pavadintoje "Nepalūžusios širdys”, J. K. rašo: “Šiuo būdu paminėti Vasario 16-ją kažkam kilusi mintis turėjo būti įvykdyta konspiraciniu būdu, nes autoriai ne iš vienos stovyklos. Visą medžiagą reikėjo sutelkti į vieną vietą ir paskui slapta perduoti į moterų stovyklas. Rinkinys išsaugotas, ir surastas būdas išsiųsti jį į Vakarus.

Vyrų kalinių pasisakymai skirti “lietuvaitėms, kovos sesėms”. Netektų abejoti, kad šiuo originaliu Vasario 16-sios minėjimu vyrai kaliniai turėjo tikslą paguosti ir padrąsinti rusų kankinamas lietuves kalines. Bet jas rado tvirtas, drąsias ir nepalūžusių širdžių, kaip ir jie patys”.

Leidinio angliškąją pratarmę parašė K. P. Atspausdinti originalieji ranka rašytieji tekstai, spaustuvėje surinktieji ir vertimai į anglų kalbą.

Knyga graži ir vertinga dovana visiems ir visomis progomis.

ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Ispanų Amerikos naujosios poezijos antalogija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Redagavo Stasys Goštautas. Aplankas Vytauto O. Virkau. 591 psl. Išleido "Rūta". Gaunama pas vertėją, 835 S. Grant St., Hilsdale, IL 60521 ir spaudos platintojus. Kaina nepažymėta.

Ši plačios apimties antalogija reprezentuoja Argentinos, Bolivijos, Čilės, Domininkonų respublikos, Ekvadoro Gvatemalos, Hondūro, Kolumbijos, Kosta Ri-kos, Kubos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Paragvajaus, Peru, Portoriko, Salvadoro, Urugvajaus ir Venecuelos poetus. ]i apima kūrėjus nuo XIX šimtmečio pabaigos, nuo taip vadinamo “modernistų” sąjūdžio pradžios. Sis "sąjūdis tapo originaliu ir universaliu sąjūdžiu Ispanų Amerikoje”.

Antalogijos redaktorius Stasys Goštautas įžanginėse pastabose "Vieton įvado” apie tą kūrybos - poezijos naujovę rašo: “Tai buvo nepaprasto šviežumo poetinis sąjūdis, pilnas laisvės, spalvų, gyvybės ir grožio. Modernizmas atmetė didaktinę literatūrą ir neoklasinę diktatūrą, visai atsiduodamas grožio ieškojimui, "grožis grožiui” buvo jo visuotinis šūkis”. “Modernizmas, savo agresyvumu atnaujino visa, kas buvo pasenę ir nuvalkiota senos retorikos”.

"Ši antologija, sudaryta iš stipriausių Ispanų Amerikos poetų, bando pažodžiui perduoti poeto žodį visai svetima kalba ir labai skirtinga kultūra ir poetine tradicija. Tačiau stebėtina, kad tarp turtingos ispanų kalbos ir jaunos lietuvių literatūros žodžių turtingumas ir tam tikra prasme kalbos dvasis nėra taip jau svetima, kaip iš sykio atrodytų".

Plačios apimties egzotiškosios Amerikos kūrėjų poezijos rinkinys yra didelė dovana lietuviui: ne tik kūrėjui - poetui bei kultūrininkui, bet ir visai visuomenei, kuri nori praplėsti savo akiratį naujais poetiniais laimėjimais ir pažinti tų tautų kūrybinę galią ir grožį.

Skaitytojas reikš didelį dėkingumą vertėjui, redaktoriui ir leidėjui. Povilas Gaučys — uolusis ispanų literatūros vertėjas lietuvių kalbon, be šios antalogijos mums yra padovanojęs keturių romanų, novelių rinkinio, novelių antalogijos vertimus ir dar turi kelis vertimus rankrašty. “Nemažas yra vertėjo menas ir tam tikra prasme prilygsta poetui-kūrėjui”, sako Stasys Goštautas.

Antologįjoje atrinkti kūrybiniai perlai skaitytojui suteiks daug malonių skaitybos valandų.

TĖVYNĖS SARGAS, Nr. 2 (49) 1981. 96 psl. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Redaktorius: Petras Maldeikis. Spausdina Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. Administratorius Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw ave, Chicago, Ill. 60629. Kaina 3 dol. Turiny: Prieš keturiasdešimt metų. Pasaulio politikos trikampis. Prieš keturiasdešimt metų buvo pradėta lietuvių tautžudystė. Kas yra Sovietų Sąjunga, Ateitininkams 70 metų, A.A. Stasį Lūšį prisimenant, Kursai Vilniuje, Kas yra Liberalizmas, Nusivylimas liberalizmu Amerikoje, Totalizmo anatomija. Vilkas ir PLB Politinė taryba, Sukaktys, įvykiai ir problemos. Naujos knygos.

