Į Laisvę 1977 70(107)

     T U R I N Y S

Vincas Bartusevičius: Intelektualai, dešinė ir kairė ........ 1

Vytautas Vaitiekūnas: Kas nauja naujoj sovietų konstitucijoj 18

Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu .............. 34

IDĖJOS IR DARBAI:

Išeivijoje: Lietuvos laisvinimo perspektyvos (R. Kudukis),

             Politinių studijų savaitgalis (J. Kojelis) .... 42

Pasaulyje: Eurokomunizmas (J. P.) .......................... 53

Idėjos spaudoje ............................................ 58

Užgesę žiburiai ............................................ 61

Vardai įvykiuose ........................................... 63

Atsiųsta paminėti .......................................... 64

Į Laisvę klausimų atsakymai ........................ viršelio 3


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai trls kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90274

ŠĮ NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių Ir apžvalgų pažiūros Ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam Ir nebūtinai atitinka Į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už sutelkimų vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.