TURINYS NR. 7

Skiriamas kun. Virgilijui Jaugeliui

K. Tylenis[kun. Lionginas Kunevičius]. Kalėdų tikrovė ir paslaptis ... 267

Gerardas Krolis.Išminčių žvaigždė  ................................... 270

POEZIJOS HORIZONTAI

Bernardas Brazdžionis.Kalėdų dovanos ................................. 275

Teresė [Teresė Vaitiekūnaitė]. Tyli naktis ........................... 276

RELIGINĖS FILOSOFIJOS ĮŽYMYBĖS

[Ada Urbonaitė]. Žakas Maritenas ..................................... 277

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Viešpatie, aš turiu laiko ............................................ 286

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Ign.[Kazimieras Šapalas], Jaunimo sąjūdis,
pastojęs kelią ateizmui Lietuvoje .............................,...... 288

ASMENYBĖS UGDYMAS

K.[Felicija Kasputytė]. Asmenybės ugdymo problema .................... 297

VEIDAI

Jz.[kun. Juozas Šalčius]. Naujas Katalikų Bažnyčios vadovas .......... 300

M. P.[kun. Marijonas Petkevičius MIC].Oskaras Milašius ir Lietuva .... 303

Vinco Kudirkos gimimo 120 metų sukaktis .............................. 306

KRISTUS KALĖJIME. (Kn. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. Vilnius, 1963. T.1)

KUNIGE VIRGILIJAU,

 nuo vaikystės Tu puoselėjai svajonę- būsiu kunigas.
Tačiau nežinojai, kiek daug kliūčių sutiksi šiame kelyje.
    Tau daug metų KGB ranka uždarė seminarijos duris.
Ta pati ranka Tave įgrūdo į lagerį tik už tai,
kad mylėjai Bažnyčią ir Tėvynę.
     Pabūgo kankintojai, kad Tu nenumirtum ties jų kojom,
ir vos gyvą išmetė Tave prie namų vartelių.
O Tu ir tada nepraradai vilties
- būsiu kunigas.
     Ir štai Tu prie Viešpaties altoriaus!
Į Kristaus kančios taurę Tu įdedi ir aukoji savo kančios dienas.
Visa tikinčioji Lietuva sveikina Tave ir linki:
     aukok ir Kristaus, ir savo gyvenimo auką
    už mūsų visų ateitį.

[Iš kun. Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodžio primicijose]