JAV-BIŲ VYRIAUSYBĖ IŠKELS LIETUVOS BYLĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE

LIETUVOS BYLA JUNGTINĖSE TAUTOSE

“Tik Jungtinės Amerikos Valstybės yra pajėgios iškelti ir apginti Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų bylų Jungtinėse Tautose”, pareiškė neseniai Francis W. Sargent, Massachusetts steito gubernatorius, įsijungdamas į Rezoliucijoms Remti Komitetų. Tame pačiame pareiškime šis žymus ir įtakingas amerikietis akcentavo, kad ypač pabaltiečiai išvystytų didžiulį spaudimų į JAV-bių vyriausybę imtis šio žygio. Anot gubernatoriaus F. W. Sargent, jei Amerikos vyrrusybė imsis šio darbo, ji tikrai suras pakankamai pritarimo kitų laisvojo pasaulio kraštų tarpe. Rezoliucijoms Remti Komitetas, kuris šiam žygiui vadovauja, yra sulaukęs tūkstančius panašių pareiškimų iš pačių įtakingiausių JAV-bių politikų ir valstybininkų.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO VADOVYBĖ — Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės nariai posėdžio metu (iš pačios kairės dešinėn, aplinkui stalą): J. A. Petrauskas, E. Arbas (sekretorius), N. Brinkienė (kasininkė), dr. P. Pamataitis, B. Nurmsen (estas), L. Valiukas (pirmininkas), A. Piirisild (estas), dr. Z. Brinkis, A. Reins (latvis), dr. J. Zmuidzinas, J. Kojelis ir dr. J. Jurkūnas.

Lietuvos bylos reikalas juda tinkama linkme

Lietuvos bylos iškėlimo reikalui Jungtinėse Tautose yra didelis pritarimas JAV-bių krašto dabartinėje administracijoje. Rezoliucijoms Remti Komitetas veda tuo reikalu nuolatinį dialogų su Amerikos vyriausybės pagrindiniais pareigūnais. JAV-bių vyriausybė turėjo ir turi tūkstančius kitų problemų. Lietuvos bylos klausimo pajudinimas priklausys nuo pačių lietuvių ir kitų amerikiečių pastangų ir darbo. Krašto vyriausybė tam žygiui pritaria, bet tuo pačiu laukia ir mūsų tuo klausimu didesnio dėmesio.

JAV-bių prezidentas Richard M. Nixon yra Rezoliucijoms Remti Komiteto narys ir prieš kiek laiko yra padaręs šį pareiškimą:    “...Your group is dedicated to a program that I hâve long endorsed and supported ...” šiuo metu jo pečius slegia šimtai Amerikos ir viso pasaulio problemų. Geros valios lietuviai turėtų jį padrąsinti jo užsimojimuose ir kartu priminti jam jo pareigą Pabaltijo kraštų laisvinimo žygyje.

Diefenbaker pritaria lietuviu žygiui

"Sunku yra suprasti kodėl Jungtinės Tautos nedebatuoja sovietų tironijos klausimo”, kalbėjo John G. Diefenbaker, buvęs Kanados ministeris pirmininkas ir šiuo metu Kanados parlamento narys, Toronto lietuviams, 1970 metų Vasario 16-sios minėjime. Toliau savo kalboje šis žymus ir įtakingas kanadietis pareiškė: "... Aš manau, kad yra pats laikas Kanados parlamentui priimti panašią rezoliuciją, kaip kad 1965 -1966 metais priėmė JAV-bių Kongresas”. Ir čia J. G. Diefenbaker perskaitė garsiąją Rezoliucijoms Remti Komiteto pravestą rezoliuciją (H. Con. Res. 416).

Ir kilniausias darbas niekad nesulaukia pilno visų pritarimo. Lietuvių masės Rezoliucijoms Remti Komiteto žygiui pritaria ir tą darbą nuoširdžiai remia. Tik negausi grupelė lietuvių (ir kitų pabaltiečių) kėlė ir tebekelia abejonių dėl šio žygio. Anot jų, dar neatėjęs tinkamas laikas kelti tą klausimą Jungtinėse Tautose; dar nesą paruošti ir supažindinti su Pabaltijo kraštų bylos reikalu bent dauguma Jungtinių Tautų narių. Tų abejonių pradininkas buvo a. a. dr. P. Grigaitis, kovojęs visomis išgalėmis ir visais būdais prieš rezoliucijų pravedimo žygį JAV-bių Kongrese ir "pranašavęs” Rezoliucijoms Remti Komitetui totalinį pralaimėjimą. Tos jo “pranašystės” neišsipildė. Jis tai darė vien dėl to, kad to darbo iniciatyva išėjo ne iš Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybės tarpo. Priešingu atveju, jis tos pragaištingos akcijos nebūtų vykdęs per savo "Naujienas”. Jam pavyko, kaip žmonės sako, "sumaišyti kortas” vienam ar kitam lietuviui. Ta negausi lietuvių grupelė, kaip papūgos, tebekartoja a.a. dr. P. Grigaičio keltas abejones.

Reikia talkos ir paramos

Rezoliucijoms Remti Komitetas dirba tikrai konkretų ir kartu milžiniškos apimties darbą. Garsiosios rezoliucijos (H. Con. Res. 416) pravedimas JAV-bių Kongrese — tai pats didžiausias laimėjimas Lietuvos laisvės žygyje nuo 1940 metų. Tą laimėjimą pasiekė Rezoliucijoms Remti Komitetas, talkinant geros valios lietuviams ir kitiems amerikiečiams. Komiteto galutinis tikslas — minėtos rezoliucijos įgyvendinimas. Galutinio tikslo atsiekimas pareikalauja didelių pastangų, darbo ir nepaprastai daug laiko ir finansinių išteklių. Šiuo metu šis žygis yra intensyvus ir tylus.Dažnai nėra tikslu apie tai nei daug rašyti, nei kalbėti.

Nuo rezoliucijų žygio pradžios 1961 metais iki pat šiandien mūsų veiksniai (ALT-ba ir VLIK-as) nėra skyrę nė vieno cento šiam darbui. Visa parama atėjo ir ateina Rezoliucijoms Remti Komitetui iš pavienių geros valios lietuvių ir kitų amerikiečių. Ir talkos ir paramos reikėjo, reikia ir reikės šiame darbe.

Konkrečiai, Rezoliucijoms Remti Komitetas laukia iš visų geros valios lietuvių:

1.    Nė viename žygyje niekad nebuvo perdaug darbininkų. Rezoliucijoms Remti Komitetas nėra išimtis. Visi geros valios lietuviai kviečiami į talką darbu — kitaip tariant, reikia visų galimų darbo rankų.

2.    Dideli užsimojimai neįgyvendinami su centais. Šis žygis yra milžiniškos apimties, ir jo įgyvendinimui reikia didelių finansinių išteklių. Visi kviečiami kasmet prisiminti šį darbą kaip galima didesne pinigine auka. Lietuvių Bendruomenės apygardų ir apylinkių vadovybės ir kiti vienetai galėtų suorganizuoti kasmet aukų vajus šiam tikslui. Nereiktų laukti atskirų kvietimų, prašymų ar paraginimų.

Lietuvos bylos iškėlimo ir apgynimo reikalas Jungtinėse Tautose — tai visų geros valios lietuvių žygis!

V. J. Dienys

Redakcijos pastaba. Rezoliucijoms Remti Komiteto adresas yra šis: Rezoliucijoms Remti Komitetas, Post Office Box 75893, Los Angeles, California 90005.