NAUJI LEIDINIAI

Vladas Kulbokas, LIETUVIŲ LITERATŪRINĖ KRITIKA TREMTYJE. XII-568 psl. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys, 00187 Roma, Piazza della Pilotta, 4. Kaina nepažymėta. Spaustuvės išlaidos apmokėtos Veronikos ir Vlado Kulbokų lėšomis.

Knyga skiriama literatūros profesoriams Vincui Krėvei-Mickevičiui, Vincui Putinui-Mykolaičiui, Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui pagerbti ir autoriaus gyvenimo draugei Verutei Mamiūnaitei-Kulbokienei.

Veikalas apima lietuvių literatūrinę kritiką 1944-1972 m. Autorius naudojosi visa jam prieinama laikraščių ir žurnalų paskelbta medžiaga.

Knyga suskirstyta į 4 skyrius: vyriausioji karta (gimę 1900 - 1914 m.), vidurinioji karta (gimę 1915 - 1925 m.), jaunoji karta (1926 - 1935 m.) ir ketvirtame skyriuje paliečiami šie klausimai: literatūra ir okupuotoji Lietuva bei specialūs literatūriniai klausimai, kaip laikraščiai ir žurnalai Vokietijoje ir Amerikoje, L.E., literatūriniai vertimai, informacija apie pasaulinę literatūrą, rašytojų prieauglio klausimas ir kritikas - rašytojas - skaitytojas. Knygos gale įdėta veikalo turinio santrauka anglų kalba ir vardynas.

Besidominčiam lietuvių literatūra, kultūra, švietimu ir lietuviško gyvenimo apraiškomis, Vlado Kulboko redaguotas veikalas bus vertingu žinių šaltiniu, nors, kaip leidėjai knygos pastaboje pažymi, ir šis veikalas turi mažų trūkumų, kurių išvengti negalėjo nei autorius, nei leidėjai.

L.K.M. Akademija savo veikalų leidimo plane yra numačiusi išleisti šiuos autorius:

J. Gasiūnas — Vysk. K. Paltaroko gyvenimas (baigiama ruošti spaudai), A. Kučas — Didysis lietuvybės mecenatas Prel. J. Karalius (baigiama ruošti spaudai), Panevėžio vyskupijos istorija (ruošiama spaudai), K. Avižonis — Rinktiniai raštai, III t. (spausdinami), Z. Ivinskis — Rinktiniai raštai, II t. (paruošta spaudai), Z. Ivinskis — Rinktiniai raštai, III t. (ruošiama spaudai), A. Salys — Rinktiniai raštai, II t. (spausdinami) ir A. Salys — Raštai III (ruošiami spaudai).

Visais jau išleistų ir išleidžiamų veikalų užsakymų reikalais kreiptis aukščiau nurodytu adresu.

Vyskupas Vincentas Brizgys, NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Žmogus, pasaulis, Dievas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1982 m. 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 264 psl. Kaina $5.00 Gaunama pas leidėjus ir spaudos platintojus.

Įdomiose autoriaus pastabose randame: “Pasvarstykime tik tris: žmogų, pasaulį ir Dievą. Ar kas laikytų save vadinamu tikinčiu ar netikinčiu, tačiau bent apie šiuos tris kiekvienas turėtų pagalvoti” . . .“Mąstytojai, filosofai ir teologai yra daug prirašę apie žmogų, tačiau, kaip šiandien atrodo, žmonės dar negreit supras vieną ir visiems aiškią nuomonę, kas yra žmogus, aiškiau pasakius, kas esu aš pats”. Toliau autorius pažymi, kad panašiai yra su pasaulio ir Dievo pažinimu. “Šie trys savo tarpe yra taip sujungti, kad yra neatskiriami. Taigi, reikia ir mąstyti, ir kalbėti apie jų trijų santykius, reikia ne vien iš įdomumo, bet kadangi tai yra neišvengiama būtinybė” . . . “Mintys, telpančios sekančiuose puslapiuose, nėra mano vieno. Daugiausia čia pasektas belgas teologas kun. Robert Guelluy (Vie de Foi et Taches Terrastres))”.

Graži mūsų vyskupo dovana skaitančiam ir mąstančiam lietuviui.

Dr. Juozas Vaišnora, M.I.C. I — JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ ir II — ŠV. SOSTO ATSTOVO RATO VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE. 94 psl. Išleido Tėvai Pranciškonai, Brooklyn, N.Y. 1982 m. Kaina 4 dol.

Knygoje atspausdinti straipsniai, pasirodę Aiduose 1977 ir 1979 metais.

