DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Stasys Raštikis, Monterey, California (JAV), nuo 1955 metų dirbęs JAV-bių kariuomenės kalbų mokykloje, išėjo į pensijų. Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės divizijos generolas, gimė 1896 metų rugsėjo mėnesio 13 dieną Kuršėnuose, Šiaulių apskrityje. Augo rytinėje Lietuvos dalyje, kur 1909 metais baigė Dūkšto pradžios mokyklą ir 1914 metais Zarasų progimnaziją. Stasys Raštikis baigė karo mokyklą Tiflise (Kaukaze, Rusijoje), dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su lenkais ir bolševikais. Nepriklausomybės laikais tarnavo kariuomenėje ir studijavo: 1929 m. baigė Lietuvos universitetą (Kaune) ir 1932 m. Vokietijos gen. štabo akademiją. Lektoriavo Lietuvos aukštuosiuose karininkų kursuose ir karo mokykloje, buvo vyr. štabo viršininkas ir Lietuvos kariuomenės vadas (1935-1940).

•    Stasys Lozoraitis, (Roma (Italija), Lietuvos diplomatijos šefas, atšventė savo 70 metų amžiaus sukaktį. Jis su žmona buvo atvykę į PLB seimą, įvykusį New Yorko mieste, ir aplankė didesnes lietuvių bendruomenes JAV-se. Stasys Lozoraitis gimė 1898 metų rugsėjo mėnesio 5 dieną Kaune. Gimnaziją baigė Voroneže (Rusijoje), teisę studijavo Berlyno universitete. 1923 metais įstojo į Lietuvos diplomatinę tarnybą. Lietuvos užsienio reikalų ministeriu išbuvo 4 metus (1934 - 1938).

•    Prel. Paul Marcinkus, Vatikanas (Roma, Italija), lietuvių kilmės amerikietis dvasiškis, popiežiaus Pauliaus VI pakeltas į vyskupus. Konsekracija įvyko 1969 metų sausio mėnesio 6 dieną Vatikane. Naujasis vyskupas gimė 1922 metais Cicero mieste (prie Chicagos), kunigu įšventintas 1947 metais, dirba Vatikano diplomatinėje tarnyboje nuo 1959 metų. Naujojo vyskupo motina, trys broliai ir sesuo gyvena Cicero mieste.

•    Prel. dr. Juozas Končius, Macbeth, N. Y. (JAV), neseniai baigė rašyti anglų kalba Lietuvos istoriją lietuviškam jaunimui, nemokančiam lietuvių kalbos, šią knygą (History of Lithuania) parašyti buvo užsakiusi Lietuvių Bendruomenės vadovybė, kuri ją ir išleis. Prel. dr. J. Končius (g. 1891.VI.16 Stulgiuose, Lietuvoje) gyvena JAV-se nuo 1923 metų. Kaimo kunigų seminariją baigė 1917, studijas gilino Katalikų universitete (Washington, D. C.), gaudamas pedagogikos magistro laipsnį (1925) ir teologijos daktaro laipsnį (1930). Prel. dr. J. Končius išvarė plačiausią barą lietuvių šalpos darbe, eilę metų vadovaudamas BALF-ui.

•    Kazimieras Čibiras, Montevideo (Urugvajus), Lietuvos pasiuntinybės spaudos attache, jau dvidešimt metų sumaniai, intensyviai ir dinamiškai kelia ir gina Lietuvos bylos klausimą Pietų Amerikos kraštų sluoksniuose. Urugvajaus užsienių reikalų ministerijos diplomatiniame sąraše jis pažymėtas kaip seniausias pareigūnas tame poste. K. Čibiras (g. 1911.VI.5 Vilniaus krašte) mokėsi Švenčionių lietuvių gimnazijoje ir Vilniaus mokytojų seminarijoje. K. Čibiras yra parašęs eilę knygų ir brošiūrų ispanų kalba Lietuvos bylos klausimais.

•    Dr. Vytautas J. Bieliauskas, Cincinnati, Ohio (JAV), Xavier universiteto psichologijos profesorius ir to skyriaus vadovas, yra pakviestas to miesto policijos skyriaus specialiu patarėju ir paskaitininku tos institucijos pareigūnams. Cincinnati miesto policijos viršininkas ar kiti pareigūnai, vykdami į specialias konferencijas, kviečia vykti kartu dr. V. J. Bieliauską, kaip psichologą - patarėją.

•    Frank Norris (Norušas), West Peru, Maine, gimęs Lietuvoje ir kūdikystėje su tėvais atvykęs į JAV-bes, šiuo metu yra Maine steito le-gislatūros aukštųjų rūmų (senato) narys. Jo žmona yra Amerikos lietuvaitė, gimusi Rumford, Maine, mieste. Anot Prank Norris, nė vienas kitas lietuvis niekad nėra buvęs Maine steito legislatures narys. Tuo jis labai didžiuojasi. Ir senatorius P. Norris ir jo žmona kalba lietuviškai.

