Į Laisvę 1968 43(80)

      T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui .............................................................. 2
“Į Laisvę” įžanginiai ............................................................ 4
Laiko reikalavimai: — Su idealu į jaunimo rūpesčius (kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C.) 8
Aktyvieji frontininkai: — dr. Zenonas Ivinskis ir dr. Vytautas Vardys ........... 10
Amerikos lietuvio gimtadienis: — Šeima ir draugai pagerbia dr. Juozą Kazicką .... 12
Lietuvių lankymaisi į pavergtą kraštą ir jų nauda tautai
        (pašnekesys su dr. Antanu Maceina) ...................................... 15

Vakarų pasaulio sąmyšis ir kova dėl Lietuvos laisvės (Lyvia Garsienė) ........... 34
Didysis sukaktuvininkas (dr. A. Damušio 60-ties metų amžiaus sukaktį minint) .... 39
Gyvybiniai tautos reikalai: —
       Lietuvių Fondas pamiršo vieną iš savo tikslų (Petras Taujenis);
       Kritika ar pasmerkimas (D. Blažys);
      Jaunimą brandinanti aplinka (P. Narutis) 43
Dualizmas, neutralumas, rezistencija ir Lietuvių Fronto Bičiuliai
       (Vytautas Vaitiekūnas) ................................................... 48

Lietuvių Fronto Bičiulių svarbesni planai, darbai ir žygiai
        (Leonardo Valiuko pasiūlymai LFB studijų savaitėje) ..................... 59

Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) .. 62-80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

“Į Laisvę” prenumeratorių dėmesiui!

•    Vokeliai siunčiami visiems — atsiteisusiems ir neatsiteisusiems už 1968 metus.

•    Jei dar nesi atnaujinęs prenumeratos 1968 metams, malonėk tai padaryti dar šiandien.

"Į LAISVĘ" ŽURNALO MECENATAI, GARBĖS PRENUMERATORIAI IR RĖMĖJAI

Asmenys, parėmę žurnalo leidimą $50.00 ar didesne auka, laikomi mecenatai. “Į Laisvę” žurnalo mecenatai 1968 metais yra: JAV-bių ir Kanados LFB Centro valdyba ($300.00); JAV-bių ir Kanados LFB Centro valdyba ir LFB Clevelando sambūris ($300.00), LFB Chicagos sambūris ($200.00), dr. Petras Kisielius ($100.00) ir dr. Petras žemaitis ($85.00).

“Į Laisvę” žurnalo garbės prenumeratos mokestis metams yra $10.00. Šie asmenys yra garbės prenumeratoriai 1968 metais:  V. Galvydis ($20.00), V. Baleišytė ($20.00), J. Mikonis ($20.00), J. Ardys ($15.00), J. Žilionis ($15.00), J. Sadūnas ($12.00), A. Pocius, J. Urbonas, dr. R. Šomkaitė, dr. Z. Brinkis, dr. P. V. Raulinaitis, V. Skladaitis, A. Balsys, dr. V. Majauskas, S. Rudys, Vt. Kazlauskas, S. Pundzevičius, J. Kučėnas, J. Reinys, V. Rociūnas, dr. M. Namikas, A. Kuolas, L. Reivydas, kun. kleb. S. Morkūnas, J. Bagdonavičius, J. Ambrizas, K. Čeputis, dr. V. Juodeika, kun. V. Kriščiūnevičius, J. Pa-žemėnas, J. Prakapas, kun. dr. P. Ragažinskas ir Alg. Raulinaitis.

Šie prenumeratoriai parėmė “Į Laisvę” žurnalo leidimą šiomis aukomis: J. Mikeliūnas ($4.00); $3.00 — V. Milukas, K. Gimžauskas, J. Žadeikis; $2.00 — G. Dragūnas, Br. Masiokas, J. Buitkus, J. Norkaitis, K. Bružas, K. Pakulis, kun. dr. T. Žiūraitis, O.P.; $1.00 — prel. F. Bartkus, J. Vaičaitis, B. Graužinis, kun. V. Pikturna, K. Germanas ir B. Liškus.

“Į Laisvę” platintojų dėmesiui!

•    Atskiro numerio kaina 2 doleriai.

•    Visi platintojai prašomi atsiskaityti su administracija už išplatintus 1967 ir 1968 metų numerius.

•    Malonėkite grąžinti neparduotus numerius administratoriui.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1968 — RUGSĖJIS — N R. 43 (80)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių keturmėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*   Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia

ir redakcijos nuomonę.

*    Citatų kalba netaisoma.