AŠTUNTOJI EUROPOS LFB KONFERENCIJA

Ji prasidėjo rugpiūčio 9 d., Bernriede, Vokietijoje, Studijų Savaitės metu. Pradžios žodį tarė Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdybos pirmininkas Dr. K. J. Čeginskas, paprašydamas kun. R. Krasauską sukalbėti maldą už žuvusius bičiulius bei visus lietuvius kovotojus krašte ir visur. Tuoj po maldos sugiedotas Tautos himnas.

Pirmininkauti pakviestas kun. Br. Liubinas, sekretoriauti — stud. G. Dubauskaitė.

Perskaitomi sveikinimai raštu. Prof. J. Brazaitis savo ilgesniame laiške -sveikinime ypačiai iškėlė tai, kad LFB vadovybę, tiek Europoje, tiek ir JAV, perima jaunieji ir kad pati veikla lietuvybei per bičiulius aktyvėja. Pasididžiavimą kelia naujieji žurnalo Į Laisvę redaktoriai ir biuletenio Europos Bičiulis stiprėjąs pasireiškimas. Skatino išlaikyti ir puoselėti kilniąsias idėjas bent rinktiniuose žmonėse, ir kt.

Raštu dar sveikina prof. A. Maceina, Dr. J. Pajaujis, Dr. P. Radvila, Dr. V. Majauskas— Centro Valdybos vardu, ir St. Daunys — Į Laisvęredakcijos vardu.

Seka pranešimai. Europos Lietuvių Informacijos (ELI) vedėjo — redaktoriaus pranešimas išryškina iki šiol plačiausiai išvystytą veiklą — paramą straipsniais ir informacija laisvajai lietuviškajai spaudai visame pasaulyje.

Studijų Savaitėms Rengti Komisijos pirmininko pranešimas pradžiugina, kad ši St. Savaitė pavyko suruošti net geriau, kaip kad buvo tikėtasi, ypačiai dalyvių skaičiumi, patogiomis patalpomis ir kt.

Biuletenio LF Europos Bičiulis redaktorius iškelia biuleteny svarstytus — sėkmingai nagrinėtus klausimus, dėkoja bičiuliams ir kitiems už uolų bendradarbiavimą bei paramą ir kviečia ateityje bendradarbiavimą dar labiau sustiprinti.

ELFB Fondo valdytojo ir ELFB Valdybos kasininko pranešimai parodė minėtų organų piniginį pajėgumą, iš kur atsiranda įplaukos ir kas sudaro didesnes išlaidas.

Anglijos LFB atstovas savo pranešime nurodė, kad Anglijos bičiulių veikimo sąlygos yra kitokios, kaip Vokietijoje ar kitur, todėl ir jų veikimas pasireiškia kitomis formomis; Anglijos bičiuliai visuomeninėj-kultūrinėj veikloj pasireiškia ne LF bičiulių vardu ir ne organizuotai, bet kiekvienas savo asmeniška iniciatyva, galimais būdais.

Revizijos Komisija praneša, kad ELFB Valdybos ir Fondo atskaitomybė, bylos bei dokumentai vedami tvarkingai.

Paskutinysis pranešimas — ELFB Valdybos pirmininko Dr. K. J. Čeginsko — užtrunka ilgesnį laiką. Pranešėjas visus aktyviuosius veikėjus pavadina, prof. J. Brazaičio žodžiais, „ugniniais stulpais” ir jiems visiems, paminėdamas pavardes ir jų nuveiktus bei veikiamus darbus, išreiškia padėką. Toliau peržvelgia visą tremties laikotarpį: 1. Kultūrinės veiklos suklestėjimą ir politinės veiklos vieningą pasireiškimą tremtinių stovyklose; 2. Prasidėjusią galvotrūktišką emigraciją, kultūrinės veiklos sumenkėjimą ir politinės vienybės pairimą; 3. Pastovų įsikūrimą naujose sąlygose ir profesijose, šalinimąsi nuo kultūrinės-visuomeninės veiklos, linkimą nutautėti.. Tai šiuolaikinis laikotarpis. Bet dabar ateina ketvirtasis laikotarpis — koks bus jis? Bus toks, kokį mes suformuosime, kokie būsime mes patys. Dr. Čeginskas pasidžiaugė, kad Europos LF bičiuliai nuo 1953 m. tampriau susiorganizavo ir nuo to laiko vykdo veiklą lietuvybei organizuotai, sistemingai, nemažėjančiu tempu, stiprindami rezistencinę dvasią. Tačiau organizuotai rezistencijai priklausyti nėra vienintelė galimybė pasireikšti rezistencijai; kiekvienas paskiras mėginimas puoselėti lietuvišką žodį, lietuviškas idėjas, jau reiškia rezistenciją — priešinimąsi Lietuvos okupanto kėslams.

Pranešėjas kritišku žvilgsniu apmetė visą ELFB veiklą, nurodė trūkumus, tai, kas buvo užsimota, bet neatsiekta ,ir iškėlė laimėjimus. Ypačiai didelę reikšmę pripažino šioms veiklos sritims: studijų savaitėms, ELI, biuleteniui LF Europos Bičiulis ir ELFB Fondui bei iždui, duodamas naujų sugestijų ir kviesdamas bičiulius (ir ne bičiulius) šias sritis remti ir plėsti arba bent išlaikyti ikšioliniame lygyje.

Ypatingai skatino jaunimą pasireikšti bendradarbiavimu ELI (Europos Lietuvių Informacijai).

Pranešimus sekė ilgos diskusijos. Jų metu buvo leista pasisakyti ne vien tik bičiuliams, bet ir svečiams, kurių buvo apsčiai. Nemažą dėmesį įvairiems klausimams parodė jaunimas — studentai.

Po diskusijų buvo išrinkti nauji ELFB veikimo organai: ELFB Valdyba, biuletenio redaktorius, Studijų Savaitėms Rengti Komisija, ELFB Fondo valdytojas ir ELI vedėjas - redaktorius. ELFB Valdybos pirmininku vėl perrinktas Dr. K. J. Čeginskas. Šiais rinkimais buvo baigta pirmoji konferencijos diena.

Tolimesnė konferencijos tąsa vyko paskutiniąją St. Savaitės dieną, rugp. 15. Svarbiausias darbotvarkės punktas — rezoliucijos, kurias patiekė rezoliucijų komisija. Jos buvo atidžiai persvarstytos, aptartos ir priimtos. Ta pačia proga eilė bičiulių dar kartą pasisakė aktualiais klausimais. Dr. V. Šmulkštys, bičiulis iš JAV, labai aktyviai dalyvavęs diskusijose, išgyrė visą ELFB veiklą ir ypačiai iškėlė atvirumą, sudarant sąlygas konferencijoje dalyvauti ir ne bičiuliams. Į ELFB eiles įstojo jaunų bičiulių - studentų, pasižadėjusių uolią paramą.