JAV LB VII TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

spalio 6-7 Detroite

Naujieji Lietuvių Bendruomenės vadai:    Juozas Gaila (kairėje) — JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas ir Bronius Nainys — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas.

Nuotrauka J. Urbono

Pirmoji naujai išrinktos tarybos sesija pilna žodžio prasme buvo skirta darbui ir Lietuvių Bendruomenės problemų nagrinėjimui. Darbinga nuotaika reiškėsi visoje suvažiavimo eigoje ir taip pat atsispindi priimtuose nutarimuose. Mat, šios sesijos nutarimai — tai ne iš anksto surašytos deklaracijos, o atsakomingų svarstymų konkrečios išvados. Daugumas Tarybos nutarimų — tai įsipareigojimai sau ir įpareigojimai savo sudarytiems organams: Tarybos prezidiumui ir Krašto valdybai. Kai kurie įpareigojimai net terminuoti. Atsikratymas gražbylių sveikintojų, balių, šokių ir koncertų JAV LB Tarybos suvažiavimuose ir intensyvus susitelkimas į bendruomeniškų problemų nagrinėjimą — tai džiugiai sveikintina LB veiklos praktikoje pasiekta pažanga.

Nauju reiškiniu reikia laikyti ir tai, kad Lietuvių Bendruomenė praktiško darbo sąlygose šioje sesijoje ištiesė bendradarbiavimo ranką Amerikos Lietuvių Tarybai. Įdomu bus stebėti, kaip tas bendradarbiavimas vystysis. Iki šiol teoretiški pasikalbėjimai tarp ALT-bos ir LB-nės dėl kompetencijos teritorijų pasidalinimo jokių vaisių neatnešė.

Balsavimo keliu sudaryti vykdomieji organai, kurie sekančius trejus metus vadovaus JAV Lietuvių Bendruomenei:

Krašto valdybos pirmininku išrinktas Juozas Gaila; Tarybos prezidiumas sudarytas iš Algio Rugieniaus (pirm.), Jono Urbono (sekret.) ir Roberto Selenio (vicepirm.); į Garbės teismą įėjo prel. Jonas Balkūnas, dr. Jonas Genys ir Algis Makaitis — šešeriems metams, prof. Balys Vitkus, dr. Bronius Nemickas ir Ignas Kazlauskas — trims metams; Kontrolės komisijos nariai: dr. Rozalija Šomkaitė, Valentinas Mėlinis irAlgimantas Šaulys.

Naujai išrinktasis Krašto valdybos pirmininkas J. Gaila savo programinėje kalboje nurodė linkmę, kuria jis pasiryžęs vesti JAV Lietuvių Bendruomenę. Jis kalbėjo, pagal lotynišką posakį, fortiter in re, suaviter in modo, ir iš jo kalbos verta pacituoti keletą minčių:

Esu realistas, žinau visos mūsų Lietuvių bendruomenės pajėgumo ribas. Todėl nepažadu nuversti kalnų ir nustebinti pasaulio. Jau vien tik kasdieniniai reikalai baugina, nes pareikalaus daug darbo ir pastangų. Kultūros, Švietimo, Visuomeninių reikalų tarybų sudarymas, Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos reikalai, artėjanti dainų šventė, pasiruošimas tautinių šokių šventei .

Žinau, kad ne tik tarybų, bet ir visų mūsų visuomenę slegia mūsų susiskaldymo liga. Dažnai kalbame ir spaudoje rašome apie veiksnių vienybę ir susitarimus. Vienybės tiek praeityje, tiek šiandienų galima lengvai pasiekti. Tereiktų tik pasitraukti iš kai kurių darbo pozicijų, uždrausti ten dirbantiems asmenims tų darbų tęsti ir susitarimas tučtuojau būtų pasiektas ir kapinių ramybė užsiviešputautų.šiandieną noriu pabrėžti, kad susitarimo sieksime visais būdais ir dėsime daug pastangų susitarti ir vieningai Lietuvos laisvinime dirbti. Tačiau jeigu tektų pasirinkti vieną iš dviejų: susitarimų pasitraukiant iš laisvinimo darbo arba tolimesnį darbąpasirinksime darbų. Todėl tad tvirtai tikime, kad šis mūsų darbas, įjungęs dalį pajėgių vidurinės kartos asmenų, yra ne tik naudingas, bet ir reikalingas ne tik mūsų išeivijai, bet ir pavergtai tėvynei.

Šiandienų drąsiai galime tarti, kad JAV lietuvių bendruomenė yra pati pajėgiausia ir gaivališkiausia išeivijos lietuviškame gyvenime. Nepaisant, kiek kiti veiksniai ar organizacijos popieriuje turėtų savo narių ir vienetų, kokie būtų jų praeities nuopelnai ir darbai, rytojus priklauso bendruomenei. Ji tiek atliks, kiek išeivijos lietuvis bus pajėgus atlikti, ji tol egzistuos, kol išeivijos lietuvis jausis esąs lietuvis. Tikrai būtų nesuprantama ir neteisu, jei JAV Lietuvių bendruomenei įsakytų kiti, kur jai veikti, ko nedaryti. Nepaslaptis, kad praeityje LB dažnai buvo tik tarnaitės rolėje.

Žinau, kad dalis mūsų visuomenės ne visus mūsų darbus remia, ne visiems darbams pritaria. Tvarkov mės demokratiškai: mažuma nediktuoja daugumai, bet dar svarbiau, kad dauguma neignoruoja mažumos norų ir nusistatymo. Kiekviename darbe pozityvi kritika yra ne tik naudinga, bet ir reikalinga. Opozicija neleidžia pozicijoje esantiems tinginiauti, apsaugo juos nuo klaidų ir priverčia valdžia apsvaigusius grįžti į realybę. Kviečiu visus į darnų bendruomeninį darbą. Tikrai daug kas mus riša ir jeigu per ateinančius tris metus mes pasistengsime užmiršti asmeninius nesusipratimus, pralaimėjimus, tai ir kiti skirtumai nubluks.

stb.

 

Pats laikas atnaujinti “Į Laisvę” prenumeratą 19 7 4 metams