VARDAI ĮVYKIUOSE

Toronto skautai spalio 1-2 dienomis surengė Lietuvos laisvės kovotojų Juozo Lukšos-Daumanto ir Romo Kalantos įspūdingai patrauklų minėjimą.

*

Naująją Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Tarybą sudaro bičiuliai: Edmundas Arbas, Vytautas Aušrotas, dr. Zigmas Brinkis, kun. Viktoras Dabušis, Kęstutis Girnius, Linas Kojelis, Algis Raulinaitis, Antanas Sabalis ir dr. Rožė Šomkaitė.

*

Ateitininkų Federacijos skiriama Stasio Šalkauskio vardo kūrybos premija $1,500.00 šiemet pripažinta bičiuliui dr. Jonui Griniui, kuris premijos pinigus išdalino išeivijos tautinės kultūros puoselėtojams.

*

Clevelando Lietuvos piliečių klubas metinę $1,000.00 premiją už pažymėtiną lietuvišką veiklą Ohio valstybėje šiemet paskyrė žurnalistui bičiuliui Vaciui Rociūnui už ilgametį kruopštų reportažą lietuvių spaudoje.

*

Rugsėjo 24 baltiečių demonstracijos už žmogaus teises Washingtone sutelkė apie 4000 lietuvių (daugiausia), latvių bei estų ir parodė, kad Viktoras Nakas, tų demonstracijų pagrindinis organizatorius, savo uždavinį pagirtinai atliko.

*

Žurnalistas, kultūrinių premijų mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis

gruodžio 22 užbaigė savo amžiaus septintąjį dešimtmetį.

*

Lietuvoje gimusi, Amerikoje augusi, Šveicarijoje išsimokslinusi, žurnalistė, redaktorė, ELTOS direktorė, anglų kalbos profesorė Vilniaus universitete bičiulė Magdalena Avietėnaitė gruodžio 22 sukorė 85 metų savo amžiaus distanciją.

Mielieji Skaitytojai,

Kas iš mūsų nenori būti prisimintas ir pasveikintas Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga! Tai taip žmoniška. Bent kartų per metus trumpu šiltu pasveikinimu pabendrauti.

O kad bendravimas nenutrūktų, jis turi būti abipusiškas. Ir Į LAISVĘ bendravimas su savo skaitytojais turi būti abipusiškas. Tų abipusiškumų ypač primena prenumeratos reikalas.

Nuoširdžiai sveikindama savo Mielus Skaitytojus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, Į LAISVĘ linki, kad abipusis bendravimas tarp žurnalo ir skaitytojų būtų juo glaudesnis.

Į LAISVĘ