LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS NARIŲ KVALIFIKACIJOS

GYVYBINIAI TAUTOS REIKALAI

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės aktyvieji nariai išrinko savo vyriausią organąJAV LB Tarybą. Tiesa, New Yorko ir apylinkės lietuviai dėl tam tikrų priežasčių rinkimuose nedalyvavo. Reikia manyti, kad netrukus bus paskelbti specialūs New Yorko apygardai rinkimai, ir ten LB aktyvieji nariai išrinks savo porą atstovų.

Visi tie, kurie pilniau seka JAV-bių lietuvių gyvenimą ir veiklą, pažvelgę į išrinktųjų, sąrašą, aiškiai pastebės, kad dauguma naujosios LB Tarybos narių yra pilnai verti ir tos garbės ir tuo pačiu labai atsakingų pareigų. Vienas kitas iš išrinktųjų, ypač iš jaunesniųjų tarpo, pateko į LB Tarybą, kaip žmonės sakytų, per apsirikimą.

Iki šiol į LB Tarybą gali kandidatuoti kiekvienas lietuvis: jaunuolis ar jaunuolė, pasiekę 18 metų amžiaus ribą; tam tikri lietuviai, visur ir visada tesiveržią tik į aukštus postus, bet nenorį nieko konkretaus dirbti; net ir tie, kurie šmeižia LB ir jos vadovybę. Kaip taisyklė, balsuotojai atskiria pelus nuo grūdų. Esant pelų gana gausokai rimtų ir kvalifikuotų kandidatų tarpe, patenka į Tarybą ir elemento, kuriam gal neturėtų būti vietos net ir LB apylinkių valdybose.

Mūsų jaunimo organizacijos (ateitininkai, skautai ir kitos) per visą tremties laiką neparuošė pilna to žodžio prasme darbuotojų lietuvių visuomeninio ir politinio pobūdžio organizacijoms. Ant vienos rankos pirštų būtų galima suskaityti atėjusius iš ateitininkų ir skautų tarpo jaunosios kartos darbuotojus, kurie yra pilnai kvalifikuoti užimti pirmaujančius postus pagrindinėse lietuvių organizacijose. Jaunimo darbuotojų tikroji mokykla yra jų pačių organizacijos, LB apylinkės ir apygardos. Užėmę pirmaujančius postus savo organizacijose ir LB apylinkių ir apygardų valdybose, galėtų tik tada pretenduoti į LB vyriausią organąTarybą. LB Taryba nėra jaunimo darbuotojų paruošimo mokykla.

Nesu nusistatęs nei prieš jaunimą, nei prieš senimą. Rinkdami asmenis į LB Tarybą, turėtumėm visiškai pamiršti kandidatų amžių, o visą dėmesį skirti tu asmenų kvalifikacijoms. Tur būt nė vienas iš mūsų neiname pas gydytojus ar advokatus vien dėl to, kad jie jauni amžiumi. Pasirenkame gydytojus, advokatus, architektus ir kitų specialybių žinovus, kurie turi pakankamai patirties ir kurie gali mums tikrai padėti. Panašiai turėtumėm elgtis ir rinkdami asmenis į pagrindinių organizacijų. vadovaujančius postus. Tam tikrų jaunuolių išrinkimas į LB Tarybą yra tikras nesusipratimas. Ne vienas iš jų turbūt nė kartą nėra dalyvavęs nė viename LB apylinkės susirinkime ir nėra užėmęs nė vieno posto valdybose ar net komisijose. Rimtose amerikiečių organizacijose tokių pokštų tikrai nepasitaiko. Lietuvių Bendruomenė, apjungianti visus JAV-bių lietuvius, to ateityje turėtų tikrai netoleruoti. Turėtų būti nustatytos bent minimalinės kvalifikacijos kandidatams į LB Tarybą.

Paskutinieji LB Tarybos rinkimai nebuvo normalūs. ALT-bos žmonės “maišė rinkimų vandenį” visomis priemonėmis ir visais būdais, norėdami pravesti daugumą savo žmonių į naująją Tarybą ir vėliau padiktuoti LB-nei “veiklos gaires”. Visos altininkų pastangos nuėjo vėjais, nes jiems tepavyko pravesti tik 4 ar 5 asmenis į LB Tarybą.(Žiūr. šio “Į Laisvę” numerio apžvalgoje apie LB Tarybos rinkimus. Red.).

Nenormalumų nebus galima išvengti ir ateityje: jei ne altininkai, tai kuri nors kita grupė gali ateiti su savo “planais”. Ši LB Taryba turėtų pasiruošti visiems netikėtumams ateityje.

Naujoji LB Taryba jau savo pirmoje sesijoje turėtų sudaryti specialią komisiją rinkimų taisyklėms paruošti. Rinkimų taisyklės turėtų būti paruoštos rimtai ir iš anksto. Be kitų klausimų, turėtų būti paliestas kandidatų kvalifikacijų reikalas. Jaunimui durys neturėtų būti uždarytos į LB Tarybą, bet jos neturėtų būti ir per plačiai atvertos. Balsavimo kortelėse iš viso neturėtų būti minimas kandidato amžius, o tik jo turėtos pareigos LB apylinkių ir apygardų vadovybėse. Jei rinkimai nebūtų vykdomi apygardomis, gal viso krašto lietuviai pajėgtų pilniau atskirti pelus nuo grūdų. Kandidatų sąrašas turėtų būti paskelbtas bent porą mėnesių prieš rinkimus. JAV LB Centro Valdyba turėtų išleisti gerokai prieš rinkimus specialų leidinį, apibudindama kiekvieno kandidato veiklą ir atliktus darbus tik Lietuvių Bendruomenėje.

Didesnė pusė naujai išrinktos LB Tarybos narių yra ir pajėgi ir verta tų. pareigų. Tie asmenys, be savo tiesioginių pareigų, turės išvesti į plačiuosius vieškelius ir tuos jaunuolius, kurių dalis tikrai neverta vietos LB Taryboje. Tie jaunuoliai bent metus turėtų tik klausytis ką senieji “rabinai” kalbės ir svarstys, kaip kad daro į JAV-bių naujai išrinkti senatoriai ar kongresmanai. Jie yra susodinami posėdžių salių paskutinėse vietose, ir pirmininkaują Senate ir Atstovų Rūmuose labai retai teleidžia tiems “junior” senatoriams ar kongresmanams prasižioti.

K. Taujenis