VASARIO I6-SIOS AUKOS

Amerikos lietuvių kongreso Detroite 1969 metų rugpiūčio mėn. 30-31 d. d. dr. K. Šidlauskas, krikščionių demokratų lyderis, kalbėdamas Lietuvių Tautinės Sandaros vardu, teisingai pastebėjo, kad dabartinės kovos už laisvę istorijoje Lietuvos bylai pagrindinės reikšmės turėjo Kersteno komiteto tyrinėjimai ir JAV Kongrese H. Con. Res. 416 rezoliucijos pravedimas.

PARTIZANAS SU PROFESORIAIS — Julijonas Būtėnas (viduryje) su prof. dr. Z. Ivinskiu (kairėje) ir prof. dr. Antanu Maceina (dešinėje) prieš maždaug 20 metų. Kaip visiems žinoma, žymusis laikraštininkas Julijonas Būtėnas grįžo slapta iš tremties į savo numylėtą Lietuvą ir ten, kovodamas partizanų eilėse, žuvo už ją.    Vytauto Maželio nuotrauka

Galima pamiršti faktą, kad tas pats atstovas savo laiku žodžiu ir raštu kietai kovojo prieš H. Con. Res. 416 rezoliuciją pravedusį Rezoliucijoms Remti Komitetą, tačiau iš tragiškos situacijos negalima nepasidaryti bent praktiškų išvadų.

Kersteno komisijos tyrinėjimaitai Amerikos Lietuvių Tarybos nuopelnas. Tačiau šis tikslas pasiektas be didesnių pastangų, beveik pripuolamai. Be to, tuo metu Baltijos valstybių reikalui buvo labai palanki tarptautinės politikos laisvajame pasaulyje konjunktūra, o JAV-bių užsienio politikai vadovavo John Foster Dulles, visoje Amerikos istorijoje Baltijos valstybėms draugiškiausiai nusiteikęs valstybės sekretorius.

H. Con. Res. 416 rezoliuciją Rezoliucijoms Remti Komitetas pravedė po sunkios šešerių metų. kovos, lauždamas nepalankias “tiltus” su sovietais statančios krašto administracijos nuotaikas ir šalindamas kai kurių įtakingų lietuvių ir laisvinimo institucijų statomas kliūtis. Finansiniai komiteto ištekliai buvo labai menki. Nė vienas laisvinimo veiksnys, išskyrus JAV Lietuvių Bendruomenę, nė centu Rezoliucijoms Remti Komiteto darbo neparėmė. Šio sąjūdžio darbuotojai ir talkininkai pinigų trūkimą kompensavo nepalaužiamu tikėjimu, įtemptu darbu ir lietuvišku entuziazmu.

Kalbant apie tolimesnį laisvinimo veiklos finansavimą, negalima iš akių išleisti fakto, kad H. Con. Res. 416 REZOLIUCIJOS ŠIANDIEN NETURĖTUME, JEI 1961-1966 METŲ LAIKOTARPYJE AUKOTOJAI BŪTŲ LAIKĘSI AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS DIREKTYVŲ IR VISAS VASARIO 16 AUKAS KREIPĘ TIK Į AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS IŽDĄ.

Rezoliucijoms Remti Komitetas šiuo metu tyliai, bet ne mažesniu atkaklumu, kaip ir anksčiau, vykdo antrąjį savo plano tikslą: išgauti JAV-bių vyriausybės prielankumą Kongreso priimtai H. Con. Res. 416 rezoliucijai vykdyti, t. y., iškelti Baltijos valstybių bylą Jungtinėse Tautose.

Yra žmonių, kurie to tikslo pasiekimu netikės, kaip netikėjo ir rezoliucijos pravedimo galimumu. Jie tegu aukoja toms institucijoms, kuriomis labiau pasitiki. Kurie tiki Rezoliucijoms Remti Komiteto darbo prasmingumu ir pasitiki tame komitete dirbančiais žmonėmis, tegu Vasario 16 aukas skiria komitetui.

Kol tiesioginio atstovavimo ir visuotinio susipratimo keliu neturime sudarytos vyriausios Amerikos lietuvių politinės vadovybės, prievartinis aukų centralizavimas neturi jokio pagrindo ir prasmės. Dėl to nuostolių galėtų patirti Lietuvos laisvės kova. Aukotojui turi būti palikta laisvė.

T. Reinys