LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ INFORMUOJA SVETIMUOSIUS

LIETUVIŲ INFORMACIJA SVETIMIESIEMS

Padaryta gera pradžia

Svetimųjų informavimas Lietuvos bylos reikalu yra ir sudėtingas ir nepaprastai sunkus. Tai galėtų paliudyti ALT-bos ir VLIK-o vadovybės. Tikrumoje, tie veiksniai ir turėtų būti informacijos centrais! Iki šiol nei vienas nei kitas nieko konkretesnio šioje srityje nepadarė. Tiesa, planų tuo klausimu minėtų veiksnių vadovybėse netrūko, bet tie planai ir liko planais.

Tą vakuumą užpildyti ėmėsi JAV LB Centro Valdyba, vadovaujama Broniaus Nainio. 1969 metų pabaigoje buvo sudaryta LB informacijos komisija (amerikiečių tarpe jos vardas — National News Service). Ši komisija pažadėjo JAV LB Centro Valdybai talkinti vienerius metus. Dabartinė informacijos komisija savo darbą baigia, nes jau turime naujai išrinktą LB Tarybą, kuri, reikia manyti, netrukus sudarys LB naujus centro organus. LB naujoji Centro Valdyba turėtų tą darbą ir toliau tęsti.

Informacijos komisiją sudarė šie lietuvių darbuotojai, turį nemaža patirties svetimųjų informavimo darbe: kun. A. J. Kontautas, T. Gečienė, A. Gečys, P. Jasiukonis, kun. kleb. J. C. Jutkevičius, R. Kezys, kun. K. Pugevičius, L. Valiukas ir V. Volertas. Trys iš jų (kun. Kontautas, kun. Jutkevičius ir kun. Pugevičius) yra gimę, augę ir aukštąjį mokslą baigę Amerikoje, gi kiti — jaunosios ar vidurinės kartos ateiviai, baigę aukštąjį mokslą JAV-se. Komisijai vadovavo L. Valiukas.

Informacijos komisija, pradėdama savo darbą, pažadėjo padaryti gerą pradžią svetimųjų informavimo Lietuvos bylos reikalu srityje, šis vienetas savo duotą žodį išlaikė, ir lietuviai gali džiaugtis komisijos darbo pasigėrėtinais rezultatais.

Komisijos darbai ir darbo metodai

Pagrindinis informacijos komisijos tikslas buvo išnešti kaip galima plačiau lietuvių ir Lietuvos bylos reikalą į amerikiečių tarpą ir juose surasti kiek galima daugiau Lietuvos laisvės reikalo kėlėjų ir gynėjų.

Iš lietuvių į šį darbą įsijungė virš 300 asmenų (paskutiniu metu!) — tai buvo LB ir kitų organizacijų darbuotojai. Komisija paruošė ir jiems pasiuntė daug ir įvairios medžiagos. Tiems asmenims reikėjo tą medžiagą tik tinkamai panaudoti. Be to, komisija paruošė ir įrašė į magnetines juostas eilę radijo programų (anglų kalboje). Lietuvių darbuotojai galėjo tas programas užsisakyti ir bandyti "įpiršti” amerikiečių radijo stotims (ar programoms). Tai buvo komisijos darbo tik maža dalis.

Pati informacijos komisija kontaktavo šimtus krašto legislatorių ir kitų pareigūnų. Komisija taip pat kontaktavo krašto dienraščių redaktorius ir laikraštininkus. Visiems jiems buvo paruošta ir pasiųsta specialios medžiagos Lietuvos bylos reikalu. Nebuvo pamiršti ir radijo ir televizijos komentatoriai:    jie buvo kontaktuoti ir aprūpinti komisijos paruošta medžiaga. Vien tik laiškų, komisija parašė ir išsiuntė (kartu su atitinkama medžiaga) dešimtimis tūkstančių.

Pastangų ir darbo vaisiai

1970 metų pirmojo pusmečio laikotarpyje komisijos ir jos talkininkų pastangomis buvo išgauta eilė įžanginių (vedamųjų) katalikų ir pasauliečių laikraščiuose (dienraščiuose ir savaitraščiuose). Eilė laikraštininkų parašė specialius straipsnius Lietuvos bylos reikalu. Ne vieno iš tų laikraštininkų straipsniai spausdinami eilėje (kartais net šimtuose) laikraščių. Amerikiečių žymiojo laikraštininko David Lawrence straipsnis Lietuvos bylos reikalu buvo atspaustas šimtuose amerikiečių dienraščių. šios Vasario 16-sios proga ir minint skaudžią 30-ties metų Lietuvos okupacijos sukaktį, Lietuvos ir jos bylos reikalas žymiai plačiau nuskambėjo amerikiečių radijo ir televizijos programose ir pasklido amerikiečių spaudoje, negu kad bet kada praeityje.

