Iš PLB IV SEIMO NUTARIMŲ

Žodis pavergtai tautai

Broliai ir sesės pavergtoje Lietuvoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ketvirtasis seimas siunčia jums savo ir visų laisvojo pasaulio lietuvių broliškus sveikinimus.

Sovietinio okupanto atkaklios pastangos sunaikinti Lietuvos politinį, kultūrinį ir religinį savarankiškumų ir jį paskandinti Rusijos sovietinėje imperijoje mums yra gerai žinomos, ir mes atidengiame laisvajam pasauliui tuos klastingus sovietinės Rusijos kėslus. Mes žinome ir atjaučiame jūsų politinės, tautinės, kultūrinės bei religinės laisvės prievartavimus. Mes žinome sovietinės Rusijos grobuoniškumą ir jūsų medžiaginius nepriteklius. Mes didžiuojamės jūsų atspara okupantui, jūsų meile savajai žemei, jūsų ištikimybe tautinėms religinėms tradicijoms, jūsų drąsa bei ryžtu tautinės kultūros kūrybai ir mokslo pažangai, jūsų tikėjimu į Lietuvos laisvę. Romo Kalantos, Simo Kudirkos, kun. Antano Šeškevičiaus, kun. Juozo Zdebskio, kun. Prospero Bubnio ir kiti panašūs pavyzdžiai yra tarsi ugniniai stulpai okupacinės priespaudos tamsoje, kad nušviestų tautai kelių į viltingų ateitį.

Nors šio meto tarptautinė raida ir laisvojo pasaulio nevieningumas bei nuolaidžiavimas Maskvai lyg ir nežada greito Lietuvos padėties pasikeitimo, yra daug duomenų tikėtis, kaip istorija liudija, kad kiekvienas svetimųjų viešpatavimas, nors ir būtų atremtas į galingą jėgą, visada yra laikinis ir praeinamas. Likvidavus vakarietiškojo imperializmo liekanas Afrikoje ir Azijoje, ateis eilė likviduoti ir sovietinį kolonializmą. Laisvieji lietuviai, siekdami priartinti ir pagreitinti Lietuvos išsivadavimą iš sovietinio kolonializmo, atidžiai stebi tarptautinę raidą, plačiai informuoja laisvąjį pasaulį apie padėtį okupuotoje Lietuvoje, kiekviena tinkama proga šaukiasi į Lietuvai draugingas vyriausybes, kad jos reikalautų sovietinio kolonializmo likvidavimo.

Žodis laisvojo pasaulio lietuviams

Kada mūsų sesės ir broliai pavergtoje tėvynėje yra rusų komunistų žiauriai niokojami, kada jų tautinė ir religinė laisvė be atodairos varžoma, kada savitos kultūros vystymasis stabdomas, kada ten vis daugiau ir daugiau brukama rusų kalba, kada ekonominis krašto gyvenimas alinamas, kada apie krašto laisvę jie kalbėti negali, nerizikuodami būti sukišti į kalėjimus ar ištremti iš gimtojo krašto į Sibirą ar kitus svetimus kraštus, tada mūsų laisvajame pasaulyje gyvenančių lietuvių teisė ir pareiga yra būti jų akimis, jų ausimis ir jų balsu, skelbiančiu visam pasauliui apie pavergtai Lietuvai rusų komunistų daromą skriaudą. Suglaudinkime gretas ir visas savo jėgas nukreipkime prieš mūsų visų bendrų priešąpavergtos Lietuvos okupantą.

Lietuvybės išlaikymas

Seimas, apsvarstęs dabartinį pasaulinių jėgų susiskirstymą ir jų ryšį su mažom tautom, priėjo išvadą, kad lietuvių tautos didžiajai aspiracijai pasiektinepriklausomybei atstatyti reikia tiek tautai, tiek ir išeivijai pasiruošti nenuilstamai ilgalaikei kovai, kuriai būtinas yra lietuvybės ir tautinio sąmoningumo išlaikymas. Šiam tikslui įgyvendinti reikalinga ne tik skatinti visuomenę išlaikyti lietuviškus centrus, bet prie jų taip pat pastoviai apsigyventi.

Lietuvybei išlaikyti naudinga puoselėti giminystės ir draugystės ryšius su tėvynėje gyvenančiais broliais ir sesėmis, ypač jaunimo tarpe.

Lietuvos laisvinimo veikla

Seimas, įvertindamas visų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių pastangas, siekiant Lietuvai nepriklausomybės atstatymo, kreipiasi į visas lietuviškas organizacijas ir institucijas ir prašo:

1.    Koordinuoti Lietuvos laisvinimo veiklą su VLB valdyba, su Diplomatine Tarnyba ir su Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

2.    Prašo visas lietuviškas organizacijas ir institucijas peržiūrėti atskiros savo veiklos būdus ir, suderintų tikslų siekiant, jungtis į giminingas grupes.

3.    Kol lietuvių tauta bus okupuota ir bus vykdoma rusifikacija Lietuvoje ir jos kultūriniai bei ekonominiai pasiekimai bus siejami su integraline Sovietų Sąjungos dalimi, lietuvių išeivijos uždavinys turi būti okupanto daromų skriaudų bei lietuvių tautos naikinimo atskleidimas pasauliui; todėl seimas prašo rūpintis, kad laisvojo pasaulio kultūra ir išeivijos lietuvių kultūriniai laimėjimai pasiektų gyvąją lietuvių tautą.

4. Prašo ir skatina visas Kraštų Lietuvių Bendruomenes išnaudoti kiekvieną progą kelti Lietuvos laisvės reikalų ir protestuoti prieš žmogaus teisių paneigimą Lietuvoje.

Aplamai seimo priimtieji nutarimai turtingi gražiomis idėjomis, tačiau jiems trūksta konkretumo, turi aibes raginimų bei pageidavimų kitiems, bet visai pamiršti įpreigojimai pačiai PLB valdybai, perdaug ištęsti ir nereikalingai prisagstyti sentimentalių papuošalų. Atkištinai suredaguoti Lietuvos laisvinimo veiklą liečiu nutarimai, o 2 ir 3 paragrafams trūksta minties aiškumo ir logiško formulavimo.

Keistokai skamba informacijos reikalu priimtas toks seimo nutarimas:

Seimas, konstatuodamas okupanto daromų tendencingos propagandos skriaudų lietuvių tautai, skatina visuomenę remti Eltos biuletenio leidimą ir ieškoti būdų bei priemonių, kad kultūrinės radijo valandėlės būtų pradėtos transliuoti per Radio Free Europe ir Radio Liberty siųstuvus į Lietuvą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, reališkiau tą klausimą spręsdamas, “Radio Liberty” vadovybei pasiūlė ne “kultūrinės valandėlės” programą, o “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką”. Ta medžiaga buvo priimta ir lietuvių kalba serijomis perduota į Lietuvą.

Dr. W. Lazdinis