VISUOMENĖS JUDINIMAS LIETUVOS LAISVINIMO DARBUI

GYVOJI MINTIS

Kaliforniečių 1975 metų politinių studijų savaitgalis

Politiniai studijų savaitgaliai Kalifornijoje yra jau tradicija. Eilę metų juos ruošia Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris. 1975 metų politinių studijų savaitgalis buvo suruoštas ir pravestas sausio 25 ir 26 dienomis Los Angeles Hilton viešbutyje ir šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje.

Pokalbyje apie sovietų koncentracijos stovyklas — dr. K. Ambrozaitis, Simas Kudirka, St. Barzdukas, P. A. Raulinaitis (LFB L.A. sambūrio pirm.), kun. K. Pugevičius. Nuotr. K, Ambrazaičio

Politinių studijų savaitgalių siekiai

Politinių studijų savaitgaliai sutraukia lietuvius, kurie dar sielojasi ir rūpinasi greitesniu Lietuvos laisvės rytojumi. Tais politinių studijų savaitgaliais siekiama išjudinti lietuvių visuomenę pilnesniam ir našesniam Lietuvos laisvinimo darbui. Juose skiriama daug dėmesio jaunimo problemoms. Jaunimo darbuotojai labai aktyviai dalyvauja visoje programoje. Niekad nepasitenkinama vien tik Kalifornijos lietuvių jėgomis. Į šiuos politinių studijų savaitgalius visad iškviečiami bent keli žymesni ir aktyvesni lietuvių darbuotojai iš JAV-bių rytinio pakraščio. Nepamirštami ir amerikiečių politinio bei visuomeninio gyvenimo vairuotojai: stengiamasi jų visad pasikviesti ir juos įjungti į Lietuvos laisvės darbus. Politinių studijų savaitgalių progomis stengiamasi laimėti vietos ir krašto amerikiečių spaudoje kiek galint daugiau dėmesio Lietuvos bylos reikalui.

Per laisvojo pasaulio lietuviškąją spaudą išjudinamos ir kitų kraštų lietuvių bendruomenės pilnesniam Lietuvos laisvinimo darbui. Neseniai dr. A. Maceina rašė tų politinių studijų savaitgalių organizatoriams Kalifornijoje: “ . . . “Jūsų ruošiami savaitgaliai jau yra tapę užjūrio garsenybe, kuri judina lietuviškąjį gyvenimą . .Dr. A. Maceina gyvena Vakarų Vokietijoje.

Temos ir programos dalyviai

1974 metų politinių studijų savaitgalis buvo pradėtas sausio 25 dieną, šeštadienį, Los Angeles Hilton viešbutyje ir baigtas sausio 26, sekmadienį, šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje. Klausytojų skaičius svyravo tarp 150 - 400 asmenų, kurie turėjo progos išklausyti trijų paskaitų, vieno pranešimo ir poros simpoziumų. Štai, tų paskaitų ir simpoziumų temos: “Demokratija išeivijos visuomeninėje sąrangoje: tikrovė ar mitas?(diskusinė St. Barzduko paskaita); “Politika ir išeivija’’ (diskusinė J. Gliaudos paskaita); “Juozo Brazaičio kūryba ir darbai’’ (Bem. Brazdžionio paskaita); “Lietuvių prasiveržimas į plačiąsias amerikiečių mases su Lietuvos bylos reikalupriemonės ir būdai”

Politinių studijų savaitgalio pietuose (iš kairės) dr. J. Gliaudys, jr., P. A. Raulinaitis, Simas Kudirka, G. Kudirkienė, St. Barzdukas, L. Valiukas, buv. JAV prezidento kabineto narys Robert Finch, Ž. Brinkienė ir B. Nurmsen (estas). Nuotr. L. Kanto

(simpoziumas); “Nauji keliai Lietuvos laisvinimo žygyje”(simpoziumas); Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnybos planai ir darbai”(kun. K. Pugevičiaus, tos tarnybos vadovo, pranešimas). Pagrindiniai simpoziumų pranešėjai buvo: Ž. Brinkienė,

J. Pažėraitė, dr. J. Gliaudys, Jr., J. Kojelis, L. Kojelis, S. Kudirka, dr. F. Palubinskas, dr. J. Žmuidzi-nas ir V. Vidugiris. Diskusinėms paskaitoms, simpoziumams ir pranešimui pasikeisdami moderavo: E. Arbas, dr. Z. Brinkis, I. Medžiukas, P. A. Raulinaitis ir L. Valiukas.

Politinių studijų savaitgalyje dalyvavo ir žymių amerikiečių. Iš jų paminėtinas buvęs Kalifornijos vicegubematorius ir JAV prezidento kabineto narys Robert Finch. Jis pareiškė savo sugestijų, kaip lietuviai ir kiti pabaltiečiai galėtų plačiau paskleisti savo kraštų bylą amerikiečių visuomenėje ir sulaukti apčiuopiamų rezultatų.

Lietuvos bylos išnešimas į amerikiečius spaudų

Simas Kudirka buvo panaudotas Lietuvos reikalui paskleisti amerikiečių spaudoje, organizacijose bei visuomenėje. Milijoninio tiražo “Los Angeles Times”įdėjo puikų straipsnį apie Simo Kudirkos eitus kryžiaus kelius ir kartu Lietuvos bylą. Visus JAV ir Kanados kampus siekiąs katalikų savaitraštis “Twin Circle” paskyrė beveik visą numerį Simui Kudirkai ir Lietuvos reikalui. Ta proga apie Simą Kudirką ir Lietuvą rašė ir kiti vietiniai amerikiečių laikraščiai. Simui Kudirkai buvo sudarytos sąlygos susitikti su amerikiečių universitetų studentais ir profesūra, dalyvauti bei kalbėti amerikiečių organizacijų susirinkimuose.

Po politinių studijų savaitgalio buvo suorganizuoti bent keli pusiau uždari ar uždari žinomesnių lietuvių darbuotojų pasitarimai su svečiais iš toliau: Stasiu Barzduku, Simu Kudirka, kun. Kazimieru Pugevičium ir jau po politinių studijų savaitgalio į Los Angeles užsukusiu dr. Kaziu Ambrazaičiu. Tuose susirinkimuose bei pašnekesiuose buvo pajudinti visi aktualieji bei opieji lietuvių ir Lietuvos klausimai.

Jei LFB Los Angeles sambūris gali tai padaryti, kodėl to negali padaryti LFB sambūriai Čikagoje, Cle-velande, Detroite, New Yorke, Phi-ladelphijoje, Toronte ir kitose vietovėse? Iniciatyvos galėtų taip pat imtis LB apylinkių vadovybės ir kiti aktyvesni lietuvių vienetai. Tuo atveju visa lietuviškoji veikla žymiai pagyvėtų ir atneštų keleriopai daugiau apčiuopiamų rezultatų.

K. P. Radvila

Politinių studijų savaitgalio organizatoriai ir svečiai: (iš kairės) A. Pažiūrienė, M. Ambrazaitienė, M. Gliaudienė, Alė Rūta-Arbienė, R. Bureikienė, V. Pažiūra, J. Pupius, Ig. Medžiukas, dr. K. Ambrozaitis, Simas Kudirka, dr. Z. Brinkis, St. Barzdukas, kun. K. Pugevičius, G. Kudirkienė, J. Kojelis, L. Kulnienė ir A. Kulnys. Nuotr. K. Ambrazaičio