GERIAUSIA REZOLIUCIJA (žiūr. kitame puslapyje) — LB Santa Monica (Kalifornijoje!) apylinkės vadovybės pastangomis buvo išgauta iš Los Angeles apskrities (county) tarybos geriausia visame krašte rezoliucija Lietuvos bylos reikalu, ši rezoliucija nebuvo nukreipta tik lietuviams, o skirta JAV-bių vyriausybei, raginant ją kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose. Pažymėtina, kad Los Angeles apskritis (county) gyventojų skaičiumi yra didžiausias visame krašte, turįs 7,200,000.

Kasmetį Vasario 16-sios proga ir minint birželio mėnesio liūdnuosius įvykius, JAV-bių Kongreso nariai (senatoriai ir kongresmanai) taria žodžius ar padaro pareiškimus, kurie įtraukiami į Congressional Record (Kongreso stenogramas). Paskutiniųjų kelerių metų laikotarpyje legislatorių žodžiai ar pareiškimai buvo pasidarę labai blankūs, beveik nieko nesaką. Informacijos komisija pasuko visą reikalą lietuviams ir Lietuvai žymiai palankesne linkme. Pastangų rezultatai ir viena ir kita proga yra pasigėrėtini. Iš maždaug 100 kalbėjusių ar padariusių pareiškimus legislatorių Vasario 16-sios proga: 1. 41 legislatorius kėlė seną ir garbingą Lietuvos praeitį; 37 legislatorial ragino JAV-bių administraciją perkelti Lietuvos bylą į Jungtines Tautas; 3. 10 legislatorių ištisai įtraukė į Congressional Record garsiąją rezoliuciją (H. Con. Res. 416); ir 4. 5 legislatorial ištisai įtraukė į Congressional Record JAV LB Valdybos memorandumą Lietuvos bylos reikalu. Birželio liūdnųjų įvykių proga senatorių ir kongresmanų žodžiai ar pareiškimai yra taip pat pasigėrėtini. Iki birželio mėnesio 27 dienos (rašant šias eilutes) virš 40 legislatorių tarė ilgesnius ar trumpesnius žodžius ar padarė savo pareiškimus, kurie buvo įtraukti į Congressional Record. Dauguma jų ragino JAV-vių vyriausybę kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose, 18 legislatorių įtraukė ištisai į Congressional Record garsiąją rezoliuciją (H. Don. Res. 416), 6 legislatoriai įtraukė ištisai į Congressional Record informacijos komisijos paruoštą informacinį straipsnį (essay) Lietuvos bylos reikalu. Iš Congressional Record nesimato beveik nė ženklo apie veiksnių ar kitų grupių “spaudimą” į legislatorius Washingtone Lietuvos bylos reikalu.

Lietuviai įvertino komisijos darbą

Informacijos komisija yra gavusi šimtus padėkos laiškų iš pavienių lietuvių ar lietuvių organizacijų vadovybių. Didieji ir objektyvieji lietuvių laikraščiai — “Draugas” ir “Darbininkas” — skyrė po porą įžanginių (vedamųjų) tam reikalui, pasidžiaugdami informacijos komisijos puikiai atliktu darbu svetimųjų informavimo Lietuvos bylos reikalu srityje.

