LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 24 T. 1998 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS ARCHYVAS KOVŲ 24

     T U R I N Y S

Dokumentai, faktai, komentarai
Bendrasis pasipriešinimas: paskutiniaisiais okupaciniais metais
    Balys Gajauskas. Okupuota Lietuva . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5

Atsiminimai, liudijimai
Vakarų Lietuva
    Kazimieras Banys. Nemuno-Dubysos-Mituvos trikampio partizanai  .    25
    Stasė Gedvilaitė-Andriulienė. Mūsų šeimos likimas   . . . . . . . . 36

    Vytautas Dambrauskas. Šiluvos rezistencinės organizacijos
    įsijungimas į LLA  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .   62

    Kazytė Rašimaitė-Stankienė. Kur jų kapai, Viešpatie?  . . . . . . . 68
    Leitenantas Ignas Šapkūnas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
    Apie Šatrijos rinktinės partizanus/Parengė Zenonas Jaška  . . . . . 94
    Apie Alkos rinktinės partizanus/ Parengė Zenonas Jaška   . . . . . 111
    Stasė Stanienė-Danilevičienė. O būdavo visaip  . . . . . . . . . . 116

    Albertas Gargasas. Apie LLA Žemaičių apygardos
    43 štabo susikūrimą ir žūtį  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

    Adolfas Preibys. Kardo rinktinė Markulio naguose   . . . . . . . . 131
    Severina Markaitienė. Mūsų partizaninis gyvenimas  . . . . . . . . 145
    Stepas Stepanavičius (Stasys Juodkazis). Kaip sušaudė partizanus   152

Vietinė rinktinė
    Edmundas Barkauskas. Marijampolės kariūnai   . . . . . . . . . . . 183

Referatai, straipsniai
   Antanas Gintautas Bružas. 1946 metų Kalėdos Labūnavos dvaro bokšte  190
   Jonas Venckevičius. Palemono partizanų žūties 50-metis   . . . . .  197
   Petras Girdzijauskas. Trečiasis Kęstučio apygardos vadas
   Henrikas Danilavičius-Vidmantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant . . . . . . . . . . . 216

Likimai
    Angelė Stučkienė. Spąstai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Paminklai
    Balys Juknevičius. Nuo Birutės kalno . . . . . . . . . . . . . . . 238

Laiškai, kronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Asmenvardžių rodyklė   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Vietovardžių rodyklė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 1998

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS  24

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,
Vilija Jakučiūnaitė, 
Audronė Kaminskienė, 
Bonifacas Ulevičius, 
Vitalija Vitkutė


Dėkojame už paramą
Kultūros ministerijai

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Viršelyje: Kazimieras Kontrimas-Montė, Tėvas, Kontautas, Kardo rinktinės štabo viršininkas, Vizbuto būrio vadas (1912-1952 10 30).

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas.Istorijos žurnalas, tomas 24. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1998. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 223508. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra", Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr 4463    □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

aps.    -    apskritis

B.    -    byla

Bb.    -    Baudžiamos bylos

BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis

CK    -    Centro komitetas

d.    -    diena

DKA    -    Didžiosios Kovos apygarda

DKR    -    Didžiosios Kovos Rinktinė

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

GULAG    -    Gosudarstvennoje upravlenije

lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas

j.    -    jaunesnysis

JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos

JK    -    Jungtinė Kęstučio (apygarda)

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

KGB    -    Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas

KP    -    komunistų partija

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LLKS    -    Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinė

respublika ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo GosudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija

mjr.    -    majoras

mstl.    -    miestelis

MVD    -    Ministerstvo Vnutrenich Del -Vidaus reikalų ministerija

NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti-Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD    -    Narodnij Komisariat Vnutre

nich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas

Nr.    -    numeris

OP(OK)    -    ypatingasis lagerio skyrius "klipatoms"

P., psl.    -    puslapis

plk.    -    pulkininkas

psk.    -    puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija

skyr.    -    skyrius

sl.    -    slapyvardis

SMERŠ    -    karinė kontržvalgyba

sr.    -    sritis

SSRS    -    Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

ŠRL    -    Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis

T., t.    -    tomas

V.    -    Vilnius

val.    -    valanda

VGPŠ    -    Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas

VLIK    -    Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas vls.    -    valsčius

vršl.    -    viršila