Amerikos-Kanados studijų savaitė

Giedrioj vakaro tyloj prie Spyglio ežerėlio, 1958 rugpjūčio 10 d. 8 val. vakaro dr. V. Majauskas, stovyklautojų vadovas, pradėjo 2-ąją Amerikos ir Kanados LFB studijų savaitę. Po įvedamojo žodžio pakvietė prof. dr. Ad. Damušį, asistuojant R. Šomkaitei ir inž. P. Naručiui, pakelti tautines vėliavas. E.Blandytei deklamuojant, Lietuvos himną giedant pakilo Amerikos ir Lietuvos vėliavos.

Rytais po maldos ir pusryčių iki pietų buvo svarstomos paskaitininkų paruoštos mintys, o popiet, kadangi saulė kaip užsakyta negailėjo savo spindulių, buvo užtenkamai progos ir smėlį papurenti ir vandenį pataškyti, kuris spyglio ežerėlyje toks skaidrus. Vakarais skambėjo dainos, žavėjo kultūriniai parengimai ir susimąstymai arba “Spyglio Koto” pakutenimai.

Sekmadienio vakarą atžymėjo Detroito lietuvių programa, kurią išpildė p. Gobienės paruošta tautinių šokių grupė “Šilainė” ir smuiko ir piano muzika (Marytė ir Kazys Lekniai).

Pirmadienis — diskutuojama lietuviškoji kultūra (dr. Kaupasvadovauja), vakare atgaivina nuotaiką dr. S. Aliūno “Spyglio kotas’ ir dainos.

Antradienį — laisvės kovų prasmės diskusijos (vedant kun. dr. Baltiniuiir inž. P. Naručiui), vakare “Spyglio kotas’, dainos ir šokiai.

Trečiadienį: rytams iki penktadienio kun. Pr. Garšvapaskelbė trijų dienų maldą už persekiojamą, tylinčiąją Bažnyčią. Dienos diskusijos lietė moters vaidmenį rezistencijoje (vadovavo Alė Rūta Nakaitė Arbačiauskienė). Vakare: literatūros vakaras: savą kūrybą skaitė Alė Rūta-Arbačiauskienė, dr. Kaupas ir Aloyzas Baronas.

Ketvirtadienį — Lietuvos pramonės apžvalga (patiekė dr. A. Damušis), vakare linksmavakaris su “Spyglio kotu”, redaguotu dr. Kaupoir dr. S. Aliūno.,dainos ir šokiai.

Penktadienis — susikaupimo diena. Kun. Garšvos pamokslas ir pamaldos. Aldona Nasvytytė-Augustina-vičienėpaskaitoje palygino M. Pečkauskaitės kūryboj vaizduotą moterį su rezistencijos moterimi. Vakare; didingas laisvės kovose žuvusiųjų pagerbimas. Stovyklos vadovas dr.

V. Majauskas pakvietė prof. Brazaitį nuleisti vėliavą. Tautiniais rūbais apsivilkusios lietuvaitės įteikė juodą gedulo juostą. Juodai perrišta vėliava, giedant himną, deklamuojant E. Blandytei ir A. Kižienei nuleidžiama iki pusės stiebo. Prof. Damušis taria susikaupimo žodį. Tamsioje naktyje visi užsidega žvakutes ir eisenoje po vieną žygiuoja į mišką — tylos eisena. Eisena sustoja miško dauboje; ten prie dail. A. Valeškos piešto didingo Marijos su Nukryžiuotoju paveikslo nežinomojo partizano kapui atžymėti — susikaupiama. Mergaitės padeda gėles. Giesmė “O Dieve”, Blandytės de-dlamacija, “Marija, Marija”. Visų perskaitomas bendras aktas — pasižadėjimas. Eilėraštis - Palubinskienės. Viešpaties Angelas. Žvakučių tylos eisena grįžta prie gedulo vėliavos, ten žvakutes sudeda, ir visi pasirašo pasižadėjimo aktą. Gilioj naktyje prie laužo ant ežero kranto giedamos partizanų ir patriotinės dainos. Penktadienį po pietų perskaitomas dr. A. Musteikioreferatas apie lietuviškos kultūros raidą. Partizanų minėjimą paruošė p. A. Kižienė.

Šeštadienis — santrauka visos savaitės minčių, ir buvo paskutinė paskaita — J. Brazaičioapie lietuvių tautos charakterį. Stovyklos vadovas dr. Majauskas moderniškai ir kruopščiai suruošęs ir pravedęs studijų savaitę, 8 val. vakaro sukviečia visus poilsio ir studijų savaitės baigos minutei — vėliavų nuleidimui. Prof. J. Brazaičiui tarus baigiamąjį žodelį, asistuojant prie vėliavos (dr. Razmai, Irenai Lozaity-tei ir Vikt. Palubinskui) Tautos himnui skambant nuleidžamos vėliavos.

Taip jauku ir gera savam lietuviškam kampelyje ir toli esant nuo Lietuvos. Džiaugsmas ima ne tik kad gabiai techniškai tokią didelę masę žmonių tvarkė gabus administratorius Buitkus, bet kad ir iš visuomenės menkų pinigų stovyklos komitetas per tokį trumpą laiką sugebėjo sudaryti sąlygas (pastatus, įrengimus, maudyklę), kuriose jau taip miela atostogauti.

Po vėliavos nuleidimo žavėjo puikus p. Stankaitytės koncertas ir p. Strolios vyrų dvigubas kvartetas su liaudies ir partizanų dainomis, o baigai viską peržvelgė “Spyglio kotas’, redaguotas dr. K Ambrozaičio, dr. Kaupo ir dr. S. Aliūno, ir “Spyglio dainelių” išpildymu dr. Pemkaus su dr. Majausku.

Nenorėjo niekas skirstytis namo, jau dabar pradėdami laukti kitų metų studijų ir poilsio savaitės, kurią jau apsiėmė suruošti Clevelando bičiuliai: inž. Čyvas, J. Mikonis ir Vl. Palubinskas.

1959 metų studijų savaitei Clevelando komisija vietą parinko ten pat kaip ir 1958 — Dainavos jaunimo stovyklą, kuri patogiausiai pasiekiama iš svarbiausių vietovių. Laikas yra gautas rugpiūčio 9—15. Svarstomieji klausimai bus pranešti vėliau.