Birutė Pūkelevičiūtė. DEVINTAS LAPAS. Premijuotas romanas. Viršelis dail. Kazio Veselkos. 472 psl. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Kaina $12.00 Romanas gaunamas pas leidėją ir platintojus.

Tai ketvirtasis rašytojos romanas, kuris, kaip ir trys ankstyvesnieji. Draugo romano 1981 metų konkurse laimėjo dviejų tūkstančių dolerių premiją. Du jos romanai — “Rugsėjo Šeštadienis” ir "Aštuoni lapai“ yra išversti į latvių kalbą.

Birutė Pūkelevičiūtė su savo poezija, romanais, scenos veikalais, knygomis vaikams ir operų vertimais įsirikiuoja į mūsų literatūros iškiliųjų kūrėjų gretas.

Rašytojas ir poetas Balys Gaidžiūnas. 31-jo Draugo romano jury komisijos, kuri "Devintą lapą” iš devynių konkursui atsiųstų romanų pripažino geriausiu, pirmininkas. sako: "Konkursui atsiųstus romanus perskaičius nebuvo sunku apsispręsti, už ką reikia balsuoti. Tai pokario išgyvenimų pasibaisėtinai skaudi tikrovės drama, neabejotinai su stipriais biografiniais bruožais. Gera kompozicija. Gera lietuvių kalba. Trumpas ir skambus sakinys. “Devintas lapas” turėtų išeiti anglų, o gal ir kitomis kalbomis. Jis daugeliui praplėštų akis, kodėl komunistinė pabaisa mus varė, o dabar kitus varo ieškoti laisvės. Pamatytų ir tariamo sovietinio nugalėtojo tikrovinę, komunistinės sistemos baisiai sužalotą dvasinę menkystę”.


KRONIKOS BALSAS

Nr. 1    1982 M. KOVO / BALANDŽIO MĖN.

Dvimėnesinis žurnalas, leidžiamas Lietuvos Kronikos Sąjungos. Visus raštus ir aukas siųsti šiuo adresu: Kronikos Balsas.6825 So. T alma n Ave. Chiago. IL 60629. USA.


REDAKCIJOS ŽODIS

Lietuvos Kronikos s-ga, pasiryžusi skleisti laisvajame pasaulyje gaunamas iš Lietuvos L.K.B. Kronikas įvairiomis kalbomis knygų forma, jau yra atlikusi didelių darbų šioje srityje.

Susipratę lietuviai patriotai. įsijungę į šią organizaciją, talkina kas darbu, kas savo aukomis kronikos knygų leidimo užmojuose. Ir valdyba ir visi talkininkai dirba savanoriškai. negaudami nė mažiausio atlyginimo.

Net patys skaičiai parodo to darbo apimties platumu. Juk vien lietuvių kalba kronikų išleista 5 tomai, kiekvieno po 5.000 egzempliorių — bus 25,000 knygų, ispanų kalba 3.000 knygų ir anglų kalba 10,000 egzempliorių. Ii viso susidaro net 38.000 knygų, kurių didesnė dalis išplatinta visame pasaulyje.

Dabar jau išversti ir surinkti yra ispanų kalba II tomas ir prancūzų kalba I tomas (jau renkamas), o ir lietuvių kalba VI tomas jau surinktas. Šios trys Kronikos knygos pasirodys dar šiais metais.

Tad šio žurnalo redakcija ir norėtų plačiau painformuoti visuomenę apie šio sunkaus ir svarbaus darbo eigą bei su juo susijusius rūpesčius. O yra kuo rūpintis. Pirmiausia valdyba norėtų prie šio darbo pritraukti kuo didesnį skaičių žmonių, kurie galėtų nors kelias valandas paskirti kronikų leidimo bei platinimo darbui. Antras rūpestis — lėšų telkimas.

„Kronikos Balsas” skelbs mūsų pagarbos vertus aukotojus, kad tuo pačiu paskatintų ir kitus pasekti jų pavyzdžiu.

Kadangi Lietuvoje Kronikos leidėjai yra nežinomi pogrindžio veikėjai, tad ir čia jiems talkinantieji nesireiklamuoja ir savo žygiais nesigiria, o eina anų senųjų knygnešių pramintais keliais — dirba ir aukojasi, bet nesigarsina. Todėl ir laikraičiai nedaug apie mus terašo.

Žurnalas eis kas du mėnesiai, jei susilauksime talkos iš skyrių, pranešant apie jų nuveiktus darbus ir planuojamus užmojus.