Į Laisvę 1978 73(110)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................................ 2

Vytautas Vardys: Maskvos karas prieš LKB Kroniką ........................ 4

Juozas Brazaitis: Lietuvos žydų likimas ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė 16

Leonardas Valiukas: Niekad nepulkim į neviltį .......................... 27

Antanas Musteikis: Naujasis sovietinis vaikas .......................... 33

Jurgis Gliauda: Palikimas jam .......................................... 42

Stasys Lozoraitis: Lietuvių tauta — mūsų pasaulio centras .............. 44

Nelietuvio mokslininko patirtis Lietuvoje .............................. 48

Penktasis PLB seimas ................................................... 50

Fab. Žirgulis: Veiksniai tariasi ....................................... 52

J. Pašilis: Nuostolingas tautininkų susiardymas ........................ 54

Bičiuliai kūryboje, veikloje ir gyvenime ............................... 60

“Į Laisvę” vedamieji ................................................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas,Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys,JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm.

Bloomington, Illinois

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis,Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kęstutis J. Čeginskas,Europos LFB pirmininkas,

Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis,Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius, Chicago, Illinois

Juozas Kojelis,“Į Laisvę” red., Santa Monica, Calif.

Linas Kojelis,Princeton, New Jersey Antanas Sabalis, Woodhaven, New York Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 747 — 23rd Street, Santa Monica, CA 90402

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Aleksas Kulnys, 70.34 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, CA 90724.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 73 (110) 1978 — RUGSĖJIS

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by theFriends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor 747 — 23rd Street Santa Monica, CA 90402

Aleksas Kulnys, Administratorius/Circulation Manager

7034 Hartcrest Drive

Rancho Palos Verde, CA 90247