PROFESORIUS SEALEY LIETUVIŠKOMIS AKTUALIJOMIS

Lietuvių Pronto Bičiulių Los Angeles sambūris 1968 m. gruodžio 14 d. suorganizavo kultūrinį subatvakarį, kurio programą atliko poetė Danguolė Sadūnaitė - Sealey, pianistė Raimonda Apeikytė, aktorė - režisierė Dalila Mackialienė, solistas Antanas Pavasaris ir Kalifornijos universiteto (Berkeley) profesorius Raphael Sealey. Programa originali ta prasme, kad literatūros, dainos ir muzikos menas programos rėmuose darnion vienumon jungėsi su anglų profesoriaus, šiuo metu jau pilnai su lietuvių tauta besiidentifikuojančio, plačios apimties kultūrinės tematikos žodžiu.

Profesorius Raphael Sealey, narpliodamas Vakarų sąmyšio ir Vidurio Europos literatūros temą, spalvingai ryškino to sąmyšio apraiškas Vakaruose ir bręstančias reakcijas Vidurio Europos ir iš ten kilusių egzilų rašytojų tarpe. Anot prelegento, literatūra Vakaruose, ypač JAV-se, išgyvena krizę. Geros kūrybos kriterijais čia imta laikyti beprasmiškumas, nesuprantamumas ir ... pornografija. Literatūros vertinime ir pristatyme skaitytojui ryškiai pastebimas politinis momentas. Pav., rusų rašytojas Pastarnakas sukūrė gerų veikalų, bet Nobelio premiją jam atnešė silpnesnis “Dr. Živago”. Lėmė politinis momentas. Taip pat ir rusų kilmės amerikiečių rašytojas Nabokovas parašė gerų knygų bet vis nebuvo žinomas, kol vienas antraeilis kritikas jo vieną veikalą (“Lolitą”) pavadino pornografišku. Tada Nabokovas pagarsėjo.

Mūsų rašytojo Jurgio Gliaudos “House Upon the Sand’’ romaną “Time” žurnalo kritikas labai gerai įvertino, bet ne už tai, už ką knyga girtina. “Namuose ant smėlio” pavaizduotas žmogus nacizmo sistemoję, o "Time” kritikas to nepastebi, o giria knygą dėl tariamo nacių sistemos tobulo pavaizdavimo.

Amerikos kritikai nedraugiški iš Vidurio Europos (prof. Sealey Lietuvą laiko tipingu Vidurio Europos kraštu) kilusiems rašytojams, o ypač tiems, kurie nerodo draugiškumo komunizmui. Tad ir prieš Vinco Krėvės "The Temptation” amerikiečių kritika iš karto piktai pasišiaušė.

Profesorius Sealey dėstė, kad amerikiečių šviesuomenė nemoka svetimų kalbų ir kitų literatūrą pažįsta tik iš vertimų. Universitetus užgožę liberalai parūpina tam jaunimui vertimų ir brukte bruka juos skaityti. Mes, lietuviai laisvajame pasaulyje, turime didelį uždavinį — su savo literatūra išeiti į pasaulį. Mes turime būtinai prasiveržti, nors prasiveržimui komunizmui palankioje liberališkoje atmosferoje sąlygos ir nepalankios. Reikia gerų kūrinių ir geros organizacijos tą literatūrą pristatyti kitataučių skaitančiai visuomenei. Taip pat reikia atkakliai ieškoti kelių, kad lietuvių ir kitų baltų literatūra būtų dėstoma aukštosiose JAV mokyklose.

Subatvakario dėmesio centre taip pat buvo ir poetė Danguolė Sadūnaitė - Sealey, kuri — tai savotiškas unikumas lietuvių literatūroje, mat ji tiesioginiai išaugusi iš Vakarų Europos literatūrinių tradicijų. Ji nauja, moderni, mūsuose negirdėta, išsiskirianti iš neornamentuoto žodžio” iškalbingų naujovininkų žodžio taupumu ir švelnumu, jausmo intymumu ir saikingumu, vaizdo gyvumu ir spalvingumu.    K j.


Partizanų vadas Juozas Lukša įrašomas į Lietuvių Fondą

Lietuvių Fronto Bičiulių New Yorko sambūris, LFB centro valdybai sutikus, įsteigė Lietuvos partizanų vado Juozo Lukšos įnašą Lietuvių Fondui. Šiuo įnašu norima atžymėti didįjį Lietuvos karžygį Juozą Lukšą ir iškelti kitų partizanų žygdarbius kovose su maskoliškuoju okupantu.

Partizanų vado Juozo Lukšos Lietuvių Fondui aukų rinkimas vyks tol, kol Lietuva atgaus laisvę ir nepriklausomybę. Aukos priimamos bet kokio dydžio ir, įrašius į aukotojų sąrašą, perduodamos Lietuvių Fondui, čekius ir pašto perlaidas išrašyti — Lithuanian Foundation. Visos aukos siųstinos (pažymint, kad auka yra Juozo Lukšos įnašui) LFB New Yor-ko sambūrio valdybai, adresuojant — Dr. Br. Radzivanas, 84-16 110 St., Richmond Hill, New York 11418.

Aukos Lietuvių Fondui yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčių.


ATNAUJINK “Į LAISVĘ” PRENUMERATĄ 1969 METAMS!

•    Dar šiandien atnaujink "Į Laisvę” žurnalo prenumeratą 1969 metams!

•    Tam tikslui naudok kartu siunčiamą vokelį.

•    Malonėk duoti pilną ir tikslų savo adresą! Nepamiršk duoti ir “zip code”!

 

TAPK “Į LAISVĘ” ŽURNALO PLATINTOJU!

•    Be abejo turi visą eilę pažįstamų lietuvių tarpe.

•    Prikalbink bent vieną iš savo pažįstamų užsisakyti “Į Laisvę” žurnalą.

•    Prenumeratos mokestį ir to asmens pilną ir tikslų adresą (nepamirštant duoti ir “zip code”) siųsti tiesiog žurnalo administratoriui, kurio adresas yra šis: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

•    Prenumeratos mokestis metams: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

 

ATSIŲSTA PPAMINETI

Algirdas Martin Budreckis, THE LITHUANIAN NATIONAL REVOLT OF 1941. Published by Juozas Kapočius. Printed by the Lithuanian Encyclopedia Press, 361 West Broadway, Boston, Massachusetts 02127. 1968. 147 pages.

Halina Didžiulytė - Mošinskienė, OŠIANČIOS PUŠYS (trumpų vaizdelių rinkinys). Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629. Spausdino "Draugo” spaustuvė. 1968. Aplanką piešė P. Jurkus. 176 pusl. Kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI (lyrika). Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629. Spausdino "Draugo” spaustuvė. 1968. Viršelį piešė P. Jurkus. 64 pusl. Kaina $2.00.

SHAKESPEARE IN LITUAEN von Alfonsas Šešplaukis. Sonderdruck. Deutsche Shakespeare Gesellschaft West. Jahrbuch 1968. Herausgegeben im Aufträge der Gesellschaft. Quelle und Meyer, Heidelberg. 193-206.