•    Dr. Domas Jasaitis, Mount Vernon, New York (JAV), medicinos gydytojas (išėjęs į pensiją), krikščionių demokratų veikėjas, ateitininkas, perėmė redaguoti “Tėvynės Sargą”. Šis krikščionių demokratų žurnalas išleidžiamas maždaug kartą į metus ir skiriamas Lietuvos politinių klausimų nagrinėjimui. Naujas “Tėvynės Sargo” numeris, naujojo redaktoriaus rankose, turėtų netrukus pasirodyti. Dr. D. Jasaitis dirbo eilę metų vienoje Floridos ligoninėje, išėjęs į pensiją, persikėlė į New Yorko steitą. Jo dabartinis adresas yra šis: Dr. Domas Jasaitis, 220 North 7th Avenue, Mount Vernon, New York 10550.

•    Eugenijus Bartkus, Chicago, Illinois (JAV), Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto posėdyje perrinktas tos organizacijos pirmininku antrai kadencijai. ALT-ba pergyvena krizę. E. Bartkus skundėsi metiniame ALT-bos suvažiavime, kad jam nepavykę 1968 metais sušaukti nė vieno vykdomojo komiteto posėdžio, kuriame dalyvautų du trečdaliai narių. Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių, ir tik du trečdaliai narių gali daryti sprendimus bei nutarimus. Neseniai įvykusioje ALT-bos konferencijoje ši politinė organizacija nepriėmė jokio veiklos plano ateičiai.

•    Dr. Henrikas Nagys, Montreal, Quebec (Kanada), poetas, literatūros ir meno kritikas, nuo 1968 metų gruodžio mėnesio perėmė redaguoti “Nepriklausomą Lietuvą”, kurią redagavo veteranas žurnalistas Jonas Kardelis. Jonas Kardelis neseniai mirė. “Nepriklausoma Lietuva” Lietuvos laisvės klausimu vedė tiesią ir principingą liniją. Reikia manyti, kad šis savaitraštis ir naujose rankose laikysis Jono Kardelio užimtos linijos.

•    Teresa Žylis - Gara, New York, New York (JAV), gimusi Lietuvoje, pokario metais su tėvais persikėlusi į Lenkiją ir ten baigusi muzikos studijas, 1968 metų gruodžio mėnesio 17 dieną debiutavo Metropolitan operoje, New Yorke. Solistė Teresa Žylis - Gara atvyko į Vakarų Europą prieš penketą metų ir su pasisekimu dainavo Dortmundo, Duesseldorfo, Romos, Paryžiaus, Londono, Salzburgo ir Mexico City (Meksikoje) operose.

•    Dr. Vytautas Vardys, Norman, Oklahoma (JAV), Oklahomos universiteto profesorius ir to universiteto skyriaus Muenchene (Vakarų Vokietijoje) vedėjas, 1968 metų gruodžio mėnesio 7 dieną Loyolos universitete Chicagoje skaitė paskaitą apie dabartinę Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų padėtį. Tame simpoziume buvo taip pat skaitytos paskaitos apie Gudiją ir Ukrainą.

CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI IR PARAGINIMAI

•    LFB Vyr. Tarybos ir Centro valdybos nutarimu nario mokestis nustatytas 5 doleriai metams. Jį moka kiekvienas dirbantis LFB narys. Sambūriai, išrinkę narių mokesčius, mažiausiai 50 proc. pasiunčia Centro valdybai. Visi sambūriai prašomi kaip galima greičiau atsiteisti už 1968 metus. Centro valdybos adresas: JAV ir Kanados LFB Centro valdyba, 24526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143.

•    Sambūrių vadovybės prašomos atsiųsti savo narių pilnus sąrašus su tiksliais adresais (duodant ir ‘Zip Code’).

•    Kiekvienas LFB narys kviečiamas surasti bent vieną naują “Į Laisvę” žurnalo prenumeratorių.

•    Sambūriai ir pavieniai nariai kviečiami paremti “Į Laisvę” žurnalo leidimą piniginėmis aukomis. Jos siųstinos “Į Laisvę” žurnalo administratoriui:    Mr. Aleksas Kulnys,

1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.


PADĖK IŠKELTI LIETUVOS BYLĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE!

•    Lietuvos bylos iškėlimui ir jos tinkamam apėmimui Jungtinėse Tautose vadovauja Rezoliucijoms Remti Komitetas.

•    Rezoliucijoms Remti Komiteto pastangomis Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresas (Atstovų Rūmai ir Senatas) pravedė specialią rezoliuciją (H. Con. Res. 416), kuria Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentas kviečiamas duoti eigą Lietuvos bylai.

•    Visas šis žygis darosi kiek lengvesnis, nes mūsų pusėje yra Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Richard M. Nixon. Jis yra Rezoliucijoms Remti Komiteto narys.

•    Visas šis žygis yra milžiniškos apimties ir jis pareikalaus dar daug pastangų, darbo ir piniginių išteklių.

•    Prisidėk prie šio žygio ir darbu ir pinigine auka. Jei šio darbo nesi dar šiais metais parėmęs finansiškai, pasiųsk savo auką dar šiandien. Visos aukos tam tikslui nukreiptinos:

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS

Post Office Box 77048 Los Angeles, California 00007

PAREMK TIKRAI KONKRETŲ DARBĄ KOVOJE DEL LIETUVOS LAISVĖS!