Autorius duoda įdomios istorinės medžiagos apie Vilniaus vyskupų likimą XIX-XX amžiuje, Vilniaus vyskupijos 1908-1917 m. laikotarpį, Kandidato į Vilniaus vyskupus beieškant, Kas siūlė kun. Matulaitį Vilniaus vyskupu, J. Matulaičio žygiai, kad nebūtų paskirtas Vilniaus vyskupu; Vilniaus kapitulos reakcija, paskyrus vyskupu Matulaitį; Nuncijus Achille Ratti pažintis su J. Matulaičiu, Ratti rūpestis kitais kraštais, Ratti kelionė į Vilnių ir Kauną, Vysk. J. Matulaičio ir nuncijaus A. Ratti korespondencija, Nuncijaus Ratti vargai Lenkijoje, Achille Ratti — popiežius Pijus XI.

Antroje šio leidinio dalyje, autorius, panaudodamas plačius informacinius šaltinius, kalba apie šv. Sosto atstovo, būsimo popiežiaus, vizitą Lietuvoje ir Latvijoje.

Vertingas ir naudingas leidinys sekant mūsų Garbingojo Dievo Tarno kelią į Altoriaus garbę.

Valė Marcinkonytė, TILTAS PER NERĮ. Dedikuota dviejų šeimų garbingam atminimui. 133 psl. Viršelis Julytės Neverauskaitės. Atspausta Draugo spaustuvėje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Kaina 5 dol.

Australijoje gyvenanti autorė, vilnietė Valė Marcinkonytė - Neverauskienė gyvu ir gražiu stiliumi pasakoja savo atsiminimus iš Vilniaus sovietų okupacijos dienų.

Marijus Blynas. LIETUVOS SENOVĖS PAMINKLAI. 262 psl. Išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas 1982 m. Kaina 10 dol. Gaunama pas platintojus. Knygos motto: Tauta, kuri nevertina savo kultūros ir praeities, yra pasmerkta žlugimui.

Gausiai iliustruota knyga suskirstyta į šiuos skyrius: Vilniaus senoviniai pastatai, Senovės Lietuvos pilys XII - XIV amž., Vilniaus senoviniai požemiai, Senovinės Vilniaus gynybinės sienos, Meniškiausios Lietuvos bažnyčios, Kauno senovinės fortifikacijos, Kauno senieji pastatai ir bažnyčios, Naujesnės Lietuvos pilys.

Anatolijus Kairys, PAŽADŲ DVARAS. Tautosakinis romanas, 243 psl. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 1982 m. Viršelis ir aplankas dail. A. Sutkuvienės. Kaina $8.00 Gaunama ir pas spaudos platintojus.

Mūsų kūrybingasis romanistas, dramaturgas ir poetas lietuviui skaitytojui padovanoja naują fantastinį - tautosakinį romaną. “Tautosaka, pasak autoriaus viską pasiima, sutvirtina ir vėl mums grąžina”. Pažadų dvaro senoji tautosaka suka nauju keliu, prasideda naujos tautosakos era” — sakoma knygos aplanko pastabose.

Autoriaus romano - pasakos herojai trys broliai, kurių du buvo protingi, o trečias poetas. Poetas išėjo ieškoti jau anksčiau paklydusių brolių. Savo pasakų pasauly poetas sutinka savo buvusį tautosakos profesorių, kuris toliau vadovaus jo tolimesnėje ieškojimo kelionėje. Laikas, vieta, pasaka ir tikrovė susijungia Pažadų dvaro fantastiniame romane.

Autorius yra už savo kūrybą laimėjęs daug premijų. Jis yra ir 1982 metų Draugo romano Kelionė į Vilnių 2,000 dol. premijos laureatas.

Birutė Pūkelevičiūtė. MARCO POLO LIETUVOJE. Apsakymai. Dailininkas Kazys Veselka. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Chicago IL 60629. 303 psl. Kaina 10 dol. Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd Street, Chicago IL 60629.

Knygoje įdėti šie apsakymai: Prisiminimų mieste (sonatina fleitai), Kaip Arvis išėjo į žmones, Šėriau žirgelį, Kerlio pertas, Kelionė į Marčiupį ir Marco Polo Lietuvoje.

Stilingo ir rūpestingo žodžio autorė, laimėjusi 31-jo Draugo romano konkursą 1981 metais už romaną Devintą lapą, dabar skaitytojui dovanoja įdomius šešis apsakymus.

B. Pūkelevičiūtė — poetė, dramaturgė, aktorė, režisierė, novelistė, vaikų literatūros kūrėja, operų libretų vertėja — yra parašiusi keturis premijuotus romanus, išleidusi vieną apysakų rinkinį, vieną poezijos rinkinį, dvi lietuviškų vaidinimų plokšteles, surežisavusi vieną garsin spalvotą lietuvišką filmą, autorė dviejų dramų.

Didelių talentų kūrėja, pasak jos, betgi daugiau linkstanti į prozinę kūrybą. Ji mano, kad tvirtos prozos kūrimas yra svarbesnis lietuvių literato, norinčio įsipilietinti pasaulinėje literatūroje, uždavinys.

Skaitytojas šioje knygoje ras džiugių skaitybos valandų.