MŪSŲ PERIODIKA

AIDAI — kultūros žurnalas. Šeši numeriai per metus. Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. Leidžia Tėvai Pranciškonai, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Prenumerata 15 dol. metams.

AKIRAČIAI — atviro žodžio mėnraštis, 6821 South Maplewood Ave., Chicago, IL 60629. Redaguoja — redakcinė kolegija. Metinė prenumerata 8 dol. metams JAV-se ir kituose kraštuose.

DRAUGAS — laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis, išeina penkis kartus per savaitę. Adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Prenumerata metams: 45 dol. Amerikoje ir 47 dol. užsieny. Leidėjas — Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija (Tėvai Marijonai).

DARBININKAS — savaitraštis, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Prenumerata metams 15 dol. Leidėjas — Tėvai Pranciškonai.

DIRVA — tautinės minties lietuvių laikraštis, savaitraštis, 6116 St. Clair Ave., P.O. Box 03206, Cleveland, OH 44103. Redaktorius Vytautas Gedgaudas. Metinė prenumerata 17 dol. Leidėjas — Amerikos Lietuvių spaudos ir radijo draugija Viltis, Inc.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Leidėjas — Tėvai jėzuitai. Redaktorius Juozas Vaišnys, S.J. Metinė prenumerata 8 dol.

LIETUVIŲ DIENOS — mėnesinis žurnalas, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029. Redaguoja — redakcinė kolegija. Angliško skyriaus redaktoriai: Rūta Skirius, MPA ir Jurgis Matulionis, MA. Leidėjas — Antanas F. Skirius. Prenumerata 20 dol. metams. Garbės prenumerata — 35 dol.

LAISVOJI LIETUVA — dvisavaitinis laikraštis, 2168 West 71st Street, Chicago, IL 60629. Leidėjas — Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. Redaguoja redakcinė kolegija. Redaktorius — Morkus Šimkus. Metinė prenumerata Amerikoje 12 dol., Kanadoje 15 dol.

NAUJOJI VILTIS — Politikos ir kultūros žurnalas. Leidėjas Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo Lithuania” ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redakcinė kolegija: Aleksas Laikūnas (red.), dr. Bronius Nemickas ir Mečys Valiukėnas. Redakcijos adresas:    935

Beverly Rd., Cleveland Hts, OH 44121.

PASAULIO LIETUVIS — mėnesinis žurnalas Bendruomenės minčiai ir gyvenimui. Redaktorius — Bronius Nainys.

Leidėjas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Prenumeratos kaina 10 dol. metams. Garbės prenumerata — 20 dol.

VYTIS — The Knights of Lithuania — mėnesinis žurnalas. Vyr. redaktorius Aldona Ryan, 6591 McEwen Rd. , Centerville, OH 45459. Administracijos adresas: 2461 W. 45th Street, Chicago, IL 60632. Leidėjas — Lietuvos vyčiai. Metinė prenumerata — 8 dol.

TĖVYNĖS SARGAS — Leidžia Popiežiaus Leono XII Literatūrinis Fondas, redaktorius — Petras Maldeikis, 117 Sunset Drive, Hot Springs, Arkansas 71901. Administracija: 6819 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Atskiro numerio kaina 4 dol.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI — Lietuvių savaitraštis, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros draugija Žiburiai. Redaktoriai: kun. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vytautas Kastytis. Metinė prenumerata $17.00