Informacijos komisija susilaukė ir neigiamų žodžių, bet tai buvo blogos valios žmonių padarinys. “Naujienos” drabstė ir vis tebedrabsto purvais Lietuvių Bendruomenę. Informacijos komisija neišvengė purvų ir berniškų žodžių iš "Naujienų”. “Dirvos” bendradarbė E. Cekienė bandė “įvertinti” LB informaciją svetimiesiems (žiūr. “Dirvą”, gegužės mėn. 8 d. numerį. Red.). Ji to negalėjo padaryti, nes iš jos t° “informacinio” straipsnio matyti, kad ji neturėjo jokio supratimo apie LB informacijos komisijos atliekamą darbą. Jei ji tikrai nuoširdžiai būtų norėjusi tuo klausimu pasisakyti, galėjo pasiinformuoti pas informacijos komisijos narius. To ji nepadarė. Neturėdama faktų, ji tame “informaciniame” straipsnyje klaidžioja šunkeliais. Anot jos, lietuviai gydytojai padarę daugiau, negu kad informacijos komisija, nes jie parašę apie 500 laiškų legislatoriams ir kitiems amerikiečiams. Ir ji, ir dr. V. Paprockas, ir dr. B. Radzivanas gyvena toje pačioje vietovėje. Ji net nepasiinformavo pas dr. Paprocką ir dr. Radzivaną kaip jie tą akciją pravedė. Dr. B. Radzivanas, Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos centro valdybos sekretorius, rašo informacijos komisijai: “...Aš laiškus rašiau, o juos pasirašė pirm. dr. V. Paprockas. Pasinaudojom Jūsų atsiųsta medžiaga ...” Panašiai padarė ir visa eilė kitų organizacijų ir grupių, pasinaudodamos informacijos komisijos medžiaga. Ta pati “Dirvos” bendradarbė tame pačiame straipsnyje kalba apie kažkokį įtraukimą į kongreso recordus (“...gavo atsakymus, įtraukė į kongreso rekordus...”). Po tokio jos teigimo, atrodo, kad ji turbūt labai retai tepavarįo Congressional Record. Jos minimų "įtraukimų” į “kongreso rekordus” nė su žiburiu negalima rasti tame leidinyje (Congressional Record) Vasario 16-sios proga. Dar vienas kurjozas. Antanas Skirius, laikraštuko “Lietuviai Amerikos Vakaruose” leidėjas ir redaktorius, šmeižė savo tame leidinėlyje ir LB vadovybę ir informacijos komisiją. Galų gale kreipėsi į LB Centro Valdybą, prašydamas jam atsiųsti informacijos komisijos paruoštos medžiagos. Mat, esant jam ALT-bos Los Angeles skyriaus pirmininku, tos medžiagos jam reikėjo, nes jis nieko nebuvo gavęs nei iš ALT-bos centro, nei iš VLIK-o.

Pagirtinas LB užsimojimas

JAV LB Centro Valdyba, kuriai dar tebevadovauja Bronius Nainys, tikrai pagirtina už informacijos komisijos suformavimą ir tos komisijos padarytą gerą pradžią. Reikia manyti ir tikėti, kad LB ir ateityje to darbo nesikratys, o jį tik plės.

Darbas yra nepaprastai svarbus ir kartu labai sunkus. Neseniai ALT-bos centro vadovybė buvo suruošusi genocido parodą Chicagoje, turėjo žymių svečių. Rytojaus dieną didysis Chicagos dienraštis Chicago Tribune nė vienu žodžiu neužsiminė apie genocido parodą. Dienraščio 6 puslapyje įdėta maža žinutė, kuriai duota ši antraštė: “HEW POSITION OVERWHELMED FINCH: FORD”. Ten cituojami Ford’o (kongresmano Gerald Ford, vakarienės pagrindinio kalbėtojo) pareiškimai apie pasitraukusį kabineto narį Robert Finch, kovų Vietname ir kit. Žinutės viduryje šiuo sakiniu užsimenama apie lietuvius: “...Ford commented preceding a dinner of the American Lithuanian council where he was the principal speaker .. .” Tai — ir viskas! Genocido parodos rengėjai, be abejo, mėgins pasigirti Walter Thohan parašytu straipsniu (“Reds’ World Goal Means Blood”), kuris buvo įdėtas Chicago Tribune dienraštyje po poros dienų po minėtos parodos atidarymo (birželio 17 d.

numeryje). Beį Walter Trohan nė vienu žodžiu neužsimena apie genocido parodą, o akcentuoja garsiąją rezoliuciją (H. Con. Res. 416). Altininkai bėga nuo šios rezoliucijos, kaip velnias nuo kryžiaus. Atrodo, kad ir šis straipsnis atsirado LB informacijos komisijos pastangomis.

Tik pora faktų. Jie labai vaizdžiai parodo kaip sunku gauti vietos Lietuvos bylai amerikiečių spaudoje. Chicaga juk yra lietuvių tvirtovė. (Pradedame abejoti! Red.). Altininkai apie pusmetį garsino lietuvių spaudoje šį įvykį (genocido parodos atidarymą). Beveik nė žodžio po to įvykio didžiojoje amerikiečių spaudoje.

Kodėl ALT-bos vadovybė nepakvietė talkon LB informacijos komisijos ?

LB informacijos komisijos pradėtas darbas tęstinas, plėstinas ir visomis išgalėmis remtinas!

Dr. P. Dainius