Aktyvieji frontininkai: — Edmundas Arbas ir dr. Bronius Radzivanas

EDMUNDAS ARBAS

EDMUNDAS ARBAS, Santa Monica, California (JAV), inžinierius-architektas, Rezoliucijoms Remti Komiteto sekretorius.

Retas iš profesionalų pajėgia suderinti savo darbą su visuomenine veikla. Ne toks yra Edmundas Arbas. Jis yra vienas iš iškiliausių mūsų architektų, o taip pat aktyviai dalyvauja mūsų politinėje ir visuomeninėje veikloje.

Edmundas Arbas (g. 1915.VI. 26 Karsokų k., Žąslių vls., Trakų aps.) baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą 1930, Kauno aukštesniąją technikos mokyklą 1936, architektūrą studijavo Vienos (Austrijoje) ir Stuttgarto (Vakarų Vokietijoje) universitetuose ir baigė Lawrence technologijos institutą (Detroit, Michigan, JAV) 1950. Atvykęs į JAV-bes 1947, gyveno su šeima Detroito mieste, vėliau persikėlė į Kaliforniją ir įsikūrė Santa Monica (Los Angeles priemiestis) mieste. Dirba architektūros kompanijose ir verčiasi privačia praktika.

Lietuvoje veikė ateitininkuose ir šauliuose; 1940-44 buvo slaptame komitete rūpintis nuo okupantų nukentėjusiais lietuviais, priklausė Kęstučio vyr. štabui, organizavo materialinę paramą pogrindžio spaudai.

Aktyviai dalyvauja amerikiečių ir lietuvių inžinierių ir architektų veikloje. Aktyvus LB ir Respublikonų partijos narys, spaudos bendradarbis. Edmundas Arbas buvo vienas iš Rezoliucijoms Remti Komiteto organizatorių ir yra nuo tos organizacijos suformavimo pradžios vadovybės sekretorius.

DR. BR. RADZIVANAS

BRONIUS RADZIVANAS, M. D., Richmond Hill, New York (JAV), JAV-biy LB Tarybos narys ir VLIK-o Tarybos pirmininkas.

Kiekvienoje lietuvių bendruomenėje nuoširdžių ir pajėgių darbuotojų skaičius yra labai ribotas. New Yorko miesto ir apylinkės lietuviai gali didžiuotis turėdami tame skaičiuje dr. Bronių Radzivaną.

Dr. Bronius Radzivanas (g. 1907.VI.28 Vidiškiuose, Ukmergės aps.) baigė Ukmergės gimnaziją 1928 ir VDU medicinos fakultetą 1937. Vertėsi privačia praktika ir kartu buvo Kauno miesto savivaldybės gydytojas. Pasitraukęs 1944 metais į Vokietiją dirbo kaip gydytojas vokiečių ligoninėse (Dresden ir Wangen miestuose), vertėsi privačia praktika Wangen’e, dirbo kaip gydytojas UNRRA ir IRO žinyboje. 1949 atvyko į JAV-bes ir gyvena su šeima Richmond Hill mieste (New Yorko priemiestyje). 1959 įgijo medicinos ir chirurgijos gydytojo teises New Jersey steite ir nuo to laiko ten dirba. Be to, tais pačiais metais įgijo kvalifikuoto radiologo teises New Yorko universitete.

Nuo 1924 metų ateitininkas: gimnazijoje, universitete (Korp! Gaja), tremtyje Europoje ir JAV-se. Gimnazijos laikais dalyvavo skautų veikloje. Aktyviai dalyvavo rezistencijoje. Šiuo metu yra aktyvus LB ir VLIK-o darbuotojas; neseniai buvo išrinktas Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos centro valdybos sekretoriumi.